Hello community,

here is the log from the commit of package libkleo for openSUSE:Factory checked 
in at 2018-02-12 10:04:54
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/libkleo (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.libkleo.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "libkleo"

Mon Feb 12 10:04:54 2018 rev:24 rq:575117 version:17.12.2

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/libkleo/libkleo.changes 2018-01-17 
21:53:22.081095448 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.libkleo.new/libkleo.changes   2018-02-12 
10:04:54.591788340 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 07 08:48:59 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 17.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/announce-applications-17.12.2.php
+- Changes since 17.12.1:
+ * None
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 libkleo-17.12.1.tar.xz

New:
----
 libkleo-17.12.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ libkleo.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.61hNU2/_old 2018-02-12 10:04:55.167767580 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.61hNU2/_new 2018-02-12 10:04:55.167767580 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 %bcond_without lang
 
 Name:      libkleo
-Version:    17.12.1
+Version:    17.12.2
 Release:    0
 %define kf5_version 5.26.0
 # Latest stable Applications (e.g. 17.08 in KA, but 17.11.80 in KUA)

++++++ libkleo-17.12.1.tar.xz -> libkleo-17.12.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/libkleo-17.12.1/CMakeLists.txt 
new/libkleo-17.12.2/CMakeLists.txt
--- old/libkleo-17.12.1/CMakeLists.txt 2018-01-09 02:20:14.000000000 +0100
+++ new/libkleo-17.12.2/CMakeLists.txt 2018-02-06 01:43:59.000000000 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 cmake_minimum_required(VERSION 3.0)
-set(PIM_VERSION "5.7.1")
+set(PIM_VERSION "5.7.2")
 
 project(libkleo VERSION ${PIM_VERSION})
 
@@ -25,7 +25,7 @@
 
 set(LIBKLEO_LIB_VERSION ${PIM_VERSION})
 set(QT_REQUIRED_VERSION "5.8.0")
-set(KDEPIMTEXTEDIT_VERSION "5.7.1")
+set(KDEPIMTEXTEDIT_VERSION "5.7.2")
 
 find_package(Qt5 ${QT_REQUIRED_VERSION} CONFIG REQUIRED Widgets)
 find_package(KF5I18n ${KF5_VERSION} CONFIG REQUIRED)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/libkleo-17.12.1/po/ca/libkleopatra.po 
new/libkleo-17.12.2/po/ca/libkleopatra.po
--- old/libkleo-17.12.1/po/ca/libkleopatra.po  2018-01-09 02:20:13.000000000 
+0100
+++ new/libkleo-17.12.2/po/ca/libkleopatra.po  2018-02-06 01:43:58.000000000 
+0100
@@ -1625,196 +1625,3 @@
 msgctxt "As in not all user IDs are valid."
 msgid "not certified"
 msgstr "no estan certificats"
-
-#~ msgid "Identity"
-#~ msgstr "Identitat"
-
-#~ msgid "EMail"
-#~ msgstr "Correu electrònic"
-
-#~ msgid "<tr><th>%1:</th><td>%2</td></tr>"
-#~ msgstr "<tr><th>%1:</th><td>%2</td></tr>"
-
-#~ msgid "Ownertrust"
-#~ msgstr "Confiança en el propietari"
-
-#~ msgctxt "New X.509 Directory Server"
-#~ msgid "X.509"
-#~ msgstr "X.509"
-
-#~ msgctxt "New OpenPGP Directory Server"
-#~ msgid "OpenPGP"
-#~ msgstr "OpenPGP"
-
-#~ msgid "Scheme"
-#~ msgstr "Esquema"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Select the access scheme (scheme) that the directory service is available "
-#~ "through."
-#~ msgstr ""
-#~ "Seleccioneu l'esquema d'accés (esquema) en el que està disponible el "
-#~ "servei de directori."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Check this column if this directory service is providing S/MIME (X.509) "
-#~ "certificates."
-#~ msgstr ""
-#~ "Marqueu aquesta columna si aquest servei de directori proporciona "
-#~ "certificats S/MIME (X.509)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Check this column if this directory service is providing OpenPGP "
-#~ "certificates."
-#~ msgstr ""
-#~ "Marqueu aquesta columna si aquest servei de directori proporciona "
-#~ "certificats OpenPGP."
-
-#~ msgid "0 - None (no debugging at all)"
-#~ msgstr "0 - cap (sense cap depuració)"
-
-#~ msgid "1 - Basic (some basic debug messages)"
-#~ msgstr "1 - bàsic (alguns missatges de depuració bàsics)"
-
-#~ msgid "2 - Advanced (more verbose debug messages)"
-#~ msgstr "2 - avançat (missatges de depuració més explícits)"
-
-#~ msgid "3 - Expert (even more detailed messages)"
-#~ msgstr "3 - expert (missatges encara més detallats)"
-
-#~ msgid "4 - Guru (all of the debug messages you can get)"
-#~ msgstr "4 - guru (tots els missatges de depuració disponibles)"
-
-#~ msgid "General"
-#~ msgstr "General"
-
-#~ msgid "Chiasmus"
-#~ msgstr "Chiasmus"
-
-#~ msgid "Chiasmus command line tool"
-#~ msgstr "Eina de línia d'ordres del Chiasmus"
-
-#~ msgid "Unsupported protocol \"%1\""
-#~ msgstr "Protocol no acceptat «%1»"
-
-#~ msgid "File \"%1\" does not exist or is not executable."
-#~ msgstr "El fitxer «%1» no existeix o no és executable."
-
-#~ msgid "Output from chiasmus"
-#~ msgstr "Sortida del «chiasmus»"
-
-#~ msgid "Decryption failed: %1"
-#~ msgstr "Ha fallat el desencriptatge: %1"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The following was received on stderr:\n"
-#~ "%1"
-#~ msgstr ""
-#~ "S'ha rebut el següent a stderr:\n"
-#~ "%1"
-
-#~ msgid "Failed to load %1: %2"
-#~ msgstr "Ha fallat en carregar %1: %2"
-
-#~ msgid "Library does not contain the symbol \"Chiasmus\"."
-#~ msgstr "La biblioteca no conté el símbol «Chiasmus»."
-
-#~ msgid "Scanning directory %1..."
-#~ msgstr "S'està explorant el directori %1..."
-
-#~ msgid "GpgME"
-#~ msgstr "GpgME"
-
-#~ msgid "GPGME was compiled without support for %1."
-#~ msgstr "El GPGME s'ha compilat sense poder treballar amb %1."
-
-#~ msgid "Engine %1 is not installed properly."
-#~ msgstr "El motor %1 no està instal·lat correctament."
-
-#~ msgid "Engine %1 version %2 installed, but at least version %3 is required."
-#~ msgstr ""
-#~ "Està instal·lada la versió %2 del motor %1, però cal com a mínim la "
-#~ "versió %3."
-
-#~ msgid "Unknown problem with engine for protocol %1."
-#~ msgstr "Hi ha un problema desconegut amb el motor del protocol %1."
-
-#~ msgid "program terminated unexpectedly"
-#~ msgstr "el programa ha acabat inesperadament"
-
-#~ msgid "program not found or cannot be started"
-#~ msgstr "no s'ha pogut trobar o executar el programa"
-
-#~ msgid "<qt>Failed to execute gpgconf:<p>%1</p></qt>"
-#~ msgstr "<qt>Ha fallat l'execució del «gpgconf»:<p>%1</p></qt>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Could not start gpgconf.\n"
-#~ "Check that gpgconf is in the PATH and that it can be started."
-#~ msgstr ""
-#~ "No s'ha pogut iniciar el «gpgconf».\n"
-#~ "Comproveu que el «gpgconf» es trobi a la vostra PATH i que es pugui "
-#~ "iniciar."
-
-#~ msgid "Error from gpgconf while saving configuration: %1"
-#~ msgstr "Hi ha hagut un error del «gpgconf» en desar la configuració: %1"
-
-#~ msgid "Generating DSA key..."
-#~ msgstr "S'està generant una clau DSA..."
-
-#~ msgid "Generating ElGamal key..."
-#~ msgstr "S'està generant una clau ElGamal..."
-
-#~ msgid "Searching for a large prime number..."
-#~ msgstr "S'està cercant un nombre primer gran..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Waiting for new entropy from random number generator (you might want to "
-#~ "exercise the harddisks or move the mouse)..."
-#~ msgstr ""
-#~ "S'està esperant una entropia nova des del generador de números aleatoris "
-#~ "(potser hauríeu d'exercitar el disc dur o moure el ratolí)..."
-
-#~ msgid "Please wait..."
-#~ msgstr "Espereu un moment..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Starting gpg-agent (you should consider starting a global instance "
-#~ "instead)..."
-#~ msgstr ""
-#~ "S'està engegant el «gpg-agent» (en comptes d'això hauríeu de considerar "
-#~ "engegar una instància global)..."
-
-#~ msgid "While scanning for %1 support in backend %2:"
-#~ msgstr "Mentre s'explora la compatibilitat amb %1 al dorsal %2:"
-
-#~ msgctxt "progress info: \"%1 of %2\""
-#~ msgid "%1/%2"
-#~ msgstr "%1/%2"
-
-#~ msgid ""
-#~ "OpenPGP key for %1\n"
-#~ "Created: %2\n"
-#~ "Expiry: %3\n"
-#~ "Fingerprint: %4"
-#~ msgstr ""
-#~ "Clau OpenPGP per a %1\n"
-#~ "Creada: %2\n"
-#~ "Expira: %3\n"
-#~ "Empremta digital: %4"
-
-#~ msgid ""
-#~ "S/MIME key for %1\n"
-#~ "Created: %2\n"
-#~ "Expiry: %3\n"
-#~ "Fingerprint: %4\n"
-#~ "Issuer: %5"
-#~ msgstr ""
-#~ "Clau S/MIME per a %1\n"
-#~ "Creada: %2\n"
-#~ "Expira: %3\n"
-#~ "Empremta digital: %4\n"
-#~ "Emissor: %5"
-
-#~ msgid "Copy Audit Log to Clipboard"
-#~ msgstr "Copia el registre d'auditoria al porta-retalls"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/libkleo-17.12.1/po/ca@valencia/libkleopatra.po 
new/libkleo-17.12.2/po/ca@valencia/libkleopatra.po
--- old/libkleo-17.12.1/po/ca@valencia/libkleopatra.po 2018-01-09 
02:20:13.000000000 +0100
+++ new/libkleo-17.12.2/po/ca@valencia/libkleopatra.po 2018-02-06 
01:43:58.000000000 +0100
@@ -1624,196 +1624,3 @@
 msgctxt "As in not all user IDs are valid."
 msgid "not certified"
 msgstr "no estan certificats"
-
-#~ msgid "Identity"
-#~ msgstr "Identitat"
-
-#~ msgid "EMail"
-#~ msgstr "Correu electrònic"
-
-#~ msgid "<tr><th>%1:</th><td>%2</td></tr>"
-#~ msgstr "<tr><th>%1:</th><td>%2</td></tr>"
-
-#~ msgid "Ownertrust"
-#~ msgstr "Confiança en el propietari"
-
-#~ msgctxt "New X.509 Directory Server"
-#~ msgid "X.509"
-#~ msgstr "X.509"
-
-#~ msgctxt "New OpenPGP Directory Server"
-#~ msgid "OpenPGP"
-#~ msgstr "OpenPGP"
-
-#~ msgid "Scheme"
-#~ msgstr "Esquema"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Select the access scheme (scheme) that the directory service is available "
-#~ "through."
-#~ msgstr ""
-#~ "Seleccioneu l'esquema d'accés (esquema) en el que està disponible el "
-#~ "servei de directori."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Check this column if this directory service is providing S/MIME (X.509) "
-#~ "certificates."
-#~ msgstr ""
-#~ "Marqueu aquesta columna si aquest servei de directori proporciona "
-#~ "certificats S/MIME (X.509)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Check this column if this directory service is providing OpenPGP "
-#~ "certificates."
-#~ msgstr ""
-#~ "Marqueu aquesta columna si aquest servei de directori proporciona "
-#~ "certificats OpenPGP."
-
-#~ msgid "0 - None (no debugging at all)"
-#~ msgstr "0 - cap (sense cap depuració)"
-
-#~ msgid "1 - Basic (some basic debug messages)"
-#~ msgstr "1 - bàsic (alguns missatges de depuració bàsics)"
-
-#~ msgid "2 - Advanced (more verbose debug messages)"
-#~ msgstr "2 - avançat (missatges de depuració més explícits)"
-
-#~ msgid "3 - Expert (even more detailed messages)"
-#~ msgstr "3 - expert (missatges encara més detallats)"
-
-#~ msgid "4 - Guru (all of the debug messages you can get)"
-#~ msgstr "4 - guru (tots els missatges de depuració disponibles)"
-
-#~ msgid "General"
-#~ msgstr "General"
-
-#~ msgid "Chiasmus"
-#~ msgstr "Chiasmus"
-
-#~ msgid "Chiasmus command line tool"
-#~ msgstr "Eina de línia d'ordres del Chiasmus"
-
-#~ msgid "Unsupported protocol \"%1\""
-#~ msgstr "Protocol no acceptat «%1»"
-
-#~ msgid "File \"%1\" does not exist or is not executable."
-#~ msgstr "El fitxer «%1» no existeix o no és executable."
-
-#~ msgid "Output from chiasmus"
-#~ msgstr "Sortida del «chiasmus»"
-
-#~ msgid "Decryption failed: %1"
-#~ msgstr "Ha fallat el desencriptatge: %1"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The following was received on stderr:\n"
-#~ "%1"
-#~ msgstr ""
-#~ "S'ha rebut el següent a stderr:\n"
-#~ "%1"
-
-#~ msgid "Failed to load %1: %2"
-#~ msgstr "Ha fallat en carregar %1: %2"
-
-#~ msgid "Library does not contain the symbol \"Chiasmus\"."
-#~ msgstr "La biblioteca no conté el símbol «Chiasmus»."
-
-#~ msgid "Scanning directory %1..."
-#~ msgstr "S'està explorant el directori %1..."
-
-#~ msgid "GpgME"
-#~ msgstr "GpgME"
-
-#~ msgid "GPGME was compiled without support for %1."
-#~ msgstr "El GPGME s'ha compilat sense poder treballar amb %1."
-
-#~ msgid "Engine %1 is not installed properly."
-#~ msgstr "El motor %1 no està instal·lat correctament."
-
-#~ msgid "Engine %1 version %2 installed, but at least version %3 is required."
-#~ msgstr ""
-#~ "Està instal·lada la versió %2 del motor %1, però cal com a mínim la "
-#~ "versió %3."
-
-#~ msgid "Unknown problem with engine for protocol %1."
-#~ msgstr "Hi ha un problema desconegut amb el motor del protocol %1."
-
-#~ msgid "program terminated unexpectedly"
-#~ msgstr "el programa ha acabat inesperadament"
-
-#~ msgid "program not found or cannot be started"
-#~ msgstr "no s'ha pogut trobar o executar el programa"
-
-#~ msgid "<qt>Failed to execute gpgconf:<p>%1</p></qt>"
-#~ msgstr "<qt>Ha fallat l'execució del «gpgconf»:<p>%1</p></qt>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Could not start gpgconf.\n"
-#~ "Check that gpgconf is in the PATH and that it can be started."
-#~ msgstr ""
-#~ "No s'ha pogut iniciar el «gpgconf».\n"
-#~ "Comproveu que el «gpgconf» es trobi a la vostra PATH i que es pugui "
-#~ "iniciar."
-
-#~ msgid "Error from gpgconf while saving configuration: %1"
-#~ msgstr "Hi ha hagut un error del «gpgconf» en desar la configuració: %1"
-
-#~ msgid "Generating DSA key..."
-#~ msgstr "S'està generant una clau DSA..."
-
-#~ msgid "Generating ElGamal key..."
-#~ msgstr "S'està generant una clau ElGamal..."
-
-#~ msgid "Searching for a large prime number..."
-#~ msgstr "S'està cercant un nombre primer gran..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Waiting for new entropy from random number generator (you might want to "
-#~ "exercise the harddisks or move the mouse)..."
-#~ msgstr ""
-#~ "S'està esperant una entropia nova des del generador de números aleatoris "
-#~ "(potser hauríeu d'exercitar el disc dur o moure el ratolí)..."
-
-#~ msgid "Please wait..."
-#~ msgstr "Espereu un moment..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Starting gpg-agent (you should consider starting a global instance "
-#~ "instead)..."
-#~ msgstr ""
-#~ "S'està engegant el «gpg-agent» (en comptes d'això hauríeu de considerar "
-#~ "engegar una instància global)..."
-
-#~ msgid "While scanning for %1 support in backend %2:"
-#~ msgstr "Mentre s'explora la compatibilitat amb %1 al dorsal %2:"
-
-#~ msgctxt "progress info: \"%1 of %2\""
-#~ msgid "%1/%2"
-#~ msgstr "%1/%2"
-
-#~ msgid ""
-#~ "OpenPGP key for %1\n"
-#~ "Created: %2\n"
-#~ "Expiry: %3\n"
-#~ "Fingerprint: %4"
-#~ msgstr ""
-#~ "Clau OpenPGP per a %1\n"
-#~ "Creada: %2\n"
-#~ "Expira: %3\n"
-#~ "Empremta digital: %4"
-
-#~ msgid ""
-#~ "S/MIME key for %1\n"
-#~ "Created: %2\n"
-#~ "Expiry: %3\n"
-#~ "Fingerprint: %4\n"
-#~ "Issuer: %5"
-#~ msgstr ""
-#~ "Clau S/MIME per a %1\n"
-#~ "Creada: %2\n"
-#~ "Expira: %3\n"
-#~ "Empremta digital: %4\n"
-#~ "Emissor: %5"
-
-#~ msgid "Copy Audit Log to Clipboard"
-#~ msgstr "Copia el registre d'auditoria al porta-retalls"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/libkleo-17.12.1/po/nn/libkleopatra.po 
new/libkleo-17.12.2/po/nn/libkleopatra.po
--- old/libkleo-17.12.1/po/nn/libkleopatra.po  2018-01-09 02:20:14.000000000 
+0100
+++ new/libkleo-17.12.2/po/nn/libkleopatra.po  2018-02-06 01:43:58.000000000 
+0100
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libkleopatra\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
-"POT-Creation-Date: 2017-08-16 07:05+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-10-12 03:26+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-05-12 14:26+0200\n"
 "Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <k...@huftis.org>\n"
 "Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n...@lister.ping.uio.no>\n"
@@ -177,7 +177,7 @@
 msgid "OpenPGP/MIME"
 msgstr "OpenPGP/MIME"
 
-#: kleo/enum.cpp:67 ui/keyselectioncombo.cpp:198
+#: kleo/enum.cpp:67 ui/keyselectioncombo.cpp:196
 #, kde-format
 msgid "S/MIME"
 msgstr "S/MIME"
@@ -244,47 +244,47 @@
 msgid "<none>"
 msgstr "<ingen>"
 
-#: kleo/keyfiltermanager.cpp:85
+#: kleo/keyfiltermanager.cpp:84
 #, kde-format
 msgid "All Certificates"
 msgstr "Alle sertifikat"
 
-#: kleo/keyfiltermanager.cpp:100
+#: kleo/keyfiltermanager.cpp:99
 #, kde-format
 msgid "My Certificates"
 msgstr "Sertifikata mine"
 
-#: kleo/keyfiltermanager.cpp:118
+#: kleo/keyfiltermanager.cpp:117
 #, kde-format
 msgid "Trusted Certificates"
 msgstr "Tiltrudde sertifikat"
 
-#: kleo/keyfiltermanager.cpp:135
+#: kleo/keyfiltermanager.cpp:134
 #, kde-format
 msgid "Fully Trusted Certificates"
 msgstr ""
 
-#: kleo/keyfiltermanager.cpp:152
+#: kleo/keyfiltermanager.cpp:151
 #, kde-format
 msgid "Other Certificates"
 msgstr "Andre sertifikat"
 
-#: kleo/keyfiltermanager.cpp:166
+#: kleo/keyfiltermanager.cpp:165
 #, kde-format
 msgid "VS-NfD-compliant Certificates"
 msgstr ""
 
-#: kleo/keyfiltermanager.cpp:184
+#: kleo/keyfiltermanager.cpp:183
 #, kde-format
 msgid "Not validated Certificates"
 msgstr ""
 
-#: models/keylistmodel.cpp:196 models/useridlistmodel.cpp:77
+#: models/keylistmodel.cpp:196 models/useridlistmodel.cpp:76
 #, kde-format
 msgid "Name"
 msgstr "Namn"
 
-#: models/keylistmodel.cpp:197 models/useridlistmodel.cpp:78
+#: models/keylistmodel.cpp:197 models/useridlistmodel.cpp:77
 #, kde-format
 msgid "E-Mail"
 msgstr "E-postadresse"
@@ -295,13 +295,13 @@
 msgstr "Brukar-ID-ar"
 
 #: models/keylistmodel.cpp:199 models/subkeylistmodel.cpp:169
-#: models/useridlistmodel.cpp:79
+#: models/useridlistmodel.cpp:78
 #, kde-format
 msgid "Valid From"
 msgstr "Gyldig frå"
 
 #: models/keylistmodel.cpp:200 models/subkeylistmodel.cpp:170
-#: models/useridlistmodel.cpp:80
+#: models/useridlistmodel.cpp:79
 #, kde-format
 msgid "Valid Until"
 msgstr "Gyldig til"
@@ -316,7 +316,7 @@
 msgid "Key-ID"
 msgstr "Nøkkel-ID"
 
-#: models/subkeylistmodel.cpp:167 models/useridlistmodel.cpp:76
+#: models/subkeylistmodel.cpp:167 models/useridlistmodel.cpp:75
 #, kde-format
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
@@ -326,7 +326,7 @@
 msgid "Type"
 msgstr "Type"
 
-#: models/subkeylistmodel.cpp:171 models/useridlistmodel.cpp:81
+#: models/subkeylistmodel.cpp:171 models/useridlistmodel.cpp:80
 #, kde-format
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
@@ -356,17 +356,17 @@
 msgid "&Save to Disk..."
 msgstr "&Lagra til disk …"
 
-#: ui/auditlogviewer.cpp:95
+#: ui/auditlogviewer.cpp:94
 #, kde-format
 msgid "Choose File to Save GnuPG Audit Log to"
 msgstr "Vel fila du vil lagra GnuPG-revisjonsloggen til"
 
-#: ui/auditlogviewer.cpp:118
+#: ui/auditlogviewer.cpp:117
 #, kde-format
 msgid "Could not save to file \"%1\": %2"
 msgstr "Klarte ikkje lagra til fila «%1»: %2"
 
-#: ui/auditlogviewer.cpp:120
+#: ui/auditlogviewer.cpp:119
 #, kde-format
 msgid "File Save Error"
 msgstr "Feil ved fillagring"
@@ -439,127 +439,127 @@
 msgid "Set the debugging level to"
 msgstr "Set feilsøkingsnivået til"
 
-#: ui/cryptoconfigmodule.cpp:787
+#: ui/cryptoconfigmodule.cpp:779
 #, kde-format
 msgid "Show..."
 msgstr "Vis …"
 
-#: ui/cryptoconfigmodule.cpp:787 ui/cryptoconfigmodule.cpp:876
+#: ui/cryptoconfigmodule.cpp:779 ui/cryptoconfigmodule.cpp:868
 #, kde-format
 msgid "Edit..."
 msgstr "Rediger …"
 
-#: ui/cryptoconfigmodule.cpp:841
+#: ui/cryptoconfigmodule.cpp:833
 #, kde-format
 msgid "Configure LDAP Servers"
 msgstr "Set opp LDAP-tenarar"
 
-#: ui/cryptoconfigmodule.cpp:862
+#: ui/cryptoconfigmodule.cpp:854
 #, kde-format
 msgid "None configured"
 msgstr ""
 
-#: ui/cryptoconfigmodule.cpp:864
+#: ui/cryptoconfigmodule.cpp:856
 #, kde-format
 msgid "1 server configured"
 msgid_plural "%1 servers configured"
 msgstr[0] "1 tenar sett opp"
 msgstr[1] "%1 tenarar sette opp"
 
-#: ui/cryptoconfigmodule.cpp:879
+#: ui/cryptoconfigmodule.cpp:871
 #, kde-format
 msgid "Use keyserver at"
 msgstr "Bruk nøkkeltenar på"
 
-#: ui/cryptoconfigmodule.cpp:968
+#: ui/cryptoconfigmodule.cpp:960
 #, kde-format
 msgid "Configure Keyservers"
 msgstr "Set opp nøkkeltenarar"
 
-#: ui/directoryserviceswidget.cpp:67
+#: ui/directoryserviceswidget.cpp:64
 #, kde-format
 msgctxt "default server name, keep it a valid domain name, ie. no spaces"
 msgid "server"
 msgstr "tenar"
 
-#: ui/directoryserviceswidget.cpp:95
+#: ui/directoryserviceswidget.cpp:92
 #, kde-format
 msgid "hkp"
 msgstr "hkp"
 
-#: ui/directoryserviceswidget.cpp:96
+#: ui/directoryserviceswidget.cpp:93
 #, kde-format
 msgid "http"
 msgstr "http"
 
-#: ui/directoryserviceswidget.cpp:97
+#: ui/directoryserviceswidget.cpp:94
 #, kde-format
 msgid "https"
 msgstr "https"
 
-#: ui/directoryserviceswidget.cpp:98
+#: ui/directoryserviceswidget.cpp:95
 #, kde-format
 msgid "ftp"
 msgstr "ftp"
 
-#: ui/directoryserviceswidget.cpp:99
+#: ui/directoryserviceswidget.cpp:96
 #, kde-format
 msgid "ftps"
 msgstr "ftps"
 
-#: ui/directoryserviceswidget.cpp:100
+#: ui/directoryserviceswidget.cpp:97
 #, kde-format
 msgid "ldap"
 msgstr "ldap"
 
-#: ui/directoryserviceswidget.cpp:101
+#: ui/directoryserviceswidget.cpp:98
 #, kde-format
 msgid "ldaps"
 msgstr "ldaps"
 
-#: ui/directoryserviceswidget.cpp:588
+#: ui/directoryserviceswidget.cpp:585
 #, kde-format
 msgid "Server Name"
 msgstr "Tenarnamn"
 
-#: ui/directoryserviceswidget.cpp:589
+#: ui/directoryserviceswidget.cpp:586
 #, kde-format
 msgid "Server Port"
 msgstr "Tenarport"
 
-#: ui/directoryserviceswidget.cpp:590
+#: ui/directoryserviceswidget.cpp:587
 #, kde-format
 msgid "Base DN"
 msgstr "Grunn-DN"
 
-#: ui/directoryserviceswidget.cpp:591
+#: ui/directoryserviceswidget.cpp:588
 #, kde-format
 msgid "User Name"
 msgstr "Brukarnamn"
 
-#: ui/directoryserviceswidget.cpp:592
+#: ui/directoryserviceswidget.cpp:589
 #, kde-format
 msgid "Password"
 msgstr "Passord"
 
-#: ui/directoryserviceswidget.cpp:614
+#: ui/directoryserviceswidget.cpp:611
 #, kde-format
 msgid "(read-only)"
 msgstr "(skriveverna)"
 
-#: ui/directoryserviceswidget.cpp:616
+#: ui/directoryserviceswidget.cpp:613
 #, kde-format
 msgctxt "amended tooltip; %1: original tooltip"
 msgid "%1 (read-only)"
 msgstr "%1 (skriveverna)"
 
-#: ui/directoryserviceswidget.cpp:739
+#: ui/directoryserviceswidget.cpp:736
 #, kde-format
 msgid ""
 "Enter the name or IP address of the server hosting the directory service."
 msgstr "Skriv inn namnet eller IP-adressa til tenaren som held katalogtenesta."
 
-#: ui/directoryserviceswidget.cpp:741
+#: ui/directoryserviceswidget.cpp:738
 #, kde-format
 msgid ""
 "<b>(Optional, the default is fine in most cases)</b> Pick the port number "
@@ -568,7 +568,7 @@
 "<b>(Dette er valfritt. Standardverdien er vanlegvis OK.)</b> Vel "
 "portnummeret som katalogtenesta lyttar på."
 
-#: ui/directoryserviceswidget.cpp:744
+#: ui/directoryserviceswidget.cpp:741
 #, kde-format
 msgid ""
 "<b>(Only for LDAP)</b> Enter the base DN for this LDAP server to limit "
@@ -577,12 +577,12 @@
 "<b>(Berre for LDAP)</b> Skriv inn grunn-DN-en til denne LDAP-tenaren, for å "
 "avgrensa søk til berre dette deltreet i katalogen."
 
-#: ui/directoryserviceswidget.cpp:747
+#: ui/directoryserviceswidget.cpp:744
 #, kde-format
 msgid "<b>(Optional)</b> Enter your user name here, if needed."
 msgstr "<b>(Valfritt)</b> Skriv om nødvendig inn brukarnamnet ditt her."
 
-#: ui/directoryserviceswidget.cpp:749
+#: ui/directoryserviceswidget.cpp:746
 #, kde-format
 msgid ""
 "<b>(Optional, not recommended)</b> Enter your password here, if needed. Note "
@@ -802,12 +802,12 @@
 msgid "Change..."
 msgstr "Endra …"
 
-#: ui/keyrequester.cpp:232 ui/keyselectiondialog.cpp:256
+#: ui/keyrequester.cpp:232 ui/keyselectiondialog.cpp:255
 #, kde-kuit-format
 msgid "<placeholder>unknown</placeholder>"
 msgstr "<placeholder>ukjend</placeholder>"
 
-#: ui/keyrequester.cpp:246 ui/keyselectiondialog.cpp:657
+#: ui/keyrequester.cpp:246 ui/keyselectiondialog.cpp:655
 #, kde-format
 msgid ""
 "<qt><p>An error occurred while fetching the keys from the backend:</p><p><b>"
@@ -817,7 +817,7 @@
 "b></p></qt>"
 
 #: ui/keyrequester.cpp:251 ui/keyrequester.cpp:283 ui/keyrequester.cpp:306
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:630 ui/keyselectiondialog.cpp:662
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:628 ui/keyselectiondialog.cpp:660
 #, kde-format
 msgid "Key Listing Failed"
 msgstr "Feil ved nøkkelopplisting"
@@ -868,160 +868,160 @@
 msgid "Please select an (OpenPGP or S/MIME) key to use."
 msgstr "Vel kva nøkkel (OpenPGP eller S/MIME) du vil bruka."
 
-#: ui/keyselectioncombo.cpp:195
+#: ui/keyselectioncombo.cpp:193
 #, kde-format
 msgctxt "Name <email> (validity, type, created: date)"
 msgid "%1 (%2, %3, created: %4)"
 msgstr ""
 
-#: ui/keyselectioncombo.cpp:196
+#: ui/keyselectioncombo.cpp:194
 #, kde-format
 msgctxt "Name <email>"
 msgid "%1 <%2>"
 msgstr ""
 
-#: ui/keyselectioncombo.cpp:198 utils/formatting.cpp:509
+#: ui/keyselectioncombo.cpp:196 utils/formatting.cpp:509
 #, kde-format
 msgid "OpenPGP"
 msgstr "OpenPGP"
 
-#: ui/keyselectioncombo.cpp:356
+#: ui/keyselectioncombo.cpp:352
 #, kde-format
 msgid "Loading keys ..."
 msgstr ""
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:98
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:97
 #, kde-format
 msgid "The key is not valid."
 msgstr ""
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:106
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:105
 #, kde-format
 msgid "The key is expired."
 msgstr ""
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:110
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:109
 #, kde-format
 msgid "The key is revoked."
 msgstr ""
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:114
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:113
 #, kde-format
 msgid "The key is disabled."
 msgstr ""
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:122
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:121
 #, kde-format
 msgid "The key is not designated for encryption."
 msgstr ""
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:128
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:127
 #, kde-format
 msgid "The key is not designated for signing."
 msgstr ""
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:134
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:133
 #, kde-format
 msgid "The key is not designated for certifying."
 msgstr ""
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:140
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:139
 #, kde-format
 msgid "The key is not designated for authentication."
 msgstr ""
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:148
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:147
 #, kde-format
 msgid "The key is not secret."
 msgstr ""
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:163
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:162
 #, kde-format
 msgid "The key is not trusted enough."
 msgstr ""
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:169
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:168
 #, kde-format
 msgid "The key can be used."
 msgstr ""
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:230
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:229
 #, kde-format
 msgid "Key ID"
 msgstr "Nøkkel-ID"
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:231
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:230
 #, kde-format
 msgid "User ID"
 msgstr "Brukar-ID"
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:279
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:278
 #, kde-format
 msgid "never"
 msgstr "aldri"
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:289 ui/keyselectiondialog.cpp:291
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:300 ui/keyselectiondialog.cpp:302
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:288 ui/keyselectiondialog.cpp:290
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:299 ui/keyselectiondialog.cpp:301
 #, kde-format
 msgid "unknown"
 msgstr "ukjend"
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:289
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:288
 #, kde-format
 msgid "OpenPGP key for <b>%1</b>"
 msgstr ""
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:291
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:290
 #, kde-format
 msgid "S/MIME key for <b>%1</b>"
 msgstr ""
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:298
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:297
 #, kde-format
 msgctxt "Key creation date"
 msgid "Created"
 msgstr ""
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:299
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:298
 #, kde-format
 msgctxt "Key Expiration date"
 msgid "Expiry"
 msgstr ""
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:300
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:299
 #, kde-format
 msgctxt "Key fingerprint"
 msgid "Fingerprint"
 msgstr ""
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:302
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:301
 #, kde-format
 msgctxt "Key issuer"
 msgid "Issuer"
 msgstr ""
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:304
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:303
 #, kde-format
 msgctxt "Key status"
 msgid "Status"
 msgstr ""
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:456
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:454
 #, kde-format
 msgid "Search for &External Certificates"
 msgstr ""
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:470
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:468
 #, kde-format
 msgid "&Search for:"
 msgstr "&Søk etter:"
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:494
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:492
 #, kde-format
 msgid "&Remember choice"
 msgstr "&Hugs valet"
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:497
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:495
 #, kde-format
 msgid ""
 "<qt><p>If you check this box your choice will be stored and you will not be "
@@ -1030,46 +1030,46 @@
 "<qt><p>Viss det er kryssa av her, vert valet ditt lagra, slik at du ikkje "
 "vert spurd igjen.</p></qt>"
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:509
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:507
 #, kde-format
 msgid "&Reread Keys"
 msgstr "&Les nøklar på nytt"
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:510
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:508
 #, kde-format
 msgid "&Start Certificate Manager"
 msgstr "&Start sertifikathandsamar"
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:628
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:626
 #, kde-format
 msgid "No backends found for listing keys. Check your installation."
 msgstr ""
 "Fann ikkje nokon motor for nøkkelopplisting. Kontroller at alt er rett "
 "installert."
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:644
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:642
 #, kde-format
 msgid "Could not start certificate manager; please check your installation."
 msgstr ""
 "Klarte ikkje starta sertifikathandsamaren. Kontroller at alt er rett "
 "installert."
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:646
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:644
 #, kde-format
 msgid "Certificate Manager Error"
 msgstr "Feil i sertifikathandtering"
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:700
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:698
 #, kde-format
 msgid "Checking selected keys..."
 msgstr "Granskar valde nøklar …"
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:700
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:698
 #, kde-format
 msgid "Fetching keys..."
 msgstr "Hentar nøklar …"
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:731
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:729
 #, kde-format
 msgid ""
 "<qt>One backend returned truncated output.<p>Not all available keys are "
@@ -1084,27 +1084,27 @@
 "<qt>%1 krypteringsmotorar svarde med avkorta data.<p>Ikkje alle "
 "tilgjengelege nøklar vert viste.</p></qt>"
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:736
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:734
 #, kde-format
 msgid "Key List Result"
 msgstr "Nøkkelliste-resultat"
 
-#: ui/keyselectiondialog.cpp:856
+#: ui/keyselectiondialog.cpp:854
 #, kde-format
 msgid "Recheck Key"
 msgstr "Sjekk nøkkel på nytt"
 
-#: ui/messagebox.cpp:71
+#: ui/messagebox.cpp:68
 #, kde-format
 msgid "Your system does not have support for GnuPG Audit Logs"
 msgstr "Systemet ditt støttar ikkje GnuPG-revisjonsloggar"
 
-#: ui/messagebox.cpp:72
+#: ui/messagebox.cpp:69
 #, kde-format
 msgid "System Error"
 msgstr "Systemfeil"
 
-#: ui/messagebox.cpp:79
+#: ui/messagebox.cpp:76
 #, kde-format
 msgid ""
 "An error occurred while trying to retrieve the GnuPG Audit Log:\n"
@@ -1113,73 +1113,73 @@
 "Det oppstod ein feil då GnuPG-revisjonsloggen skulle hentast:\n"
 "%1"
 
-#: ui/messagebox.cpp:81
+#: ui/messagebox.cpp:78
 #, kde-format
 msgid "GnuPG Audit Log Error"
 msgstr "Loggfeil for GnuPG-revisjonsloggar"
 
-#: ui/messagebox.cpp:88
+#: ui/messagebox.cpp:85
 #, kde-format
 msgid "No GnuPG Audit Log available for this operation."
 msgstr ""
 "Det er ikkje nokon GnuPG-revisjonslogg tilgjengeleg for denne operasjonen."
 
-#: ui/messagebox.cpp:89
+#: ui/messagebox.cpp:86
 #, kde-format
 msgid "No GnuPG Audit Log"
 msgstr "Ingen GnuPG-revisjonslogg"
 
-#: ui/messagebox.cpp:109 ui/messagebox.cpp:115
+#: ui/messagebox.cpp:106 ui/messagebox.cpp:112
 #, kde-format
 msgid "GnuPG Audit Log Viewer"
 msgstr "Loggvisar for GnuPG-revisjonsloggar"
 
-#: ui/messagebox.cpp:121
+#: ui/messagebox.cpp:118
 #, kde-format
 msgid "Signing failed: %1"
 msgstr "Feil ved signering: %1"
 
-#: ui/messagebox.cpp:122
+#: ui/messagebox.cpp:119
 #, kde-format
 msgid "Signing successful"
 msgstr "Signering fullført"
 
-#: ui/messagebox.cpp:133
+#: ui/messagebox.cpp:130
 #, kde-format
 msgid "Encryption failed: %1"
 msgstr "Feil ved kryptering: %1"
 
-#: ui/messagebox.cpp:134
+#: ui/messagebox.cpp:131
 #, kde-format
 msgid "Encryption successful"
 msgstr "Kryptering fullført"
 
-#: ui/messagebox.cpp:155
+#: ui/messagebox.cpp:152
 #, kde-format
 msgid "Signing Result"
 msgstr "Signeringsresultat"
 
-#: ui/messagebox.cpp:167
+#: ui/messagebox.cpp:164
 #, kde-format
 msgid "Signing Error"
 msgstr "Signeringsfeil"
 
-#: ui/messagebox.cpp:179 ui/messagebox.cpp:203
+#: ui/messagebox.cpp:176 ui/messagebox.cpp:200
 #, kde-format
 msgid "Encryption Result"
 msgstr "Krypteringsresultat"
 
-#: ui/messagebox.cpp:191 ui/messagebox.cpp:215
+#: ui/messagebox.cpp:188 ui/messagebox.cpp:212
 #, kde-format
 msgid "Encryption Error"
 msgstr "Krypteringsfeil"
 
-#: ui/messagebox.cpp:263
+#: ui/messagebox.cpp:260
 #, kde-format
 msgid "&Show Audit Log"
 msgstr "&Vis revisjonslogg"
 
-#: ui/progressdialog.cpp:91
+#: ui/progressdialog.cpp:90
 #, kde-format
 msgid "%1: %2"
 msgstr "%1: %2"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/libkleo-17.12.1/po/pl/libkleopatra.po 
new/libkleo-17.12.2/po/pl/libkleopatra.po
--- old/libkleo-17.12.1/po/pl/libkleopatra.po  2018-01-09 02:20:14.000000000 
+0100
+++ new/libkleo-17.12.2/po/pl/libkleopatra.po  2018-02-06 01:43:58.000000000 
+0100
@@ -1,18 +1,18 @@
 # translation of libkleopatra.po to
-# Version: $Revision: 1506126 $
+# Version: $Revision: 1509478 $
 # Copyright (C) 2002,2003, 2004, 2005, 2007, 2008 Free Software Foundation, 
Inc.
 #
 # Krzysztof Lichota <lich...@mimuw.edu.pl>, 2002, 2004, 2005.
 # Mikolaj Machowski <mikm...@wp.pl>, 2004.
 # Michal Rudolf <mrud...@kdewebdev.org>, 2004.
 # Marta Rybczyńska <kde-i...@rybczynska.net>, 2007, 2008.
-# Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilow...@gmail.com>, 2011, 2014, 2015, 2016, 
2017.
+# Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilow...@gmail.com>, 2011, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libkleopatra\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-10-12 03:26+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-12-09 07:43+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-28 06:07+0100\n"
 "Last-Translator: Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilow...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <kde-i18n-...@kde.org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -26,7 +26,7 @@
 #: kleo/checksumdefinition.cpp:107
 #, kde-format
 msgid "Error in checksum definition %1: %2"
-msgstr "Błąd w definicji sumy kontrolnej %1: %2"
+msgstr "Błąd w definicji sumy sprawdzającej %1: %2"
 
 #: kleo/checksumdefinition.cpp:157
 #, kde-format
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/libkleo-17.12.1/po/tr/libkleopatra.po 
new/libkleo-17.12.2/po/tr/libkleopatra.po
--- old/libkleo-17.12.1/po/tr/libkleopatra.po  2018-01-09 02:20:14.000000000 
+0100
+++ new/libkleo-17.12.2/po/tr/libkleopatra.po  2018-02-06 01:43:58.000000000 
+0100
@@ -816,8 +816,8 @@
 "<qt><p>An error occurred while fetching the keys from the backend:</p><p><b>"
 "%1</b></p></qt>"
 msgstr ""
-"<qt><p>Arka uçtan anahtarlar alınırken bir hata "
-"oluştu:</p><p><b>%1</b></p></qt>"
+"<qt><p>Arka uçtan anahtarlar alınırken bir hata oluştu:</p><p><b>%1</b></p></"
+"qt>"
 
 #: ui/keyrequester.cpp:251 ui/keyrequester.cpp:283 ui/keyrequester.cpp:306
 #: ui/keyselectiondialog.cpp:628 ui/keyselectiondialog.cpp:660
@@ -1517,7 +1517,8 @@
 #: utils/formatting.cpp:748
 #, kde-format
 msgid "The import contained no new data for this certificate. It is unchanged."
-msgstr "İçe aktarma, bu sertifika için yeni bir veri içermiyor. 
Değiştirilmedi."
+msgstr ""
+"İçe aktarma, bu sertifika için yeni bir veri içermiyor. Değiştirilmedi."
 
 #: utils/formatting.cpp:765
 #, kde-format
@@ -1626,18 +1627,21 @@
 #~ msgid ""
 #~ "Select the access scheme (scheme) that the directory service is available "
 #~ "through."
-#~ msgstr "Dizin hizmetinin kullanılabilir olduğu erişim şemasını (şema) 
seçin."
+#~ msgstr ""
+#~ "Dizin hizmetinin kullanılabilir olduğu erişim şemasını (şema) seçin."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Check this column if this directory service is providing S/MIME (X.509) "
 #~ "certificates."
 #~ msgstr ""
-#~ "Dizin hizmeti S/MIME (X.509) sertifikaları sağlıyorsa bu sütunu kontrol 
edin."
+#~ "Dizin hizmeti S/MIME (X.509) sertifikaları sağlıyorsa bu sütunu kontrol "
+#~ "edin."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Check this column if this directory service is providing OpenPGP "
 #~ "certificates."
-#~ msgstr "Dizin hizmeti OpenPGP sertifikaları sağlıyorsa bu sütunu kontrol 
edin."
+#~ msgstr ""
+#~ "Dizin hizmeti OpenPGP sertifikaları sağlıyorsa bu sütunu kontrol edin."
 
 #~ msgid "0 - None (no debugging at all)"
 #~ msgstr "0 - Hiçbiri (hata ayıklama yok)"
@@ -1864,20 +1868,21 @@
 #~ msgid ""
 #~ "You need a passphrase to unlock the secret key for user:<br/> %1 (retry)"
 #~ msgstr ""
-#~ "Kullanıcının gizli anahtarını açmak için bir şifreye ihtiyacınız var:<br/> 
%"
-#~ "1 (retry)"
+#~ "Kullanıcının gizli anahtarını açmak için bir şifreye ihtiyacınız var:<br/"
+#~ "> %1 (retry)"
 
 #~ msgid "You need a passphrase to unlock the secret key for user:<br/> %1"
 #~ msgstr ""
-#~ "Kullanıcının gizli anahtarını açmak için bir şifreye ihtiyacınız var:<br/> 
%1"
+#~ "Kullanıcının gizli anahtarını açmak için bir şifreye ihtiyacınız var:<br/"
+#~ "> %1"
 
 #~ msgid ""
 #~ "This dialog will reappear every time the passphrase is needed. For a more "
 #~ "secure solution that also allows caching the passphrase, use gpg-agent."
 #~ msgstr ""
-#~ "Bu diyalog kutusu her şifreye ihtiyaç duyulduğunda tekrar görünecektir. 
Daha "
-#~ "güvenli bir çözüm olarak şifreyi kaydetmeye de izin veren gpg-agent' i "
-#~ "kullanın."
+#~ "Bu diyalog kutusu her şifreye ihtiyaç duyulduğunda tekrar görünecektir. "
+#~ "Daha güvenli bir çözüm olarak şifreyi kaydetmeye de izin veren gpg-agent' "
+#~ "i kullanın."
 
 #~ msgid "gpg-agent was found in %1, but does not appear to be running."
 #~ msgstr "%1 içinde gpg-agent bulundu, ama çalışır gibi görünmüyor."
@@ -1919,9 +1924,9 @@
 #~ "<qt>\n"
 #~ "<h1>X.500 Dizin Servisleri</h1>\n"
 #~ "X.500 dizin servislerini, sertifikaları ve yerel olarak kaydedilmeyen "
-#~ "sertifika iptal listelerini almak için kullanabilirsiniz. Eğer bu özelliği 
"
-#~ "kullanmak istiyor ve hangi dizin servisini kullanacağınızdan emin "
-#~ "değilseniz, sistem yöneticinize danışın.\n"
+#~ "sertifika iptal listelerini almak için kullanabilirsiniz. Eğer bu "
+#~ "özelliği kullanmak istiyor ve hangi dizin servisini kullanacağınızdan "
+#~ "emin değilseniz, sistem yöneticinize danışın.\n"
 #~ "<p> \n"
 #~ "Eğer bir dizin servisi kullanmıyorsanız, hâlâ yerel sertifikaları "
 #~ "kullanabilirsiniz.\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/libkleo-17.12.1/po/zh_CN/libkleopatra.po 
new/libkleo-17.12.2/po/zh_CN/libkleopatra.po
--- old/libkleo-17.12.1/po/zh_CN/libkleopatra.po    2018-01-09 
02:20:14.000000000 +0100
+++ new/libkleo-17.12.2/po/zh_CN/libkleopatra.po    2018-02-06 
01:43:59.000000000 +0100
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-10-12 03:26+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:07-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:33-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/libkleo-17.12.1/src/libkleopatrarc.desktop 
new/libkleo-17.12.2/src/libkleopatrarc.desktop
--- old/libkleo-17.12.1/src/libkleopatrarc.desktop   2018-01-05 
08:07:44.000000000 +0100
+++ new/libkleo-17.12.2/src/libkleopatrarc.desktop   2018-01-23 
06:45:23.000000000 +0100
@@ -220,6 +220,7 @@
 Name[pt]=sha512sum
 Name[ru]=sha512sum
 Name[sk]=sha512sum
+Name[sl]=sha512sum
 Name[sr]=СХА‑512 сума
 Name[sr@ijekavian]=СХА‑512 сума
 Name[sr@ijekavianlatin]=SHA‑512 suma


Reply via email to