Hi Benjamino,
after adding patch to wpa_supplicant, unfortunatelly i'm still getting:

Config: added 'key_mgmt' value 'WPA-PSK WPA-PSK-SHA256 FT-PSK'

on Hotspot creation.

BR
Piotr Łobacz
________________________________
Od: Beniamino Galvani <bgalv...@redhat.com>
Wysłane: poniedziałek, 4 października 2021 09:38
Do: Piotr Lobacz <piotr.lob...@softgent.com>
DW: Alan Tu <8li...@gmail.com>; networkmanager-list@gnome.org 
<networkmanager-list@gnome.org>
Temat: Re: ODP: ODP: Ampak AP6356S with WPA3

[https://softgent.com/wp-content/uploads/2020/01/Zasob-14.png]<https://www.softgent.com>

Softgent Sp. z o.o., Budowlanych 31d, 80-298 Gdansk, POLAND

KRS: 0000674406, NIP: 9581679801, REGON: 367090912

www.softgent.com<https://www.softgent.com>

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego

KRS 0000674406, Kapitał zakładowy: 25 000,00 zł wpłacony w całości.

Jesteśmy uczestnikiem Programu
RZETELNA Firma
Sprawdź naszą rzetelność na
https://www.rzetelnafirma.pl/F5IA32UW
_______________________________________________
networkmanager-list mailing list
networkmanager-list@gnome.org
https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/networkmanager-list

Reply via email to