On 02/20/2018 02:24 AM, Peter Pentchev wrote:
> On Tue, Feb 20, 2018 at 01:01:10AM +0200, Marian Marinov wrote:
>> Ти същото можеш да направиш и с dd if=/dev/zero of=/dev/something.
>> Проблемът и на двата подхода е, че записва нулите на диска и така унищожава 
>> benefit-а на thinpool-а.
> 
> Погледни пак това, което Neter е писал.  Това презаписва само парчетата,
> които *не са* нули.  Няма да е много ефективно, по-ефективно ще бъде
> да се пренапише dd, но все пак ще свърши работа с по-малко усилия.

Прав си. И ти и Neter!

Утре ще пусна по-голям тест.

Аз по-рано бях пробвал:  dd if=/dev/zero of=/dev/coregroup/mm conv=sparse 
bs=4096

За съжаление, имплементацията на sparse, директно skip-ва(lseek (fd, size, 
SEEK_CUR) ) целият диск след това записва веднъж :(

И аз като Пенчев, колная повече към patch на dd :)
Изглежда точно около C_SPARSE ще е удобно за новият код.

Мариян

> 
> Поздрави,
> Петър
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Lug-bg mailing list
> Lug-bg@linux-bulgaria.org
> http://linux-bulgaria.org/mailman/listinfo/lug-bg
> 


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

_______________________________________________
Lug-bg mailing list
Lug-bg@linux-bulgaria.org
http://linux-bulgaria.org/mailman/listinfo/lug-bg

Reply via email to