Però no estan inscrits al Fondo de Garantia de Depositos

XDDDD

Francesc B.2006/6/27, Jordi <[EMAIL PROTECTED]>:
Jo fa potser 7 o 8 anys que tinc diners a ING i ... cap problema ni
cap queixa. Pots estar tranquil._______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a