೧) ೩೬೦ ದಿನಗಳು,೧೨ ತಿಂಗಳು, ೩ ಕಾಲಗಳು,೧ ವರ್ಷ
On 12 Oct 2016 9:09 p.m., "Mangala Goraguddi" <mangala.goragu...@gmail.com>
wrote:

> Modalenedu bale hannu
> On Oct 12, 2016 7:50 PM, "Padma Sridhar" <padmasridh...@gmail.com> wrote:
>
>> ಸರ್ವಜ್ಞನ ಈ ಒಗಟುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿಸಿ
>>
>> ಇನ್ನು ಬಲ್ಲರೆ ಕಾಯಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು
>> ಹಣ್ಣು ಹನ್ನೆರೆಡು, ಗೊನೆ ಮೂರು, ತೊಟ್ಟೊ೦ದು
>> ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ II
>>
>> ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ | ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಟ್ಟವದೆ |
>> ಜಾವವರಿವವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ|
>> ನೋಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
>>
>> ಕಚ್ಚಿದರೆ ಕಚ್ಚುವದು | ಕಿಚ್ಚಲ್ಲ ಚೇಳಲ್ಲ |
>> ಅರಿದಲ್ಲ ಈ ಮಾತು |
>> ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
>>
>> ಇರಿದರೆಯು ಏರಿಲ್ಲ | ಹರಿದರೆಯು ಸೀಳಿಲ್ಲ|
>> ಋಣವಿಲ್ಲ ಕವಿಗಳಲಿ |
>> ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
>>
>> ಉರಿ ಬಂದು ಬೇಲಿಯನು | ಹರಿದು ಹೊಕ್ಕದ ಕಂಡೆ|
>> ಬಗೆಗೆ ಕವಿಕುಲ ಶೇಷ್ಠರು
>> ಪೇಳಿ | ಸರ್ವಜ್ಞ ||
>>
>> ಎಂಟು ಬಳ್ಳದ ನಾಮ | ಗಂಟಲಲಿ ಮುಳ್ಳುಂಟು |
>>
>> ಪಿಡಿದು ಬಡಿಸುವದು,
>>
>> ಕವಿಗಳಲಿ |ಸರ್ವಜ್ಞ ||
>>
>> ಮಣಿಯ ಮಾಡಿದನೊಬ್ಬ | ಹೆಣಿದು ಕಟ್ಟಿದನೊಬ್ಬ|
>> ಸತ್ತವನೊಬ್ಬ ಸಂತೆಯೊಳು |
>> ಮಾರಿದರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
>>
>> ಅರೆವ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮರವ ಹುಟ್ಟಿದ ಕ೦ಡೆ
>> ಮರದ ಮೇಲೆರೆಡು ಕರ ಕ೦ಡೆ, ವಾಸನೆಯು
>> ಬರುತಿಹುದ ಕ೦ಡೆ ಸರ್ವಜ್ಞ II
>>
>> ಮೂರು ಕಾಲಲಿ ನಿ೦ತು, ಗೀರಿ ತಿ೦ಬುದು ಮರನ
>> ಆರಾರಿ ನೀರ ಕುಡಿದಿಹುದು, ಕವಿಗಳಲಿ
>> ಧೀರರಿದ ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ II
>>
>> ಹತ್ತುತಲೆ ಕೆಂಪು | ಮತ್ತಾರುತಲೆ ಕರಿದು |
>> ನೊಡಲ ನುರಿಸುವದು |
>>  ಕವಿಗಳಿದರಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
>>
>> ಹಲ್ಲು ನಾಲಿಗೆಯಿಲ್ಲ | ಸೊಲ್ಲು ಸೋಜಿಗವಲ್ಲ |
>> ಮೃಗವ ಹಿಡಿಯುವದು ಲೋಕದೊಳ |
>> ಠಾವಿನಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
>>
>> --
>> ಇತಿ ವೃತ್ತಿ ಬಂಧು
>> ಎ.ಪದ್ಮ
>>   ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿ
>> ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಲೇಡೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ
>> ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ,
>> ಬೆಂಗಳೂರು-03
>> ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08023360935
>>
>> --
>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>> y_Asked_Questions
>>
>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/ms
>> gid/kannadastf/CAASkd7H%2BCAUiVUnkjM4DQf7hSR%3DTkreLYPURf5Tb
>> i0-NY-EkGg%40mail.gmail.com
>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAASkd7H%2BCAUiVUnkjM4DQf7hSR%3DTkreLYPURf5Tbi0-NY-EkGg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>> .
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/CAHJFZH%2BWgQgpeiKuR4eRSL2eSepeM2EENnH
> Bf0LvAN6VT9ro0w%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAHJFZH%2BWgQgpeiKuR4eRSL2eSepeM2EENnHBf0LvAN6VT9ro0w%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAM-mZn2Kntgr3s%3D5hDuVXw0g%2Bu0Yxw9tJqqNFcxOwhUB3H-YCA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to