Καλημέρα παιδιά,

Σας προωθώ ένα πολύ αληθινό άρθρο που μόλις μου έστειλαν. Καλό θα ήταν να το σκεφθούμε λίγο περισσότερο.


        Την καλημέρα μου,

        Τάκης-------- Forwarded Message --------
Subject:    Fwd: ratsistis ellhnas
Date:  Tue, 11 Oct 2016 12:52:53 +0300
From:  ccons...@cc.uoi.gr
To:   panto...@cc.uoi.gr----- Προωθημένο μήνυμα από τον Ξ‘Ξ½Ο„ΟŽΞ½ΞΉΞΏΟ‚ ΑνδρΡάτος
<aandrea...@gmail.com> -----
  Ημερομηνία:Tue, 11 Oct 2016 09:53:17 +0300
  Από:Ξ‘Ξ½Ο„ΟŽΞ½ΞΉΞΏΟ‚ ΑνδρΡάτος <aandrea...@gmail.com>
Απάντηση-Προς:professors-p...@googlegroups.com
 Θέμα:Fwd: Πρθ: ratsistis ellhnas
    Προς:professors-p...@googlegroups.com

Αγαπητοί συνάδΡλφοι,
σας Ο€ΟΞΏΟ‰ΞΈΟŽ ΞΌΞ&#65533;Ξ½Ο…ΞΌΞ± που έλαβα.
ΙΣΩΣ Είναι ώρα Ξ½Ξ± συντάξουμΡ ΞΌΞΉΞ±Ξ½
ΡπιστολΞ&#65533; διαμαρτυρίας προς την
κυβέρνηση.
Ξ‘. ΑνδρΡάτος/ Σχ Ικάρων/ Αθ

---------- Προωθημένο ΞΌΞ&#65533;Ξ½Ο…ΞΌΞ± ----------


Να, τί σημαίνΡι ΟΞ±Ο„ΟƒΞΉΟƒΞΌΟŒΟ‚:
1)Ξ‘Ξ±Ο„ΟƒΞΉΟƒΞΌΟŒΟ‚ Ρίναι Ξ½Ξ± Ρίσαι στη σΡιρά του
ΞŸΞ‘Ξ•Ξ” ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± πΡριμένΡις 360 Ξ΅Ο…ΟΟŽ
την ώρα που ΞΏ ΞΌΟ€ΟΞΏΟƒΟ„ΞΉΞ½ΟŒΟ‚ σου Ξ Ξ±ΞΊΞΉΟƒΟ„Ξ±Ξ½ΟŒΟ‚ ΞΈΞ±
πάρΡι 580.
2)Ξ‘Ξ±Ο„ΟƒΞΉΟƒΞΌΟŒΟ‚ Ρίναι Ξ½Ξ± Ο€Ξ»Ξ·ΟΟŽΞ½Ξ΅ΞΉΟ‚ στα
νοσοκομΡία Ξ³ΞΉΞ± ΡισαγωγΞ&#65533; ΞΊΞ±ΞΉ ΡξΡτάσΡις,
ΞΌΞΉΞ±Ο‚ ΞΊΞ±ΞΉ διΡλυσαν τη Ξ΄Ξ·ΞΌΟŒΟƒΞΉΞ± υγΡια Ρνώ ΞΏ
λαθρΡποικος νοσηλΡύΡται δωρΡάν.
3)Ξ‘Ξ±Ο„ΟƒΞΉΟƒΞΌΟŒΟ‚ Ρίναι Ξ½Ξ± βά΢Ρι ΞΏ
λαθρομΡταναστης...
το παιδί του δωρΡάν σΡ Ο€Ξ±ΞΉΞ΄ΞΉΞΊΟŒ ΟƒΟ„Ξ±ΞΈΞΌΟŒ ΞΊΞ±ΞΉ το
δικό σου Ξ½Ξ± ΞΌΞ·Ξ½ το δέχονται.
4)Ξ‘Ξ±Ο„ΟƒΞΉΟƒΞΌΟŒΟ‚ Ρίναι Ξ½Ξ± βγά΢Ρι ΞΏ άλλος 50 Ξ&#65533;
ΞΊΞ±ΞΉ παραπανω Ξ΅Ο…ΟΟŽ ημΡρησίως
κάνοντας Ξ»Ξ±ΞΈΟΞ΅ΞΌΟ€ΟŒΟΞΉΞΏ ΞΊΞΉ Ρμένα Ξ½Ξ± ΞΌΞΏΟ…
κρατάΡι το 43% Ξ±Ο€ΟŒ το 20άρικο.
5)Ξ‘Ξ±Ο„ΟƒΞΉΟƒΞΌΟŒΟ‚ Ρίναι Ξ½Ξ± ΞΌΞ·Ξ½ μπορούν Ξ½Ξ±
κυκλοφορΞ&#65533;σουν ΞΏΞΉ ΞˆΞ»Ξ»Ξ·Ξ½Ξ΅Ο‚ στους Ξ΄ΟΟŒΞΌΞΏΟ…Ο‚
μΡτά τις 11:00 το βράδυ.
6)Ξ‘Ξ±Ο„ΟƒΞΉΟƒΞΌΟŒΟ‚ Ρίναι Ξ½Ξ± έχουν γΡμίσΡι τα σπίτια
τους ΞΏΞΉ ΞˆΞ»Ξ»Ξ·Ξ½Ξ΅Ο‚ ΞΌΞ΅ κάγκΡλα &
σιδΡριές λΡς ΞΊΞΉ Ρίναι σΡ φυλακές Ο…ΟˆΞ―ΟƒΟ„Ξ·Ο‚
ασφαλΡίας.
7)Ξ‘Ξ±Ο„ΟƒΞΉΟƒΞΌΟŒΟ‚ Ρίναι Ξ½Ξ± σΡ Ξ²ΞΉΞ±ΞΆΞΏΟ…Ξ½ Ξ&#65533; Ξ½Ξ± σΡ
δολοφονούν ΞΏΞΉ λαθρομΡτανάστΡς Ξ³ΞΉΞ±
10 Ξ΅Ο…ΟΟŽ.
8)Ξ‘Ξ±Ο„ΟƒΞΉΟƒΞΌΟŒΟ‚ Ρίναι σΡ ΞΌΞΉΞ± μικρΞ&#65533; Ο‡ΟŽΟΞ± Ξ½Ξ±
έχΡι 2.500.000 άνΡργους, 600.000
παιδιά που φύγανΡ στην ξΡνιτια ΞΊΞ±ΞΉ 4.000.000
λαθροΡποίκους.
9)Ξ‘Ξ±Ο„ΟƒΞΉΟƒΞΌΟŒΟ‚ Ρίναι ΞΏ ΡλΡύθΡρος ΡπαγγΡλματίας
Ξ½Ξ± Ο€Ξ»Ξ·ΟΟŽΞ½Ξ΅ΞΉ 12 ΞΌΞ&#65533;νΡς ΀ΕΒΕ Ξ³ΞΉΞ±
Ξ½Ξ± έχΡι βιβλιάριο υγΡίας ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏ λαθροέποικος
ΞΌΞ΅ 2 ΞΌΞ&#65533;νΡς ένσημα Ξ½Ξ± έχΡι
βιβλιάριο υγΡίας Ξ³ΞΉΞ± όλη του την οικογένΡια
ΞΊΞ±ΞΉ τους Ο…Ο€ΟŒΞ»ΞΏΞΉΟ€ΞΏΟ…Ο‚ 10 ΞΌΞ&#65533;νΡς Ξ½Ξ±
δουλΡύΡι μαύρα κλέβοντας την Ρφορία.
10)Ξ‘Ξ±Ο„ΟƒΞΉΟƒΞΌΟŒΟ‚ Ρίναι Ξ½Ξ± Ο€Ξ»Ξ·ΟΟŽΞ½Ξ΅ΞΉ ΞΏ ΞˆΞ»Ξ»Ξ·Ξ½Ξ±Ο‚
μαγα΢άτορας Ρνοίκιο, φως, νΡρό,
τηλέφωνο, ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟŒΟ‡ΟΞ·ΟƒΟ„Ξ±, ΦΠΑ, Ο†ΟŒΟΞΏΟ…Ο‚, ΀ΕΒΕ ΞΊΞ±ΞΉ
ΞΏ λαθρομΡτανάστης ΞΌΞ΅ την
κουρΡλού Ξ­ΞΎΟ‰ Ξ±Ο€ΟŒ το ΞΌΞ±Ξ³Ξ±ΞΆΞ― του, τίποτα!
11)Ξ‘Ξ±Ο„ΟƒΞΉΟƒΞΌΟŒΟ‚ Ρίναι Ξ½Ξ± κάνΡις συγκέντρωση Ξ³ΞΉΞ±
τον πΡθαμένο Ο€Ξ±ΞΊΞΉΟƒΟ„Ξ±Ξ½ΟŒ Ξ»ΟŒΞ³Ο‰
ιδΡολογίας την ώρα που ΞΏΞΉ συμπολίτΡς σου
αυτοκτονούν.
12)Ξ‘Ξ±Ο„ΟƒΞΉΟƒΞΌΟŒΟ‚ Ρίναι Ξ½Ξ± ΞΌΞ·Ξ½ πρέπΡι Ξ½Ξ±
διαμαρτύρΡσαι Ξ³ΞΉΞ± την ανΡξέλΡγκτη
ΡισβολΞ&#65533; χιλιάδων Ξ»Ξ±ΞΈΟΞΏΞΌΞ΅Ο„Ξ±Ξ½Ξ±ΟƒΟ„ΟŽΞ½
καθημΡρινά στη Ο‡ΟŽΟΞ± σου, ΞΏΞΉ οποίοι
νομιμοποιούνται, τους παρέχΡται στέγη ΞΊΞ±ΞΉ
τροφΞ&#65533;, σου παίρνουν τις δουλΡιές
την ώρα που Ρσύ Ρίσαι πΡινασμένος, άνΡργος
στο δρόμο χωρίς ΞΊΞ±ΞΌΞ―Ξ± Ξ²ΞΏΞ&#65533;θΡια
Ξ±Ο€ΟŒ πουθΡνά.
13)Ξ‘Ξ±Ο„ΟƒΞΉΟƒΞΌΟŒΟ‚ Ρίναι Ξ½Ξ± αποκαλΡίς τον άλλο
ρατσιστΞ&#65533; ΞΊΞ±ΞΉ φασίστα ΡπΡιδΞ&#65533; δΡν
ΞΌΟ€ΟŒΟΞ΅ΟƒΞ΅Ο‚ ποτέ Ξ½Ξ± βρΡις ΞΌΞΉΞ± λέξη που Ξ½Ξ±
πΡριγράφΡι την αγάπη Ξ³ΞΉΞ± τη πατρίδα
σου που ποτέ δΡν ένιωσΡς Ρσύ...
14)Ξ‘Ξ±Ο„ΟƒΞΉΟƒΞΌΟŒΟ‚ Ρίναι Ξ±Ο€ΟŒ τους 153.000 δικαιούχους
Ξ΅Ο€ΞΉΞ΄ΟŒΞΌΞ±Ο„ΞΏΟ‚ ανΡργίας του
ΞŸΞ‘Ξ•Ξ” μόνο 20.000 Ρίναι ΞˆΞ»Ξ»Ξ·Ξ½Ξ΅Ο‚... ΕΙΠΑ΀Ε Ξ€Ξ™Ξ ΞŸΞ€Ξ‘;
15)Ξ‘Ξ±Ο„ΟƒΞΉΟƒΞΌΟŒΟ‚ Ρίναι Ξ½Ξ± σΡ συλλαμβάνουν γιατί
δΡν πλΞ&#65533;ρωσΡς ΡισιτΞ&#65533;ριο στα μέσα
μΡταφοράς Ρνώ ΞΏ Ξ Ξ±ΞΊΞΉΟƒΟ„Ξ±Ξ½ΟŒΟ‚ Ρίναι δωρΡάν.
Και άλλα πολλά ...
Ξ‘ ρΡ Έλληνα ... ΑατσιστΞ&#65533;!!

--
Please comply with the Guidelines
https://professors-phds.com/the-guideline/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Forum
of Professors & Phds" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email
to professors-phds+unsubscr...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

----- Τέλος προωθούμενου μηνύματος -----________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας 
στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθώνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Κατάλογος ηχητικών βιβλίων για ανάγνωση
http://www.hostvis.net/audiobooks/katalogos.xls
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που 
λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
____________

Απαντηση