W dniu 2012-06-08 13:32, Salva Carrasco pisze:
Well, I know the simple way is:

TCO/nCPU/365/24/3600

But, i do not have the TCO. So, i would like to get an average. I know that 
there is a lot of factor in the play:

- LPAR vs single image
- MSU, MIPs, etc..
- Software licences
- ELAs
- Hardware amortization
- etc...

So, anybody can make a Fermi estimate to say me how much does a cpu second cost 
?

This is political question, so you can use any formula you want (your managers do), put any values you imagine and get any results.

IMHO most mainframes are scaled to provide enough performance during peak hours, not to provide enough average (during day, week) power.
Of course this is relevant for # of MIPS only.

My €0.02
--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland


--
Tre tej wiadomoci moe zawiera informacje prawnie chronione Banku 
przeznaczone wycznie do uytku subowego adresata. Odbiorc moe by jedynie 
jej adresat z wyczeniem dostpu osób trzecich. Jeeli nie jeste adresatem 
niniejszej wiadomoci lub pracownikiem upowanionym do jej przekazania 
adresatowi, informujemy, e jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie 
lub inne dziaanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i moe by 
karalne. Jeeli otrzymae t wiadomo omykowo, prosimy niezwocznie 
zawiadomi nadawc wysyajc odpowied oraz trwale usun t wiadomo 
wczajc w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.

This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorised to forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to hard drive.
BRE Bank SA, 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18, tel. +48 (22) 829 00 00, fax 
+48 (22) 829 00 33, www.brebank.pl, e-mail: i...@brebank.pl
Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, nr rejestru przedsibiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Wedug stanu na dzie 01.01.2012 r. kapita zakadowy BRE Banku SA (w caoci wpacony) wynosi 168.410.984 zotych.

----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to lists...@bama.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN

Reply via email to