Como traducir "damping"
Aparece en digikamimageplungin_despeckle:
"<p><b>Damping</b>: this control set the phase jitter damping adjustement. 
This "
"value defines how fast the adaptive filter-radius reacts to luminance "
"variations. If increased, then edges appear smoother, if too high, then 
blur "
"may occur. If at minimum then noise and phase jitter at edges can occur. It 
can "
"supress spike noise when increased and this is the preferred method to 
remove "

Pode ser:
"<p><b>Debilitamento</b>: isto configura o amortecimento da /flutuazón|
desviazón/ da fase.
Este valor define o ritmo co que o filtro de raio adaptativo reacciona fronte 
á lumináncia.
Se aumenta, os contornos aparecerán mais suaves, se é alto de mais, poden
aparecer difusos. Se está no mínimo poden aparecer ruidos e 
fluctuazóns/desviazóns de fase nos contornos. Pode suprimir os ruidos de tipo 
agulla se é aumentado, sendo este o método preferido para eliminá-los"

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpj8pO9sJZ7C.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a