Package: postgresql-8.4-postgis
Severity: normal

I can confirm this.

I had both 9.0 and 8.4 of postgresql installed.
And today i decided to remove 8.4

sredniczarny:/home/baryluk# apt-get --purge remove postgresql-8.4 postgresql-
doc-8.4
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
The following package was automatically installed and is no longer required:
 python-profiler
Aby je usunąć należy użyć "apt-get autoremove".
Następujące pakiety zostaną USUNIĘTE:
 postgresql-8.4* postgresql-8.4-postgis* postgresql-contrib-8.4* postgresql-
doc-8.4*
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 4 usuwanych i 3 nieaktualizowanych.
Po tej operacji zostanie zwolnione 41,9 MB miejsca na dysku.
Kontynuować [T/n]?
(Odczytywanie bazy danych ... 434017 files and directories currently
installed.)
Usuwanie postgresql-contrib-8.4 ...
Usuwanie postgresql-8.4-postgis ...
Usuwanie postgresql-8.4 ...
Stopping PostgreSQL 8.4 database server: main.
Czyszczenie z plików konfiguracyjnych dla postgresql-8.4 ...
Dropping cluster main...
dpkg: ostrzeżenie: podczas usuwania postgresql-8.4, katalog
"/usr/share/postgresql/8.4/tsearch_data" nie był pusty, więc nie został
usunięty.
dpkg: ostrzeżenie: podczas usuwania postgresql-8.4, katalog
"/usr/lib/postgresql/8.4/lib" nie był pusty, więc nie został usunięty.
Usuwanie postgresql-doc-8.4 ...
Przetwarzanie wyzwalaczy dla doc-base...
Przetwarzanie 1 usuniętego pliku/plików doc-base...
Rejestrowanie dokumentów w scrollkeeper...
sredniczarny:/home/baryluk# ls -l /usr/lib/postgresql/8.4/
razem 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 12-12 02:05 bin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 12-12 02:05 lib
sredniczarny:/home/baryluk# ls -l /usr/lib/postgresql/8.4/lib/
razem 532
-rw-r--r-- 1 root root 542620 2010-05-24 postgis-1.5.so
sredniczarny:/home/baryluk#


Thanks.-- System Information:
Debian Release: squeeze/sid
 APT prefers unstable
 APT policy: (500, 'unstable'), (1, 'experimental')
Architecture: i386 (i686)

Kernel: Linux 2.6.37-rc4-sredniczarny-11361-g11e8896 (SMP w/1 CPU core; PREEMPT)
Locale: LANG=pl_PL.utf8, LC_CTYPE=pl_PL.utf8 (charmap=UTF-8) (ignored: LC_ALL 
set to pl_PL.utf8)
Shell: /bin/sh linked to /bin/dash

Versions of packages postgresql-8.4-postgis depends on:
ii libc6            2.11.2-7   Embedded GNU C Library: Shared lib
ii libgeos-c1         3.2.0-1   Geometry engine for Geographic Inf
ii libproj0          4.7.0-1   Cartographic projection library
ii libxml2           2.7.8.dfsg-1 GNOME XML library
ii postgis           1.5.1-5   geographic objects support for Pos
pn postgresql-8.4       <none>    (no description available)

postgresql-8.4-postgis recommends no packages.

postgresql-8.4-postgis suggests no packages._______________________________________________
Pkg-grass-devel mailing list
Pkg-grass-devel@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/mailman/listinfo/pkg-grass-devel

Reply via email to