(Esta mensaxe ia ser especificamente sobre "spin box", mais fun-na aumentando).

Existen vários "widgets" para os que non atopo tradución unificada. Fixen as 
pesquisas na miña memória de tradución, que se basea en KDE (para cando se 
unifican? poderia alguén facelo tamén para GNOME?). Vexamos:

==Spin box ou spinner
* campo incremental
* campo numérico
* campo incremental/decremental
* selector numérico
* Unha opción para valores numéricos que poden ser incrementados/decrementados 
(!)
* (campo, selector, caixa...)

"campo numérico" é ambíguo; "campo incremental" poderia estar ben; "selector 
numérico" parece bastante descritivo.

==Check box ou checkbox
* opción
* caixiña
* casiña

"opción" é maioritario. Nos contextos que atopei o texto era do tipo "Enable 
this checkbox", co cal a tradución "Sinale esta opción" é clara. Porén, 
noutros poderia soar demasiado xenérica.

==Toggle button
* botón

Vaia, parece que non se precisa afinar máis. Os verbos que acompañan (como en 
"This button toggles...") son alternar, conmutar e trocar.

==Radio button
* alternativa
* opción alternativa
* botón
* botóns de alternativa

==Slider
* desprazador
* barra deslizante
(en contextos: "zoom slider".- barra de ampliación, "volume toolbar".-barra de 
volume,...)

==List box
* lista
* listaxe

Son suficientemente descritivas? Que tal "lista[xe] de selección" - a fin de 
contas, permite seleccionar os elementos, ao contrário dunha simples lista[xe] 
en calquer programa.

==Drop-down list ou drop-down menu
* (lista|menú) despregábel

Isto si que parece descritivo.

==Combo box
* lista de selección
* lista despregábel
* selector

A diferenza é pequena (nas combo boxes pode-se editar o campo) e poderia-se 
empregar "lista despregábel" para ambas as duas, mais a aparéncia é distinta 
(nas combo boxes ve-se un campo en branco) e, ademais, constituen dous 
obxectos distintos, polo que conviria crear dous termos distintos. "Lista de 
selección" pode confundir-se con "list box" e "selector" non é descritivo. Que 
tal algo con "combinado" ("combo box" é unha combinación dunha lista 
despregábel e un campo de texto).

==Box
* caixa
* campo
* cadro

"Campo" é a tradución que corresponde a "field", ainda que si se pode entender 
que se empregue nos formulários, nos que o que se introduza vai acabar nunha 
base de datos. "Caixa" ou "cadro"?

Xosé

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a