commit 82c474dad21df933c44b72b08b84cdf066f4054e
Author: Kornel Benko <kor...@lyx.org>
Date:   Sat Sep 17 16:39:58 2016 +0200

    Update sk.po
---
 po/sk.gmo |  Bin 485912 -> 486425 bytes
 po/sk.po  |  160 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------
 2 files changed, 108 insertions(+), 52 deletions(-)

diff --git a/po/sk.gmo b/po/sk.gmo
index 1eb671d..aa70151 100644
Binary files a/po/sk.gmo and b/po/sk.gmo differ
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index a70a7e3..c2df87b 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: LyX-2.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: lyx-de...@lists.lyx.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-09-16 14:59+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-09-16 14:03+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-09-17 16:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-09-17 14:36+0000\n"
 "Last-Translator: Kornel Benko <kor...@lyx.org>\n"
 "Language-Team: Slovak <kor...@lyx.org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -3415,7 +3415,7 @@ msgstr "Použiť &MAC-štýl na posun kurzora"
 
 #: src/frontends/qt4/ui/PrefEditUi.ui:107
 msgid "Sort &environments alphabetically"
-msgstr "Triediť prostredia podľa &abecedy"
+msgstr "Triediť prostredia &abecedne"
 
 #: src/frontends/qt4/ui/PrefEditUi.ui:114
 msgid "&Group environments by their category"
@@ -4286,65 +4286,65 @@ msgstr "Ukázať správy v stavovom pruhu?"
 msgid "&Statusbar messages"
 msgstr "Správy v &stavovom pruhu"
 
-#: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:22
-msgid "La&bels in:"
-msgstr "&Značky v:"
-
-#: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:49
-msgid "&References"
-msgstr "&Referencie"
-
-#: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:76
-msgid "Fil&ter:"
-msgstr "Fil&ter:"
-
-#: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:89
-msgid "Enter string to filter the label list"
-msgstr "Zadajte reťazec na výber z listiny značiek"
+#: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:37
+msgid "&In[[buffer]]:"
+msgstr "&V:"
 
 #: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:99
 msgid "Filter case-sensitively"
 msgstr "Filtrovať aj podľa veľkosti písmen"
 
-#: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:102
-msgid "Case-sensiti&ve"
-msgstr "R&ozlišovať veľkosť písmen"
+#: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:59
+msgid "Case Sensiti&ve"
+msgstr "R&ozlišovať Veľkosť Písmen"
 
-#: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:127
-msgid ""
-"Sort labels in alphabetical order (case-insensitively unless the Case-"
-"sensitive option is checked)"
-msgstr ""
-"Triediť značky podľa abecedy (bez ohľadu na veľkosť písmen, ibaže je vybrané "
-"rozlišovanie)"
+#: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:74
+msgid "The (sub-)document from which the available labels are displayed"
+msgstr "Ten (pod-)dokument z ktorého sa dostupné heslá majú zobraziť"
 
-#: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:130
-msgid "&Sort"
-msgstr "&Triediť"
+#: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:85
+msgid "Available &Labels:"
+msgstr "Dostupné &Heslá:"
 
-#: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:140
-msgid "Sort labels case-sensitively in alphabetical order"
-msgstr "Triediť značky s ohľadom na veľkosť písmen v abecednom poradí"
+#: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:121
+msgid "So&rt:"
+msgstr "Por&adie:"
 
-#: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:143
-msgid "Cas&e-sensitive"
-msgstr "Rozlišovať veľkosť písm&en"
+#: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:131
+msgid "Sorting of the list of available labels"
+msgstr "Triedenie listiny dostupných hesiel"
 
-#: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:150
-msgid "Group labels by prefix (e.g. \"sec:\")"
-msgstr "Zoskupiť značky podľa prefixu (napr. \"sec:\")"
+#: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:138
+msgid "Group the list of available labels by prefix (e.g. \"sec:\")"
+msgstr "Zoskupiť zoznam dostupných hesiel podľa prefixu (napr. \"sec:\")"
 
 #: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:153
 msgid "Grou&p"
 msgstr "Zo&skupiť"
 
-#: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:181 src/frontends/qt4/GuiRef.cpp:313
+#: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:165
+msgid "Sele&cted Label:"
+msgstr "V&ybrané Heslo:"
+
+#: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:178
+msgid "Select a label from the list above or enter a label manually"
+msgstr "Vyberte si heslo z listiny hore alebo vložte heslo manuálne "
+
+#: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:191 src/frontends/qt4/GuiRef.cpp:349
+msgid "Jump to the selected label"
+msgstr "Skok na vybrané heslo"
+
+#: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:194 src/frontends/qt4/GuiRef.cpp:348
 msgid "&Go to Label"
-msgstr "Pre&jsť na značku"
+msgstr "Pre&jsť na heslo"
+
+#: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:205
+msgid "Reference For&mat:"
+msgstr "Štýl &Referencie:"
 
-#: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:212
-msgid "Cross-reference as it appears in output"
-msgstr "Krížová referencia, ako sa objaví vo výstupe"
+#: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:224
+msgid "Adjust the style of the cross-reference"
+msgstr "Upravte štýl krížovej referencie"
 
 #: src/frontends/qt4/ui/RefUi.ui:216
 msgid "<reference>"
@@ -28774,17 +28774,33 @@ msgstr "Nastaviť"
 msgid "Cross-reference"
 msgstr "Krížová referencia"
 
+#: src/frontends/qt4/GuiRef.cpp:62
+msgid "All available labels"
+msgstr "Všetky dostupné heslá"
+
+#: src/frontends/qt4/GuiRef.cpp:64
+msgid "Enter string to filter the list of available labels"
+msgstr "Zadajte reťazec na výber z listiny dostupných hesiel"
+
+#: src/frontends/qt4/GuiRef.cpp:69
+msgid "By Occurrence"
+msgstr "Podľa Výskytu"
+
+#: src/frontends/qt4/GuiRef.cpp:70
+msgid "Alphabetically (Case-Insensitive)"
+msgstr "Abecedne (Nerozlišujúc Veľké a Malé Písmená) "
+
+#: src/frontends/qt4/GuiRef.cpp:71
+msgid "Alphabetically (Case-Sensitive)"
+msgstr "Abecedne (Rozlišujúc Veľké a Malé Písmená)"
+
 #: src/frontends/qt4/GuiRef.cpp:305
 msgid "&Go Back"
 msgstr "Choď s&päť"
 
-#: src/frontends/qt4/GuiRef.cpp:307
-msgid "Jump back"
-msgstr "Skok späť"
-
-#: src/frontends/qt4/GuiRef.cpp:315
-msgid "Jump to label"
-msgstr "Skok na značku"
+#: src/frontends/qt4/GuiRef.cpp:342
+msgid "Jump back to the original cursor location"
+msgstr "Skoč naspäť ku pôvodnej polohe kurzora "
 
 #: src/frontends/qt4/GuiRef.cpp:380 src/frontends/qt4/GuiRef.cpp:399
 msgid "<No prefix>"
@@ -31604,6 +31620,40 @@ msgstr ""
 msgid "Unknown user"
 msgstr "Neznámy používateľ"
 
+#~ msgid "La&bels in:"
+#~ msgstr "&Značky v:"
+
+#~ msgid "&References"
+#~ msgstr "&Referencie"
+
+#~ msgid "Enter string to filter the label list"
+#~ msgstr "Zadajte reťazec na výber z listiny značiek"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Sort labels in alphabetical order (case-insensitively unless the Case-"
+#~ "sensitive option is checked)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Triediť značky podľa abecedy (bez ohľadu na veľkosť písmen, ibaže je "
+#~ "vybrané rozlišovanie)"
+
+#~ msgid "&Sort"
+#~ msgstr "&Triediť"
+
+#~ msgid "Sort labels case-sensitively in alphabetical order"
+#~ msgstr "Triediť značky s ohľadom na veľkosť písmen v abecednom poradí"
+
+#~ msgid "Cas&e-sensitive"
+#~ msgstr "Rozlišovať veľkosť písm&en"
+
+#~ msgid "Cross-reference as it appears in output"
+#~ msgstr "Krížová referencia, ako sa objaví vo výstupe"
+
+#~ msgid "Jump back"
+#~ msgstr "Skok späť"
+
+#~ msgid "Jump to label"
+#~ msgstr "Skok na značku"
+
 #~ msgid "Natbib citation style to use"
 #~ msgstr "Ktorý natbib štýl citátov použiť"
 
@@ -35229,3 +35279,9 @@ msgstr "Neznámy používateľ"
 
 #~ msgid "Force u&pper case"
 #~ msgstr "Vnútiť v&eľké písmo"
+
+#~ msgid "Case-sensiti&ve"
+#~ msgstr "R&ozlišovať veľkosť písmen"
+
+#~ msgid "Group labels by prefix (e.g. \"sec:\")"
+#~ msgstr "Zoskupiť značky podľa prefixu (napr. \"sec:\")"

Reply via email to