Hello Aonghas agus a h-uile duine!
Tha mi a'smaointeachadh gum faodaidh sinn litirich "druineach" mar
"droighneach".

I am at thinking that we may spell "...." as "....".


Tha Dwelly ag ra\dh gum bheil "droighneach" a'ciallachadh "thorns" agus
"place where there are a lot of thorns" ach a bheil e a'ciallachadh "lumber
in one's way" cuideachd.

Dwelly says that "....." means "....." and "..............." but that it is
at meaning "lumber ......" also.

Le meas

Eamon Telfer


   
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to