Non fai falta o Lokalize para isto. 

Primeiro, había un erro nunha cadea (q corrixín) que era que sobraba un \n da 
tradución que non estaba no orixinal. Logo, comprobando a sintaxe do .po 
escúpeme que existe erro nestas dúas cadeas: 

>~/bootloader.gl.po:1848:  a format specification for argument 1 doesn't exist 
in 'msgstr'
>~/bootloader.gl.po:2624:  a format specification for argument 1 doesn't exist 
in 'msgstr'

Nota:  a sintaxe dun ficheiro pódese comprobar cos comandos propios de 
gettext, facendo p.ex. 'msgfmt --check $HOME/Desktop/bootloader.gl.po' ou co 
Kbabel no que xa hai un menú para 'comprobar sintaxe'. A corrección 
habitualmente hai que facela abrindo o ficheiro cun editor de texto coma Kate, 
Gedit... ou outro avanzado, xa que é útil que marque indique o número de liña 
para ir directamete a onde gettext nos di onde se atopan os erros.

Estas son as cadeas nas que había o erro ese:

> #. radiobutton, %1 is device (eg. /dev/hda1)
> #: src/routines/global_widgets.ycp:560
> #, ycp-format
> msgid "Boot &Sector of Boot Partition %1"
> msgstr "&Sector de Inicio de Partición de Inicio %1"

> #. warning popup. %1 is device name, %2 is date/time in form of
> #. 'date' command output
> #: src/routines/popups.ycp:365
> #, ycp-format
> msgid ""
> "Warning!\n"
> "\n"
> "Current MBR of %1 will now be rewritten with MBR\n"
> "saved at %2.\n"
> "\n"
> "Only the booting code in the MBR will be rewritten.\n"
> "The partition table remains unchanged.\n"
> "\n"
> "Continue?\n"
> msgstr ""
> "Alerta!\n"
> "\n"
> "O Rexistro Xeral de Arrinque actual será sobreescrito\n"
> "co Rexistro Xeral de Arrinque gardado en %2.\n"
> "\n"
> "Soamente se sobreescribirá o código de inicio no Rexistro\n"
> "Xeral de Arrinque. A táboa de particións manterase sen cambios.\n"
> "\n"
> "Continuar?\n"

cando é así xeralmente o problema está en que non se traduciu unha das 
variables. Neste caso non é. Outras veces é porque haxa que 'evitalas' e 
poñelas como: '%' > '%%' ou '\%'. Tamén pode ser debido a non especificar 
correctamente a codificación do texto (nós, UTF-8), ou o número de plurais ( 
nplurals=2; plural=n != 1; ). Isto último hai que comprobar sempre que o 
teñamos ben indicado no Lokalize, Kbabel, Poedit, Gtranslator...

Neste caso non era iso: o que daba o erro era:

> #, ycp-format

ó eliminalo das dúas cadeas xa non aparece o erro de sintaxe. Sabe cristo 
porqué!. Via corrixido: proba a subilo ó verbum a ver se o erro persiste. 

Saúdos!!
 # translation of bootloader.po to Galician
# Galician translation of bootloader
# Copyright (C) 2000 SuSE GmbH.
#
#
# Proxecto Trasno - Adaptación do software libre á lingua galega:  Se desexas
# colaborar connosco, podes atopar máis información en <http://trasno.net>
#
# Jesús Bravo Álvarez <j...@pobox.com>, 2000.
# Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>, 2008.
# Karl García Gestido <karlgg...@demmedio.es>, 2008.
# Karl García Gestido <karlgg...@opengea.org>, 2008.
# Miguel Branco <mgl.bra...@gmail.com>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bootloader\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-20 16:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-12-02 15:46+0100\n"
"Last-Translator: Miguel Branco <mgl.bra...@gmail.com>\n"
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. command line error report, %1 is section name
#: src/clients/bootloader.ycp:82 src/clients/bootloader.ycp:127
#, ycp-format
msgid "Section %1 not found."
msgstr "Sección %1 non atopada."

#. command line error report
#: src/clients/bootloader.ycp:101
msgid "Value was not specified."
msgstr "Non se especificou o valor."

#. command line error report
#: src/clients/bootloader.ycp:145
msgid "Section name must be specified."
msgstr "Debe especificarse un nome de sección."

#. command line error report
#: src/clients/bootloader.ycp:165
msgid "Option was not specified."
msgstr "Non se especificou a opción."

#. command line error report
#: src/clients/bootloader.ycp:186
msgid "Specified option does not exist."
msgstr "A opción especificada non existe."

#. command line, %1 is the value of bootloader option
#: src/clients/bootloader.ycp:189
#, ycp-format
msgid "Value: %1"
msgstr "Valor: %1"

#. command line help text for Bootloader module
#: src/clients/bootloader.ycp:197
msgid "Boot loader configuration module"
msgstr "Módulo de configuración do cargador de arrinque"

#. command line help text for summary action
#: src/clients/bootloader.ycp:205
msgid "Configuration summary of boot loader"
msgstr "Resumo da configuración do cargador de arrinque"

#. command line help text for delete action
#: src/clients/bootloader.ycp:210
msgid "Delete a global option or option of a section"
msgstr "Eliminar unha opción global ou unha opción dunha sección"

#. command line help text for set action
#: src/clients/bootloader.ycp:215
msgid "Set a global option or option of a section"
msgstr "Establecer unha opción global ou unha opción dunha sección"

#. command line help text for add action
#: src/clients/bootloader.ycp:220
msgid "Add a new section"
msgstr "Engadir unha nova sección"

#. command line help text for print action
#: src/clients/bootloader.ycp:225
msgid "Print value of specified option"
msgstr "Mostrar o valor da opción especificada"

#. command line help text for an option
#: src/clients/bootloader.ycp:231
msgid "The name of the section"
msgstr "O nome da sección"

#. command line help text for an option
#: src/clients/bootloader.ycp:236
msgid "The key of the option"
msgstr "A clave da opción"

#. command line help text for an option
#: src/clients/bootloader.ycp:241
msgid "The value of the option"
msgstr "O valor da opción"

#. progress step title
#: src/clients/bootloader_finish.ycp:52
msgid "Saving bootloader configuration..."
msgstr "Gardando a configuración do cargador de arrinque..."

#. TRANSLATORS: part of the reboot message
#. (message ID#SSH)
#: src/clients/bootloader_finish.ycp:121
msgid ""
"Then reconnect and run the following:\n"
"/usr/lib/YaST2/startup/YaST2.ssh\n"
msgstr ""
"Entón volva a conectar e execute o seguinte:\n"
"/usr/lib/YaST2/startup/YaST2.ssh\n"

#. TRANSLATORS: reboot message
#. %1 is replaced with additional message from reIPL
#. %2 is replaced with additional message when using SSH
#. See message ID#SSH
#: src/clients/bootloader_finish.ycp:130
#, ycp-format
msgid ""
"\n"
"Your system will now shut down.%1%2\n"
"For details, read the related chapter \n"
"in the documentation. \n"
msgstr ""
"\n"
"O seu sistema apagarase agora.%1%2\n"
"Para os detalles, lea o capítulo correspondente \n"
"na documentación. \n"

#. Final message after all packages from CD1 are installed
#. and we're ready to start (boot into) the installed system
#. Message that will be displayed along with information
#. how the boot loader was installed
#: src/clients/bootloader_finish.ycp:144
msgid ""
"The system will reboot now.\n"
"After reboot, reconnect and run the following:\n"
"/usr/lib/YaST2/startup/YaST2.ssh"
msgstr ""
"O sistema reiniciarase agora.\n"
"Despois de reiniciar, volva a conectar e execute o seguinte:\n"
"/usr/lib/YaST2/startup/YaST2.ssh"

#. Final message after all packages from CD1 are installed
#. and we're ready to start (boot into) the installed system
#. Message that will be displayed along with information
#. how the boot loader was installed
#: src/clients/bootloader_finish.ycp:152
msgid "The system will reboot now..."
msgstr "O sistema vaise reiniciar agora..."

#: src/clients/bootloader_proposal.ycp:117
msgid ""
"Configure a valid boot loader location before continuing.<br/>\n"
"The device map includes more than 8 devices and the boot device is out of range.\n"
"The range is limited by BIOS to the first 8 devices."
msgstr ""
"Configure unha localización válida dun cargador de inicio denantes de continuar.<br/>\n"
"O mapa de dispositivos inclúe máis de 8 dispositivos e a unidade de inicio está<br/>\n"
"fóra de rango. O rango está limitado pola BIOS aos primeiros 8 dispositivos."

#: src/clients/bootloader_proposal.ycp:149
msgid "No boot loader is selected for installation. Your system might not be bootable."
msgstr "Non se seleccionou ningún cargador de arrinque para a instalación. O sistema podería non arrincar."

#: src/clients/bootloader_proposal.ycp:158 src/routines/global_widgets.ycp:329
msgid "The LILO is not supported now."
msgstr "O LILO non está soportado agora."

#. error in the proposal
#: src/clients/bootloader_proposal.ycp:167
msgid "Because of the partitioning, the bootloader cannot be installed properly"
msgstr "Por mor do particionamento, o cargador de arrinque non se puido instalar correctamente"

#: src/clients/bootloader_proposal.ycp:181
msgid "The selected boot path will not be activated for your installation. Your system may not be bootable."
msgstr "A ruta de inicio seleccionada non será activada na súa instalación. O seu sistema podería resultar non iniciable."

#: src/clients/bootloader_proposal.ycp:198
#, fuzzy
msgid ""
"Configure a valid boot loader location before continuing.<br>\n"
"In case that no selection can be made it may be necessary to create a PReP Boot partition."
msgstr ""
"Configure unha localización válida dun cargador dun cargador de arrinque dentantes de continuar.<br/>\n"
"En caso de que non se faga algunha selección podería ser preciso crear unha partición de Inicio PReP."

#. proposal part - bootloader label
#: src/clients/bootloader_proposal.ycp:254
msgid "Booting"
msgstr "Arrinque"

#. menubutton entry
#: src/clients/bootloader_proposal.ycp:256
msgid "&Booting"
msgstr "&Arrinque"

#: src/clients/inst_lilo_convert.ycp:151
msgid "Stay &LILO"
msgstr "Manter &LILO"

#: src/clients/inst_lilo_convert.ycp:152
msgid "Convert Settings and Install &GRUB"
msgstr "Converter Opcións e Instalar &GRUB"

#: src/clients/inst_lilo_convert.ycp:165
msgid "LILO is not supported. The recommended option is select convert LILO to GRUB"
msgstr "LILO non está soportado. A opción recomendada é seleccionar converter LILO a GRUB"

#: src/elilo/helps.ycp:24 src/generic/helps.ycp:27 src/ppc/helps.ycp:23
msgid "<p><big><b>Boot Loader Location</b></big><br>"
msgstr "<p><big><b>Ubicación do Cargador de Arrinque</b></big><br>"

#: src/elilo/helps.ycp:25
msgid "<p><b>Boot Image Location</b></p>"
msgstr "<p><b>Ubicación da Imaxe de Arrinque</b></p>"

#: src/elilo/helps.ycp:26
msgid "<p><b>Default Boot Section</b></p>"
msgstr "<p><b>Sección de Arrinque Predeterminada</b></p>"

#: src/elilo/helps.ycp:28
msgid ""
"<p><b>Timeout in tenths of a second</b><br> Specifies the time the\n"
"bootloader will wait in interactive mode until booting the default\n"
"entry.</p>\n"
msgstr ""
"<p><b>Tempo de espera en décimas de segundo</b><br> Especifica\n"
"o tempo que vai agardar o cargador de arrinque no modo\n"
"interactivo ata que se arrinca a entrada de inicio predeterminada.</p>\n"

#: src/elilo/helps.ycp:33
#, fuzzy
msgid ""
"<p><b>Set level of verbosity [0-5]</b><br> Increase verbosity of ELILO\n"
"in case of boot problems.</p>"
msgstr ""
"<p><b>Seleccionar nivel de expresividade [0-5]</b><br> Incrementar expresividade de ELILO\n"
"en caso de problemas no inicio.</p>"

#: src/elilo/helps.ycp:36
msgid ""
"<p><b>Append string for.global options to pass to kernel command line</b><br>\n"
"Lets you define additional global parameters to pass to the kernel. These are\n"
"used if no 'append' appears in a given section.</p>\n"
msgstr ""

#: src/elilo/helps.ycp:41
msgid ""
"<p><b>Name of the default initrd file</b>, if not empty, defines the initial\n"
"ramdisk to use. Either enter the path and file name directly or choose by using\n"
"<b>Browse</b></p>\n"
msgstr ""
"<p><b>Nome do arquivo initrd por defecto</b>, se non está valdeiro, define\n"
"o disco RAM inicial a usar. Introduza a ruta e o nome de arquivo directamente ou\n"
"escolla usar <b>Examinar</b></p>\n"

#: src/elilo/helps.ycp:46
msgid "<p><b>Name of default image file</b></p>"
msgstr "<p><b>Nome de ficheiro da imaxe predeterminada</b></p>"

#: src/elilo/helps.ycp:48
msgid ""
"<p><b>Specify user interface for ELILO ('simple' or 'textmenu')</b><br>\n"
"Beware: 'textmenu' has occasionally caused problems on some machines.</p>"
msgstr ""
"<p><b>Especifique a interface de usuario de ELILO ('simple' ou 'textmenu')</b><br>\n"
"Atención: 'textmenu' provocou a veces problemas nalgunhas máquinas.</p>"

#: src/elilo/helps.ycp:51
msgid ""
"<p><b>Prevent EDD30 mode</b><br>\n"
"By default, if EDD30 is off, ELILO will try and set the variable to TRUE.\n"
"However, some controllers do not support EDD30 and forcing the variable\n"
"may cause problems. Therefore, as of elilo-3.2, there is an option to \n"
"avoid forcing the variable.</p>\n"
msgstr ""

#: src/elilo/helps.ycp:58
msgid ""
"<p><b>Allow attempt to relocate</b><br>\n"
"In case of memory allocation error at initial load point of\n"
"kernel, allow attempt to relocate (assume this kernel is relocatable).\n"
"</p>"
msgstr ""

#: src/elilo/helps.ycp:63
msgid ""
"<p><b>Optional kernel command line parameter</b></p>\n"
"May be empty, if already specified in global section.</p>"
msgstr ""
"<p><b>Parámetro Opcional da liña de comandos do núcleo</b></p>\n"
"Puideran estar valdeiros, se xa se especifican na sección global.</p>"

#: src/elilo/helps.ycp:66
msgid ""
"<p><b>Force root filesystem to be mounted read-only</b><br>\n"
"Usually specified in global section</p>"
msgstr ""
"<p><b>Forza a que o sistema de ficheiros raíz sexa montado</b><br>\n"
"como de só lectura. Normalmente é especificado na sección global</p>"

#: src/elilo/helps.ycp:69
msgid ""
"<p><b>Allow attempt to relocate</b></p>\n"
"Usually specified in global section</p>"
msgstr ""

#: src/elilo/helps.ycp:75 src/generic/helps.ycp:73 src/zipl/helps.ycp:35
msgid "Boot Image Location"
msgstr "Ubicación da Imaxe de Arrinque"

#: src/elilo/helps.ycp:76 src/grub/helps.ycp:160 src/ppc/helps.ycp:33
msgid "Default Boot Section"
msgstr "Sección de Arrinque Predeterminada"

#: src/elilo/helps.ycp:77
msgid "Timeout in tenth of seconds (in interactive mode)"
msgstr "Tempo de espera en décimas de segundo (no modo interactivo)"

#: src/elilo/helps.ycp:78
msgid "Delay to wait before auto booting in seconds (used if not in interactive mode)"
msgstr "Tempo en segundos que se agarda antes arrincar automaticamente (úsase se non se está no modo interactivo)"

#: src/elilo/helps.ycp:79
msgid "Force interactive mode"
msgstr "Forzar modo interactivo"

#: src/elilo/helps.ycp:80
msgid "Set level of verbosity [0-5]"
msgstr "Establecer o nivel de detalle [0-5]"

#: src/elilo/helps.ycp:81
msgid "Set default root filesystem"
msgstr "Establecer o sistema de ficheiros predeterminado"

#: src/elilo/helps.ycp:82
msgid "Force rootfs to be mounted read-only"
msgstr "Forzar que se monte o sistema de ficheiros raíz coma só lectura"

#: src/elilo/helps.ycp:83
msgid "Global append string of options to kernel command line"
msgstr "Engadir cadea de opcións para a liña de comandos do núcleo global"

#: src/elilo/helps.ycp:84
msgid "Name of default initrd file"
msgstr "Nome do ficheiro initrd predeterminado"

#: src/elilo/helps.ycp:85
msgid "Name of default image file"
msgstr "Nome do ficheiro de imaxe predeterminada"

#: src/elilo/helps.ycp:86
msgid "Specify user interface for ELILO ('simple' or 'textmenu')"
msgstr "Especifique a interface de usuario de ELILO ('simple' ou 'textmenu')"

#: src/elilo/helps.ycp:87
msgid "Message printed on main screen (if supported)"
msgstr "Mensaxe que se mostra na pantalla principal (se está soportado)"

#: src/elilo/helps.ycp:88
msgid "Display the content of a file by function keys"
msgstr "Mostrar o contido dun ficheiro usando teclas de función"

#: src/elilo/helps.ycp:89
#, fuzzy
msgid "Prevent EDD30 mode"
msgstr "Modo previsor EDD30"

#: src/elilo/helps.ycp:90
msgid "Specify the filename for a specific FPSWA to load"
msgstr ""

#: src/elilo/helps.ycp:91 src/elilo/helps.ycp:100
#, fuzzy
msgid "Allow attempt to relocate"
msgstr "Permitir que outros sitios de Drupal se rexistren"

#: src/elilo/helps.ycp:92 src/grub/helps.ycp:163
msgid "Custom Boot Partition"
msgstr "Partición de Arrinque Personalizada"

#: src/elilo/helps.ycp:93 src/grub/helps.ycp:176 src/zipl/helps.ycp:37
msgid "Image Section"
msgstr "Sección de Imaxe"

#: src/elilo/helps.ycp:94
msgid "Optional kernel command line parameter"
msgstr "Parámetro opcional de liña de comandos do kernel"

#: src/elilo/helps.ycp:95
msgid "One line text description of the image"
msgstr "Texto de descrición dunha liña sobre a imaxe"

#: src/elilo/helps.ycp:96
msgid "Kernel image"
msgstr "Imaxe do kernel"

#: src/elilo/helps.ycp:97
msgid "Initial RAM disk"
msgstr "disco RAM inicial"

#: src/elilo/helps.ycp:98
msgid "Do not verify filesystem before booting"
msgstr "Non verificar o sistema de ficheiros antes de iniciar"

#: src/elilo/helps.ycp:99
msgid "Force root filesystem to be mounted read-only"
msgstr "Forzar que o sistema de ficheiros raíz se monte coma só lectura"

#: src/elilo/helps.ycp:101 src/zipl/helps.ycp:42
msgid "Root device"
msgstr "Dispositivo raíz"

#. check box
#: src/elilo/widgets.ycp:44
msgid "&Create EFI Entry"
msgstr "&Crear Entrada EFI"

#. text entry label
#: src/elilo/widgets.ycp:48
#, fuzzy
msgid "&EFI Entry Name"
msgstr "Nome da Entrada &EFI."

#. check box
#: src/elilo/widgets.ycp:53
#, ycp-format
msgid "&Remove Old EFI Entry (%1)"
msgstr ""

#: src/generic/boot_loader_locations_widget.ycp:117
msgid "Nothing to select"
msgstr "Nada para seleccionar"

#. frame
#: src/generic/boot_loader_locations_widget.ycp:142
#: src/routines/global_widgets.ycp:606
msgid "Boot Loader Location"
msgstr "Ubicación do Cargador de Arrinque"

#. frame
#. label / table cell
#. frame
#: src/generic/device_map_edit_widget.ycp:40 src/grub/widgets.ycp:608
#: src/routines/dialogs_i386.ycp:41
msgid "Disk Order"
msgstr "Orde dos Discos"

#. selectionn box label
#: src/generic/device_map_edit_widget.ycp:46 src/grub/widgets.ycp:485
#: src/grub/widgets.ycp:493 src/grub/widgets.ycp:521 src/grub/widgets.ycp:530
#: src/grub/widgets.ycp:547 src/grub/widgets.ycp:620
#: src/routines/dialogs_i386.ycp:47
msgid "D&isks"
msgstr "D&iscos"

#. pushbutton
#: src/generic/device_map_edit_widget.ycp:60
#: src/generic/sections_widget.ycp:228 src/grub/widgets.ycp:632
#: src/routines/dialogs_i386.ycp:61 src/routines/global_widgets.ycp:263
msgid "&Up"
msgstr "&Arriba"

#. pushbutton
#: src/generic/device_map_edit_widget.ycp:61
#: src/generic/sections_widget.ycp:230 src/grub/widgets.ycp:633
#: src/routines/dialogs_i386.ycp:62 src/routines/global_widgets.ycp:265
msgid "&Down"
msgstr "A&baixo"

#. dialog caption
#: src/generic/device_map_edit_widget.ycp:74
msgid "Boot Loader Device Map"
msgstr "Mapa de Dispositivos do Cargador de Arrinque"

#. textentry header
#. combo box
#: src/generic/device_map_edit_widget.ycp:103 src/grub/widgets.ycp:500
#: src/routines/dialogs_i386.ycp:126 src/routines/section_widgets.ycp:468
msgid "&Device"
msgstr "&Dispositivo"

#. dialog caption
#: src/generic/dialogs.ycp:137 src/routines/dialogs_i386.ycp:247
msgid "Boot Loader Options"
msgstr "Opcións do Cargador de Arrinque"

#. frame
#: src/generic/global_options_widget.ycp:119 src/routines/widgets_i386.ycp:75
msgid "Boot Menu"
msgstr "Menú de Arrinque"

#. help text 1/1
#: src/generic/helps.ycp:28 src/routines/helps_i386.ycp:92
msgid ""
"<p><big><b>Boot Menu</b></big><br>\n"
"To show the boot loader menu during the boot process, set\n"
"<b>Show Boot Menu</b>. Otherwise the boot loader menu will be hidden.\n"
"To specify the time-out after which the default\n"
"kernel is loaded, set <b>Continue Booting after a Time-Out</b> and\n"
"<b>Boot Menu Time-Out</b>.</p>"
msgstr ""
"<p><big><b>Menú Inicio</b></big><br>\n"
"Para amosar o menú cargador de inicio durante o proceso de inicio\n"
"fixar <b>Amosar Menú de Inicio</b>. De outro xeito o menú será agochado.\n"
"Para especificar o tempo de agarda despois do cal se carga o núcleo marcado\n"
"como predefinido, fixe <b>Continúar iniciando logo do Tempo de Agarda</b> e\n"
"<b>Menú Inicio Tempo de Agarda</b>.</p>"

#. help text 1/5
#: src/generic/helps.ycp:34 src/routines/helps.ycp:289
msgid ""
"<p><big><b>Type of the New Section</b></big><br>\n"
"Select the type of the new section to create.</p>"
msgstr ""
"<p><big><b>Tipo da Nova Sección</b></big><br>\n"
"Seleccione o tipo de nova seccion a crear.</p>"

#: src/generic/helps.ycp:36
msgid "<p><big><b>Section List</b></big><br>"
msgstr "<p><big><b>Lista de Seccións</b></big><br>"

#: src/generic/helps.ycp:37
msgid "<p><big><b>Section Editor</b></big><br>"
msgstr "<p><big><b>Editor de Seccións</b></big><br>"

#: src/generic/helps.ycp:38
msgid "<p><big><b>Section Name</b></big><br>"
msgstr "<p><big><b>Nome da Seccion</b></big><br>"

#: src/generic/helps.ycp:39
msgid "<p><big><b>Section Settings</b></big><br>"
msgstr "<p><big><b>Opcións da Sección</b></big><br>"

#. help text 2/5
#: src/generic/helps.ycp:41 src/routines/helps.ycp:292
msgid ""
"<p>Select <b>Clone Selected Section</b> to clone the currently selected\n"
"section. Then modify the options that should differ from the\n"
"selected section.</p>"
msgstr ""
"<p>Seleccione <b>Clonar Sección Seleccionada</b> para clonar a sección\n"
"actualmente seleccionada.\n "
"Despois modifique as opcións que poderían diferir da sección seleccionada.</p>"

#. help text 3/5
#: src/generic/helps.ycp:45 src/routines/helps.ycp:296
msgid ""
"<p>Select <b>Kernel (Linux)</b> to add a new Linux kernel or other image\n"
"to load and start.</p>"
msgstr ""
"<p>Seleccione <b>Kernel (Linux)</b> para engadir un novo\n"
"kernel Linux ou outra imaxe para cargar e iniciar.</p>"

#: src/generic/helps.ycp:48
msgid ""
"<p>Select <b>Other System</b> to add a section that\n"
"loads and starts a boot sector of a partition of the disk. This is used for\n"
"booting other operating systems.</p>"
msgstr ""
"<p>Seleccione<b>Outro Sistema</b> para engadir unha sección\n"
"que cargue e inicie un sector de inicio dunha partición do disco. Isto\n"
"úsase para iniciar outros sistemas operativos.</p>"

#. radio button
#: src/generic/helps.ycp:74 src/routines/section_widgets.ycp:269
msgid "Clone Selected Section"
msgstr "Clonar a Sección Seleccionada"

#. frame
#: src/generic/section_type_widget.ycp:86 src/routines/section_widgets.ycp:289
msgid "Section Type"
msgstr "Tipo de Sección"

#. text entry
#: src/generic/section_widgets.ycp:81 src/routines/section_widgets.ycp:387
msgid "Section &Name"
msgstr "Sección &Nome"

#. table header, Def stands for default
#: src/generic/sections_widget.ycp:214 src/routines/global_widgets.ycp:249
#, fuzzy
msgid "Def."
msgstr "Def."

#. table header
#: src/generic/sections_widget.ycp:216 src/routines/global_widgets.ycp:251
msgid "Label"
msgstr "Etiqueta"

#. table header
#: src/generic/sections_widget.ycp:218 src/routines/global_widgets.ycp:253
#: src/routines/global_widgets.ycp:964
msgid "Type"
msgstr "Tipo"

#. table header; header for section details, either
#. the specification of the kernel image to load,
#. or the specification of device to boot from
#: src/generic/sections_widget.ycp:222
msgid "Section Summary"
msgstr "Resumo de Sección"

#. pushbutton
#: src/generic/sections_widget.ycp:241 src/routines/global_widgets.ycp:276
msgid "Set as De&fault"
msgstr "&Fixar como predeterminada"

#. text entry
#: src/generic/widget_funcs.ycp:127 src/routines/widgets_i386.ycp:214
msgid "&Password"
msgstr "&Contrasinal"

#. text entry
#: src/generic/widget_funcs.ycp:129 src/routines/widgets_i386.ycp:216
msgid "Re&type Password"
msgstr "Re-escribir Con&trasinal"

#: src/generic/widget_funcs.ycp:446
msgid "Select a file name"
msgstr "Seleccione un nome de ficheiro"

#. heading
#: src/generic/wizards.ycp:68
msgid "Section Editor"
msgstr "Sección Editor"

#. frame
#: src/generic/wizards.ycp:73 src/routines/dialogs.ycp:166
#: src/routines/dialogs.ycp:216
msgid "Section Settings"
msgstr "Configuración de Sección"

#. dialog caption
#: src/generic/wizards.ycp:91 src/routines/dialogs.ycp:187
#: src/routines/dialogs.ycp:232 src/routines/dialogs.ycp:262
msgid "Boot Loader Settings: Section Management"
msgstr "Opcións do Cargador de Arrinque: Xestión de Seccións"

#: src/grub/helps.ycp:24
msgid "<p><big><b>Boot Menu</b></big><br></p>"
msgstr "<p><big><b>Menú de Arrinque</b></big><br></p>"

#: src/grub/helps.ycp:26
msgid ""
"<b>Set active Flag in Partition Table for Boot Partition</b><br>\n"
"To activate the partition which contains the boot loader. The generic MBR code will then\n"
"boot the active partition. Older BIOSes require one partition to be active even\n"
"if the boot loader is installed in the MBR.</p>"
msgstr ""
"<b>Activar Sinalador na Táboa de Particións para Partición de Inicio</b><br>\n"
"Para activar a partición que contén o cargador de arrinque. O código xenérico do Rexistro\n"
"Xeral de Arrinque iniciará entón a partición activa. BIOS máis velas requiren unha partición\n"
"que sexa activa incluso se o cargador de arrinque estea instalado no Rexistro Xeral de\n"
"Arrinque.</p>"

#: src/grub/helps.ycp:31
msgid ""
"<p><b>Timeout in Seconds</b><br>\n"
"Specifies the time the bootloader will wait until the default kernel is loaded.</p>\n"
msgstr ""
"<p><b>Tempo de Espera en Segundos</b><br>\n"
"Especifica o tempo (en segundos) que o cargador de inicio agardará para cargar o núcleo estabrecido por defecto.</p>\n"

#: src/grub/helps.ycp:35
msgid ""
"<p> By pressing <b>Set as Default</b> you mark the selected section as\n"
"the default. When booting, the boot loader will provide a boot menu and\n"
"wait for the user to select a kernel or OS to boot. If no\n"
"key is pressed before the timeout, the default kernel or OS will\n"
"boot. The order of the sections in the boot loader menu can be changed\n"
"using the <b>Up</b> and <b>Down</b> buttons.</p>\n"
msgstr ""
"<p>Ao presionar <b>Fixar por defecto</b> vostede marca a sección seleccionada como\n"
"por defecto. Cando inicie, o cargador de arrinque proporcionará un menú de inicio e\n"
"agardará a que o usuario seleccione un núcleo ou S.O. para iniciar. Se non se presiona\n"
"ningunha tecla antes de que se esgote o tempo de agarda, o núcleo ou S.O. marcado como\n"
"predefinido arrancará. Aorde das seccións no menú do cargador de arrinque pode cambiarse\n"
"utilizando as teclas <b>Arriba</b> e <b>Abaixo</b></p>\n"

#: src/grub/helps.ycp:43
msgid ""
"<p><big><b>Write generic Boot Code to MBR</b></big><br>\n"
"To replace the master boot record of your disk with generic code (OS independent code which\n"
"boots the active partition), select <b>Write generic Boot Code to MBR</b>.</p>"
msgstr ""
"<p><big><b>Escribir Código de Arrinque xenérico no MBR</b></big><br/>\n"
"Seleccione <b>Escribir Código de Arrinque xenérico no MBR</b> para reemprazar\n"
"o Rexistro Xeral de Arrinque (MBR) do seu disco con código xenérico (código,\n"
"independente do S.O., co cal se arrinca a partición activa)."

#: src/grub/helps.ycp:47
msgid ""
"<p><b>Boot from Boot Partition</b> is one of the recommended options, the other is\n"
"<b>Boot from Root Partition</b>.</p>"
msgstr ""
"<p><b>Arrincar dende Partición de Inicio</b> é unha das opcións recomendadas, a outra é\n"
"<b>Arrincar dende Partición Raíz</b>.</p>"

#: src/grub/helps.ycp:50
msgid ""
"<p><b>Use Trusted Grub</b> means install trusted grub and use it. Option <i>Graphical Menu File</i> will be ignored.\n"
"It is recommended to install grub to MBR</p>"
msgstr ""

#: src/grub/helps.ycp:53
msgid ""
"<p><b>Boot from Master Boot Record</b> is not recommended if you have another operating system\n"
"installed on your computer</p>"
msgstr ""
"<p><b>Iniciar dende o Rexistro Principal de Inicio</b> non é recomendable se vostede dispón de outro\n"
"sistema operativo instalado na súa computadora</p>"

#: src/grub/helps.ycp:56
#, fuzzy
msgid ""
"<p><b>Boot from Root Partition</b> is the recommended option whenever there is a suitable\n"
"partition. Either select <b>Set active Flag in Partition Table for Boot Partition</b> and <b>Write generic Boot Code to MBR</b>\n"
"in <b>Boot Loader Options</b> to update the master boot record if that is needed or configure your other boot manager\n"
"to start this section.</p>"
msgstr ""
"<p><b>Iniciar dende a Partición Raíz</b> é a opción recomendada cando hai unha partición adecuada.\n"
"De outro xeito seleccione <b>Fixar Sinalador activo na Táboa de particións</b> e <b>Escribir Código de Arrinque xenérico no MBR<"
"/b>\n"
"nas <b>Opcións do Cargador de Arrinque</b> para actualizar o rexistro xeral de inicio se é preciso ou configurar\n"
"o outro xestor de inicio para comezar esta sección.\n"

#: src/grub/helps.ycp:65
msgid "<p><b>Custom Boot Partition</b> lets you choose a partition to boot from.</p>"
msgstr "<p><b>Personalizar Partición de Inicio</b> permítelle elixir a partición a arrincar.</p>"

#: src/grub/helps.ycp:67
msgid ""
"<p><b>Serial Connection Parameters</b> lets you define the paramters to use\n"
"for a serial console. Please see the grub documentation (<code>info grub</code>) for details.</p>"
msgstr ""

#: src/grub/helps.ycp:70
msgid ""
"<p><b>Terminal Definition</b></p><br>\n"
"Defines the type of terminal you want to use. For a serial terminal (eg. a serial console),\n"
"you have to specify <code>serial</code>. You can also pass <code>console</code> to the\n"
"command, as <code>serial console</code>. In this case, a terminal in which you\n"
"press any key will be selected as a GRUB terminal.</p>"
msgstr ""
"<p><b>Definicion de Terminal</b></p><br>\n"
"Define o tipo de terminal que quere usar vostede. Para un terminal en serie (p.ex. unha\n"
"consola en serie), vostede debe especificar <code>serial</code>. Vostede tamén pode\n"
"pasar <code>console</code> ao comando como <code>serial console</code>. Neste\n"
"caso, calqueira terminal no que vostede presione calqueira tecla será seleccionado coma\n"
"un terminal GRUB.</p>"

#: src/grub/helps.ycp:76
msgid ""
"<p><b>Fallback Sections if default Fails</b> contains a list of section numbers\n"
"that will be used for booting in case the default section is unbootable.</p>"
msgstr ""

#: src/grub/helps.ycp:79
msgid "<p>Selecting <b>Hide Menu on Boot</b> will hide the boot menu.</p>"
msgstr "<p>Seleccionando <b>Agochar Menú no Arrinque</b> agocharase o menú de inicio.</p>"

#: src/grub/helps.ycp:81
msgid "<p><b>Graphical Menu File</b> defines the file to use for the graphical boot menu.</p>"
msgstr "<p><b>Arquivo de Menú Gráfico</b> define o arquivo a usar para o menú de inicio gráfico.</p>"

#: src/grub/helps.ycp:83
msgid ""
"<p><b>Password for the Menu Interface</b><br>\n"
"Define the password that will be required to access the boot menu. YaST will only accept the password if you repeat\n"
"it in <b>Retype Password</b>.</p>"
msgstr ""
"<p><b>Contrasinal para a Interface de Menú</b><br>\n"
"Define o contrasinal que se requerirá para acceder  ó menú de inicio. YaST\n"
"soamente aceptará o contrasinal se vostede o repite en <b>Rescribir Contrasinal</b>.</p>"

#: src/grub/helps.ycp:87
msgid "<p><b>Image Section</b></p>"
msgstr "<p><b>Sección Imaxe</b></p>"

#: src/grub/helps.ycp:89 src/grub/helps.ycp:119
msgid "<p><b>Kernel Image</b> defines the kernel to boot. Either enter the name directly or choose via <b>Browse</b>.</p>"
msgstr ""
"<p><b>Imaxen do Núcleo</b> define o núcleo a iniciar. Introduza o nome directamente ou fágao utilizando "
"<b>Examinar</b>.</p>"

#: src/grub/helps.ycp:91 src/grub/helps.ycp:125
msgid "<p><b>Root Device</b> sets the device to pass to the kernel as root device.</p>"
msgstr ""
"<p><b>Dispositivo root</b> establece que dispositivo se ll pasa ao núcleo como dispositivo\n"
"raíz (o parámetro root do núcleo). "

#: src/grub/helps.ycp:93 src/grub/helps.ycp:127
#, fuzzy
msgid "<p><b>Vga Mode</b> defines the VGA mode the kernel should set the <i>console</i> to when booting.</p>"
msgstr "<p><b>Modo VGA</b> define o modo VGA que o núcleo podería fixarlla á <i>consola</i> para cando inicie.</p>"

#: src/grub/helps.ycp:95 src/grub/helps.ycp:121
msgid "<p><b>Optional Kernel Command Line Parameter</b> lets you define additional parameters to pass to the kernel.</p>"
msgstr ""
"<p><b>Parámetro Opcional da liña de comandos do núcleo</b></p>\n"
"permítelle definir parámetros adicionais para pasarllos ó núcleo.</p>"

#: src/grub/helps.ycp:97
msgid ""
"<p><b>Initial RAM Disk</b>, if not empty, defines the initial ramdisk to use. Either enter the path and file name\n"
"directly or choose by using <b>Browse</b>.</p>\n"
msgstr ""
"<p><b>Disco RAM inicial</b> se non está valdeiro, define o disco RAM inicial a usar. Introduza a ruta\n"
"e o nome do arquivo directamente ou fágao utilizando <b>Examinar</b>.</p>\n"

#: src/grub/helps.ycp:101
msgid "<p>Selecting <b>Do not verify Filesystem before Booting</b> will skip all file system checks.</p>"
msgstr ""
"<p>Seleccionando <b>Non verificar o Sistema de Arquivos antes de Iniciar</b> abandoará tódalas verificacións do sistema de "
"arquivos."

#: src/grub/helps.ycp:103
msgid "<p>Select <b>Chainloader Section</b> if you want to define a section for booting an OS other than Linux.</p>"
msgstr ""
"<p>Seleccione <b>Sección Carga Encadeada</b> se vostede quere definir unha sección para iniciar outro S.O. que non sexa Linux.<"
"/p>"

#: src/grub/helps.ycp:105
msgid "<p>Setting <b>Use Password Protection</p> will require a password to select this section.</p>"
msgstr "<p>Fixando <b>Use Protección con Contrasinal</p> requerirá un contrasinal para seleccionar esta sección."

#: src/grub/helps.ycp:107
msgid "<p><b>Other System</b> lets you choose among the non-Linux operating systems found on your computer.</p>"
msgstr ""
"<p><b>Outro Sistema</b> permítelle elixir entre outros sistemas operativos distintos\n"
"de Linux que se hachen no seu computador.</p>"

#: src/grub/helps.ycp:109
msgid "<p>Select <b>Activate this Partition when selected for Boot</b> if your BIOS needs this flag set in order to boot it</p>"
msgstr ""
"<p>Seleccione <b>Activar esta Partición cando se Seleccione para Iniciar</b> se a súa BIOS precisa fixar este sinalador para "
"arrincala</p>"

#: src/grub/helps.ycp:111
#, fuzzy
msgid ""
"<p><b>Block Offset for Chainloading</b> lets you specify the list of blocks to boot. In most cases you want\n"
"to specify <code>+1</code> here. For specifics on blocklist notation see the grub documentation.</p>\n"
msgstr ""
"<p><b>Desplazamento de Bloque para Carga Encadeada</b> permítelle especificar a lista de bloques\n"
"para iniciar. Na meirande parte dos casos, vostede quererá especificar aquí <code>+1</code>. Para\n"
"elementos máis específicos na notacion da lista de bloque vexa a documentación de grub</p>\n"

#: src/grub/helps.ycp:115
msgid ""
"<p>Select <b>Xen Section</b> if you want to add a new Linux kernel or other image \n"
"and start it in a XEN environment.</p>\n"
msgstr ""
"<p>Seleccione <b>Sección Xen</b> se vostede desexa engadir un novo núcleo Linux ou \n"
"outra imaxe e inicialo nun entorno XEN</p>\n"

#: src/grub/helps.ycp:123
#, fuzzy
msgid "<p><b>Hypervisor</b> specifies the Hypervisor to use.</p>"
msgstr "<p><b>Hipervisor</b> especifica o Hipervisor a ser usado.</p>"

#: src/grub/helps.ycp:129
msgid ""
"<p><b>Initial RAM Disk</b>,if not empty, defines the initial ramdisk to use. Either enter the path and file name\n"
"directly or choose by using <b>Browse</b>.</p>\n"
msgstr ""
"<p><b>Disco RAM inicial</b> se non está valdeiro, define o disco RAM inicial a usar. Introduza a ruta\n"
"e o nome do arquivo directamente ou fágao utilizando <b>Examinar</b>.</p>\n"

#: src/grub/helps.ycp:133
msgid "<p><b>Menu Section</b></p>"
msgstr "<p><b>Sección Menú</b></p>"

#: src/grub/helps.ycp:135
msgid "<p><b>Partition of Menu File</b></p>"
msgstr "<p><b>Partición do Arquivo do Menú</b></p>"

#: src/grub/helps.ycp:137
msgid "<p><b>Menu Description File<b></p>"
msgstr "<p><b>Ficheiro de Descrición do Menú<b></p>"

#: src/grub/helps.ycp:139
#, fuzzy
msgid "<p><b>Map Section to the First Disk from Device Map</b> Windows usually need to be on the first disk.</p>"
msgstr ""
"<p><b>Sección de Mapeo para o Primeiro Disco dende o Mapa de Dispositivos</b> Windows normalmente precisa estar no primeiro "
"disco</p>"

#: src/grub/helps.ycp:141
msgid ""
"<p><b>Measures</b> includes measured files with PCR. Change table is possible via buttons: <b>Add</b> , \n"
"<b>Edit</b> and <b>Delete</b></p>"
msgstr ""

#: src/grub/helps.ycp:144
msgid "<p><b>PCR Index of Kernel</b> is Platform Configuration Register for kernel</p>"
msgstr ""

#: src/grub/helps.ycp:146
msgid "<p><b>PCR Index of Initrd</b> is Platform Configuration Register for initrd</p>"
msgstr ""

#: src/grub/helps.ycp:148
msgid "<p><b>PCR Index of Chainloader</b> is Platform Configuration Register for chainloader</p>"
msgstr ""

#: src/grub/helps.ycp:150
msgid "<p><b>PCR Index of XEN</b> is Platform Configuration Register for XEN</p>"
msgstr ""

#: src/grub/helps.ycp:157
msgid "Boot Loader Locations"
msgstr "Ubicacións do Cargador de Arrinque"

#: src/grub/helps.ycp:158
msgid "Set active Flag in Partition Table for Boot Partition"
msgstr "Activar Sinalador Na táboa de Particións para a Partición de Inicio"

#: src/grub/helps.ycp:159
msgid "Timeout in Seconds"
msgstr "Tempo de Espera en Segundos"

#: src/grub/helps.ycp:161
msgid "Write generic Boot Code to MBR"
msgstr "Escribir Código de Arrinque Xenérico no MBR"

#: src/grub/helps.ycp:162
msgid "Use Trusted Grub"
msgstr ""

#: src/grub/helps.ycp:164
msgid "Boot from Master Boot Record"
msgstr "Iniciar dende o Rexistro Xeral de Arrinque"

#: src/grub/helps.ycp:165
msgid "Boot from Root Partition"
msgstr "Arrincar dende a Partición Raíz"

#: src/grub/helps.ycp:166
msgid "Boot from Boot Partition"
msgstr "Arrincar dende a Partición de Arrinque"

#: src/grub/helps.ycp:167
msgid "Boot from Extended Partition"
msgstr "Arrincar dende a Partición Extendida"

#: src/grub/helps.ycp:168
#, fuzzy
msgid "Former default Image Flavor"
msgstr "Nome do ficheiro de imaxe predeterminada"

#: src/grub/helps.ycp:169
msgid "Serial Connection Parameters"
msgstr "Parámetros de Conexión Serie"

#: src/grub/helps.ycp:170
msgid "Terminal Definition"
msgstr "Definición de Terminal"

#: src/grub/helps.ycp:171
msgid "Fallback Sections if Default fails"
msgstr ""

#: src/grub/helps.ycp:172
msgid "Hide Menu on Boot"
msgstr "Agochar o Menú ó Arrincar"

#: src/grub/helps.ycp:173
msgid "Graphical Menu File"
msgstr "Ficheiro de Menú Gráfico"

#: src/grub/helps.ycp:174
msgid "Password for the Menu Interface"
msgstr "Contrasinal para a Interface do Menú"

#: src/grub/helps.ycp:175
msgid "Debugging Flag"
msgstr "Depurando Sinalador"

#. file open popup caption
#: src/grub/helps.ycp:177 src/grub/helps.ycp:193 src/ppc/helps.ycp:49
#: src/routines/section_widgets.ycp:128 src/zipl/helps.ycp:39
msgid "Kernel Image"
msgstr "Imaxe do Kernel"

#: src/grub/helps.ycp:178 src/grub/helps.ycp:194 src/ppc/helps.ycp:50
msgid "Root Device"
msgstr "Dispositivo Raíz"

#: src/grub/helps.ycp:179 src/grub/helps.ycp:195
msgid "Vga Mode"
msgstr "Modo VGA"

#: src/grub/helps.ycp:180 src/grub/helps.ycp:196 src/ppc/helps.ycp:51
msgid "Optional Kernel Command Line Parameter"
msgstr "Parámetros Opcionais de Liña de Comandos do Kernel"

#. file open popup caption
#: src/grub/helps.ycp:181 src/grub/helps.ycp:197 src/ppc/helps.ycp:52
#: src/routines/section_widgets.ycp:158 src/zipl/helps.ycp:40
msgid "Initial RAM Disk"
msgstr "Disco RAM Inicial"

#: src/grub/helps.ycp:182 src/grub/helps.ycp:186
msgid "Do not verify Filesystem before Booting"
msgstr "Non verificar o Sistema de ficheiros antes de Arrincar"

#: src/grub/helps.ycp:183
#, fuzzy
msgid "Chainloader Section"
msgstr "Sección de Carga Encadeada."

#: src/grub/helps.ycp:184
msgid "Use Password Protection"
msgstr "Usar Protección por Contrasinal"

#: src/grub/helps.ycp:185
msgid "Other System"
msgstr "Outro Sistema"

#: src/grub/helps.ycp:187
msgid "Activate this Partition when selected for Boot"
msgstr "Activa esta Partición cando se selecciona para Iniciar"

#: src/grub/helps.ycp:188
msgid "Block Offset for Chainloading"
msgstr "Desprazamento de Bloque para Carga Encadeada"

#: src/grub/helps.ycp:189
msgid "Map Section to the First Disk in Device Map"
msgstr "Sección de Mapa para o Primeiro Disco no Mapa de Dispositivos"

#: src/grub/helps.ycp:190
msgid "Xen Section"
msgstr "Sección de Xen"

#: src/grub/helps.ycp:191
msgid "Hypervisor"
msgstr "Hipervisor"

#: src/grub/helps.ycp:192
msgid "Additional Xen Hypervisor Parameters"
msgstr "Parámetros Adicionais do Hipervisor Xen"

#: src/grub/helps.ycp:198 src/zipl/helps.ycp:48
msgid "Menu Section"
msgstr "Sección de Menú"

#: src/grub/helps.ycp:199
msgid "Partition of Menu File"
msgstr "Arquivo de Partición de Menú"

#: src/grub/helps.ycp:200
msgid "Menu Description File"
msgstr "Ficheiro de Descrición do Menú"

#: src/grub/trusted_grub_edit.ycp:49
#, fuzzy
msgid "Edit Measure"
msgstr "Editar escravo"

#: src/grub/trusted_grub_edit.ycp:49
#, fuzzy
msgid "Add New Measure"
msgstr "Engadir novo usuario"

#: src/grub/trusted_grub_edit.ycp:52
msgid "Measure File"
msgstr ""

#: src/grub/trusted_grub_edit.ycp:57
msgid "PCR Index of File"
msgstr ""

#: src/grub/trusted_grub_edit.ycp:68
msgid "Please Select File"
msgstr "Por favor, Seleccione Arquivo"

#: src/grub/trusted_grub_edit.ycp:124
#, fuzzy, ycp-format
msgid "Really delete measured file: %1 with PCR: %2 ?"
msgstr "Desexa de verdade eliminar este ficheiro?"

#. TRANSLATORS: RadioButtonGroup Label
#: src/grub/trusted_grub_edit.ycp:254
msgid "Measurement of Grub"
msgstr ""

#: src/grub/trusted_grub_edit.ycp:256
msgid "Measures"
msgstr ""

#. table header, Measure
#: src/grub/trusted_grub_edit.ycp:263
msgid "Measure"
msgstr ""

#. table header, PCR
#: src/grub/trusted_grub_edit.ycp:265
#, fuzzy
msgid "PCR"
msgstr "RPC"

#. TRANSLATORS: IntField Label
#: src/grub/trusted_grub_edit.ycp:290
msgid "PCR Index of &Kernel"
msgstr ""

#. TRANSLATORS: IntField Label
#: src/grub/trusted_grub_edit.ycp:304
msgid "PCR Index of &Initrd"
msgstr ""

#. TRANSLATORS: IntField Label
#: src/grub/trusted_grub_edit.ycp:316
msgid "PCR Index of &XEN"
msgstr ""

#. TRANSLATORS: IntField Label
#: src/grub/trusted_grub_edit.ycp:328
msgid "PCR &Index of Chainloader"
msgstr ""

#. dialog caption
#: src/grub/trusted_grub_edit.ycp:362
#, fuzzy
msgid "Trusted GRUB Options"
msgstr "Opcións personalizadas de Xgl"

#. yes-no popup
#: src/grub/widgets.ycp:46
msgid ""
"You chose to install the boot loader to the floppy.\n"
"The menu of the boot loader contains an entry to boot from the floppy.\n"
"Replace it with an entry to boot from the hard disk?"
msgstr ""
"Vostede elixe instalar o cargador de arrinque ao disquete.\n"
"O menú do cargador de arrinque contén unha entrada para iniciar dende o disquete.\n"
"Reemprezala cunha entrada para inicar dende o disco duro?"

#. yes-no popup
#: src/grub/widgets.ycp:51
msgid ""
"You chose to install the boot loader to the hard disk.\n"
"The menu of the boot loader contains an entry to boot from the hard disk.\n"
"Replace it with an entry  to boot from the floppy?"
msgstr ""
"Vostede elixe instalar o cargador de arrinque ao disco duro.\n"
"O menú do cargador de arrinque contén unha entrada para iniciar dende o disco duro.\n"
"Reemprezala cunha entrada para inicar dende o disquete?"

#. yes-no popup, %1 is device name (eg. /dev/hda)
#: src/grub/widgets.ycp:116
#, ycp-format
msgid ""
"You selected the master boot record of %1. According to the\n"
"current configuration, %1 is not meant to be the boot disk\n"
"of your machine.\n"
"If your machine is configured to boot from %1, the order\n"
"of the disks in the configuration of the boot loader should\n"
"be adapted.\n"
"Adapt it?\n"
msgstr ""
"Vostede seleccionou o rexistro xeral de arrinque de %1. Dacordo coa\n"
"súa configuración actual, %1 non semella ser o disco de inicio da súa\n"
"máquina.\n"
"Se a súa máquina está configurada para iniciar dende %1, a orde dos\n"
"discos na configuración do cargador de arrinque podería ser adaptada.\n"
"Adaptala?\n"

#. table cell
#: src/grub/widgets.ycp:247
msgid "other"
msgstr "outro"

#. table cell
#: src/grub/widgets.ycp:249
msgid "image"
msgstr "Imaxe"

#. table item / label
#: src/grub/widgets.ycp:766 src/grub/widgets.ycp:858
msgid "Yes"
msgstr "Si"

#. table item / label
#: src/grub/widgets.ycp:769 src/grub/widgets.ycp:861
msgid "No"
msgstr "Non"

#. table item / label
#: src/grub/widgets.ycp:780
msgid "Add Saved MBR to Boot Loader Menu"
msgstr "Engadir MBR gardado ao Menú do Cargador de Arrinque"

#. yes-no popup
#: src/grub/widgets.ycp:812
msgid ""
"If you set the password, the boot dialog is displayed\n"
"only in the text mode. Continue?\n"
msgstr ""
"Se vostede fixa o contrasinal, o diálogo de inicio\n"
"amósase só en modo texto. Continuar?\n"

#. table item / label
#. checkbox label
#: src/grub/widgets.ycp:872 src/grub/widgets.ycp:888
msgid "Use Dedicated Boot Loader Area"
msgstr "Use Área de Cargador de Arrinque adicada."

#. label displayed as help
#: src/grub/widgets.ycp:883
msgid ""
"Using the dedicated boot loader area prevents\n"
"boot loader files from being moved during\n"
"automatic disk defragmentation.  The movement could prevent the\n"
"boot loader from loading."
msgstr ""
"Usar a área adicada para o cargador de arrinque prevén\n"
"que os arquivos do cargador de arrinque sexan movidos durante\n"
"a defragmentación de disco automática. O movemento podería\n"
"evitar a carga do cargador de arrinque."

#. summary part, %1 is a list of device names
#: src/modules/BootCommon.ycp:910
#, ycp-format
msgid "Master boot records of disks %1"
msgstr "Rexistros xerais de arrinque dos discos %1"

#. summary text, %1 is bootloader name (eg. LILO)
#: src/modules/BootCommon.ycp:922 src/modules/BootGRUB.ycp:659
#, ycp-format
msgid "Boot Loader Type: %1"
msgstr "Tipo de Cargador de Arrinque: %1"

#. summary text, location is location description (eg. /dev/hda)
#. FIXME: should we translate all devices to names and add MBR suffixes?
#: src/modules/BootCommon.ycp:925 src/modules/BootGRUB.ycp:677
#: src/modules/BootPOWERLILO.ycp:958
#, ycp-format
msgid "Location: %1"
msgstr "Ubicación: %1"

#. section name "suffix" for default section
#: src/modules/BootCommon.ycp:930 src/modules/BootELILO.ycp:393
#: src/modules/BootGRUB.ycp:687 src/modules/BootPOWERLILO.ycp:965
msgid " (default)"
msgstr " (por defecto)"

#. summary text. %1 is list of bootloader sections
#: src/modules/BootCommon.ycp:934 src/modules/BootELILO.ycp:398
#: src/modules/BootGRUB.ycp:691 src/modules/BootPOWERLILO.ycp:970
#, ycp-format
msgid "Sections:<br>%1"
msgstr "Seccións:<br>%1"

#. summary text
#: src/modules/BootCommon.ycp:938
msgid ""
"Do not install boot loader; just create \n"
"configuration files"
msgstr ""
"Non instalar o cargador de arrinque;\n"
"só crear os ficheiros de configuración"

#. summary text, %1 is bootloader name (eg. LILO)
#: src/modules/BootELILO.ycp:372 src/modules/BootPOWERLILO.ycp:941
#, ycp-format
msgid "Boot loader type: %1"
msgstr "Tipo de cargador de arrinque: %1"

#. summary text
#: src/modules/BootELILO.ycp:379
#, fuzzy
msgid "Do Not Create EFI Boot Manager Entry"
msgstr "Non Crear Entrada EFI no Xestor de Inicio"

#. summary text, %1 is label of the entry of EFI boot manager
#: src/modules/BootELILO.ycp:385
#, ycp-format
msgid "Create EFI Boot Manager Entry %1"
msgstr ""

#. means: process received signal SIGSEGV
#. please, use some usual translation
#. proofreaders: don't change this text
#: src/modules/BootELILO.ycp:443
msgid "Segmentation fault"
msgstr "Fallo de segmentación"

#. error popup - label, %1 is bootloader name
#: src/modules/BootELILO.ycp:448
#, ycp-format
msgid "Error Occurred while Installing %1"
msgstr "Ocorreu un Erro Mentres se Instalaba %1"

#: src/modules/BootELILO.ycp:468
msgid ""
"System was not booted via EFI firmware. To boot your\n"
"computer, you need to load ELILO via the EFI shell."
msgstr ""

#. summary text
#: src/modules/BootGRUB.ycp:696
msgid "Do not install boot loader; just create configuration files"
msgstr "Non instalar o cargador de arrinque; só crear os ficheiros de configuración"

#. menubutton item, keep as short as possible
#: src/modules/BootGRUB.ycp:823
msgid "Propose and &Merge with Existing GRUB Menus"
msgstr "Propor e mezclar con Menús de GRUB Existentes"

#: src/modules/BootSupportCheck.ycp:80
#, ycp-format
msgid "Unknown bootloader: %1"
msgstr "Cargador de arrinque descoñecido: %1"

#: src/modules/BootSupportCheck.ycp:83
msgid "LILO bootloader is not supported"
msgstr "O Cargador de Arrinque LILO non está soportado"

#: src/modules/BootSupportCheck.ycp:129
#, ycp-format
msgid "Unsupported combination of hardware platform %1 and bootloader %2"
msgstr "Combinación non soportada de plataforma de hardware %1 e cargador de arrinque %2"

#: src/modules/BootSupportCheck.ycp:153
msgid "Partition number > 3 is being used for booting with GPT partition table"
msgstr "Números de Partición maiores que 3 son usadas para nicar con táboa de partición GPT"

#: src/modules/BootSupportCheck.ycp:195
#, fuzzy, ycp-format
msgid "The boot device is on raid type: %1. System will not boot."
msgstr "O dispositivo de inicio é un tipo raid: %1. O sistema non iniciará"

#: src/modules/BootSupportCheck.ycp:207
msgid "The /boot directory is on an XFS filesystem. System will not boot."
msgstr "O Cartafol /boot está nun sistema de arquivos XFS. O Sistema non iniciará."

#. error report
#: src/modules/BootZIPL.ycp:141
msgid "Copying hardware configuration template failed."
msgstr "Fallou a copia da configuración do hardware."

#. summary
#: src/modules/BootZIPL.ycp:254
msgid "Install S390 Boot Loader"
msgstr "Instalar o Cargador de Arrinque S390"

#. progress stage, text in dialog (short, infinitiv)
#: src/modules/Bootloader.ycp:214
msgid "Check boot loader"
msgstr "Verificar cargador de arrinque"

#. progress stage, text in dialog (short, infinitiv)
#: src/modules/Bootloader.ycp:216
msgid "Read partitioning"
msgstr "Ler as particións"

#. progress stage, text in dialog (short, infinitiv)
#: src/modules/Bootloader.ycp:218
msgid "Load boot loader settings"
msgstr "Cargar as opcións do cargador de arrinque"

#. progress step, text in dialog (short)
#: src/modules/Bootloader.ycp:222
msgid "Checking boot loader..."
msgstr "Verificando o cargador de arrinque..."

#. progress step, text in dialog (short)
#: src/modules/Bootloader.ycp:224
msgid "Reading partitioning..."
msgstr "Lendo as particións..."

#. progress step, text in dialog (short)
#: src/modules/Bootloader.ycp:226
msgid "Loading boot loader settings..."
msgstr "Cargando as opcións do cargador de arrinque..."

#. dialog header
#: src/modules/Bootloader.ycp:229
msgid "Initializing Boot Loader Configuration"
msgstr "Inicializando a Configuración do Cargador de Arrinque"

#: src/modules/Bootloader.ycp:316 src/routines/dialogs.ycp:96
msgid "The boot partition is of type NFS. Bootloader cannot be installed."
msgstr "A partición de arrinque é de tipo NFS. Non se puido instalar o cargador de arrinque."

#. part of summary, %1 is a part of kernel command line
#: src/modules/Bootloader.ycp:348
#, ycp-format
msgid "Added Kernel Parameters: %1"
msgstr "Parámetros do Kernel Engadidos: %1"

#. progress stage, text in dialog (short)
#: src/modules/Bootloader.ycp:438
msgid "Create initrd"
msgstr "Crear initrd"

#. progress stage, text in dialog (short)
#: src/modules/Bootloader.ycp:440
msgid "Save boot loader configuration files"
msgstr "Gardar ficheiros de configuración do cargador de arrinque"

#. progress stage, text in dialog (short)
#: src/modules/Bootloader.ycp:442
msgid "Install boot loader"
msgstr "Instalar cargador de arrinque"

#. progress step, text in dialog (short)
#: src/modules/Bootloader.ycp:446
msgid "Creating initrd..."
msgstr "Creando initrd..."

#. progress step, text in dialog (short)
#: src/modules/Bootloader.ycp:448
msgid "Saving boot loader configuration files..."
msgstr "Gardando os ficheiros de configuración do cargador de arrinque..."

#. progress step, text in dialog (short)
#: src/modules/Bootloader.ycp:450
msgid "Installing boot loader..."
msgstr "Instalando o cargador de arrinque..."

#. progress line
#: src/modules/Bootloader.ycp:456
msgid "Saving Boot Loader Configuration"
msgstr "Gardando a Configuración do Cargador de Arrinque"

#. entry of bootloader menu - only a-z, A-Z, 0-9, _ and blank space
#. are allowed, otherwise translartion won't be used
#. try to keep short, may be shortened due to bootloader limitations
#: src/modules/GfxMenu.ycp:73
msgid "Linux"
msgstr "Linux"

#. entry of bootloader menu - only a-z, A-Z, 0-9, _ and blank space
#. are allowed, otherwise translartion won't be used
#. try to keep short, may be shortened due to bootloader limitations
#: src/modules/GfxMenu.ycp:77
msgid "Failsafe"
msgstr "A proba de fallos"

#. entry of bootloader menu - only a-z, A-Z, 0-9, _ and blank space
#. are allowed, otherwise translartion won't be used
#. try to keep short, may be shortened due to bootloader limitations
#: src/modules/GfxMenu.ycp:81
msgid "Floppy"
msgstr "Disquete"

#. entry of bootloader menu - only a-z, A-Z, 0-9, _ and blank space
#. are allowed, otherwise translartion won't be used
#. try to keep short, may be shortened due to bootloader limitations
#: src/modules/GfxMenu.ycp:85
msgid "Hard Disk"
msgstr "Disco Duro"

#. entry of bootloader menu - only a-z, A-Z, 0-9, _ and blank space
#. are allowed, otherwise translartion won't be used
#. try to keep short, may be shortened due to bootloader limitations
#: src/modules/GfxMenu.ycp:89
msgid "Memory Test"
msgstr "Proba de Memoria"

#. entry of bootloader menu - only a-z, A-Z, 0-9, _ and blank space
#. are allowed, otherwise translartion won't be used
#. try to keep short, may be shortened due to bootloader limitations
#: src/modules/GfxMenu.ycp:93
msgid "MBR before Installation"
msgstr "MBR antes da instalación"

#. entry of bootloader menu - only a-z, A-Z, 0-9, _ and blank space
#. are allowed, otherwise translartion won't be used
#. try to keep short, may be shortened due to bootloader limitations
#: src/modules/GfxMenu.ycp:97
msgid "Previous Kernel"
msgstr "Kernel Anterior"

#. entry of bootloader menu - only a-z, A-Z, 0-9, _ and blank space
#. are allowed, otherwise translartion won't be used
#. try to keep short, may be shortened due to bootloader limitations
#: src/modules/GfxMenu.ycp:101
msgid "Vendor Diagnostics"
msgstr "Diagnósticos do vendedor"

#. entry of bootloader menu - only ISO 8859-1, -2 and -15 characters
#. are allowed. Always remove the leading '_', its just to
#. be able to have translations with and without diacritics
#. please use diacritics here
#: src/modules/GfxMenu.ycp:213
msgid "_Linux"
msgstr "_Linux"

#. entry of bootloader menu - only ISO 8859-1, -2 and -15 characters
#. are allowed. Always remove the leading '_', its just to
#. be able to have translations with and without diacritics
#. please use diacritics here
#: src/modules/GfxMenu.ycp:218
msgid "_Failsafe"
msgstr "_Modo Seguro"

#. entry of bootloader menu - only ISO 8859-1, -2 and -15 characters
#. are allowed. Always remove the leading '_', its just to
#. be able to have translations with and without diacritics
#. please use diacritics here
#: src/modules/GfxMenu.ycp:223
msgid "_Floppy"
msgstr "_Disquete"

#. entry of bootloader menu - only ISO 8859-1, -2 and -15 characters
#. are allowed. Always remove the leading '_', its just to
#. be able to have translations with and without diacritics
#. please use diacritics here
#: src/modules/GfxMenu.ycp:228
msgid "_Hard Disk"
msgstr "_Disco Duro"

#. entry of bootloader menu - only ISO 8859-1, -2 and -15 characters
#. are allowed. Always remove the leading '_', its just to
#. be able to have translations with and without diacritics
#. please use diacritics here
#: src/modules/GfxMenu.ycp:233
msgid "_Memory Test"
msgstr "_Proba de Memoria"

#. entry of bootloader menu - only ISO 8859-1, -2 and -15 characters
#. are allowed. Always remove the leading '_', its just to
#. be able to have translations with and without diacritics
#. please use diacritics here
#: src/modules/GfxMenu.ycp:238
msgid "_MBR before Installation"
msgstr "_MBR antes da instalación"

#. entry of bootloader menu - only ISO 8859-1, -2 and -15 characters
#. are allowed. Always remove the leading '_', its just to
#. be able to have translations with and without diacritics
#. please use diacritics here
#: src/modules/GfxMenu.ycp:243
msgid "_Previous Kernel"
msgstr "_Kernel Anterior"

#. entry of bootloader menu - only ISO 8859-1, -2 and -15 characters
#. are allowed. Always remove the leading '_', its just to
#. be able to have translations with and without diacritics
#. please use diacritics here
#: src/modules/GfxMenu.ycp:248
msgid "_Vendor Diagnostics"
msgstr "_Diagnósticos de Vendedores"

#: src/ppc/helps.ycp:29
#, fuzzy
msgid "iSeries Boot Image Location"
msgstr "Situación da Imaxe de Inicio iSeries"

#: src/ppc/helps.ycp:30
#, fuzzy
msgid "PPC Boot Loader Location"
msgstr "Situación do Cargador de Arrinque PPC"

#: src/ppc/helps.ycp:31
msgid "Change Boot Device in NV-RAM"
msgstr ""

#: src/ppc/helps.ycp:32
msgid "Time-Out in Tenths of Seconds"
msgstr "Tempo de Espera en Décimas de Segundo"

#: src/ppc/helps.ycp:34
msgid "Default Root Device"
msgstr "Dispositivo Raíz Predeterminado"

#: src/ppc/helps.ycp:35
msgid "Append Options for Kernel Command Line"
msgstr "Engadir opcións para a liña de comandos do núcleo"

#: src/ppc/helps.ycp:36
msgid "Default initrd Path"
msgstr "Ruta do initrd Predeterminado"

#: src/ppc/helps.ycp:37
msgid "Partition for Boot Loader Duplication"
msgstr "Duplicación da Partición para o Cargador de Inicio"

#: src/ppc/helps.ycp:38
msgid "Always Boot from FAT Partition"
msgstr "Arrincar Sempre dende Partición FAT"

#: src/ppc/helps.ycp:39
msgid "Do not use OS-chooser"
msgstr "Non usar selector de SO"

#: src/ppc/helps.ycp:40
msgid "Install Boot Loader Even on Errors"
msgstr "Instalar o Cargador de Arrinque Incluso se hai Erros"

#: src/ppc/helps.ycp:41
msgid "PReP or FAT Partition"
msgstr "Partición PReP ou FAT"

#: src/ppc/helps.ycp:42
msgid "Boot Folder Path"
msgstr "Ruta do Directorio de Arrinque"

#: src/ppc/helps.ycp:43 src/ppc/helps.ycp:46
msgid "PReP Partition"
msgstr "Partición PReP"

#: src/ppc/helps.ycp:44
#, fuzzy
msgid "Write to Boot Slot"
msgstr "Escribir no Oco de Inicio"

#: src/ppc/helps.ycp:45
msgid "Create Boot Image in File"
msgstr "Crear Imaxe de Arrinque en Arquivo"

#: src/ppc/helps.ycp:47
msgid "HFS Boot Partition"
msgstr "Partición de Arrinque HFS"

#. heading
#: src/ppc/helps.ycp:48 src/routines/dialogs.ycp:161
msgid "Kernel Section"
msgstr "Sección do Kernel"

#: src/ppc/helps.ycp:53
msgid "Copy Image to Boot Partition"
msgstr "Copiar a Imaxe á Partición de Arrinque"

#: src/ppc/helps.ycp:54
msgid "Skip Section gracefully on Errors"
msgstr ""

#: src/ppc/helps.ycp:55
msgid "Boot Other System"
msgstr "Arrincar Outro Sistema"

#: src/ppc/helps.ycp:56
msgid "Boot Partition of Other System"
msgstr "Partición de Arrinque Doutro Sistema"

#. dialog caption
#: src/routines/dialogs.ycp:115
msgid "Boot Loader Settings"
msgstr "Opcións do Cargador de Arrinque"

#. message
#: src/routines/dialogs.ycp:144
msgid "There are no options to set for the current boot loader."
msgstr "Non hai opcións para fixar para o cargador de arrinque actual."

#. label
#: src/routines/dialogs.ycp:209
msgid "Other System Section"
msgstr "Sección de Outros Sistemas"

#. combobox label
#: src/routines/dialogs.ycp:336
msgid "&Filename"
msgstr "&Nome de arquivo:"

#. label. %1 is name of file (eg. /etc/lilo.conf
#: src/routines/dialogs.ycp:339
#, ycp-format
msgid "Filename: %1"
msgstr "Nome de ficheiro: %1"

#. multiline edit header
#: src/routines/dialogs.ycp:347
msgid "Fi&le Contents"
msgstr "Con&tido do Ficheiro"

#. dialog caption
#: src/routines/dialogs.ycp:352
msgid "Expert Manual Configuration"
msgstr "Configuración Manual Experta"

#. frame
#: src/routines/dialogs_i386.ycp:71
#, fuzzy
msgid "Disk System Area Update"
msgstr "Actualización da Área de Disco de Sistema"

#. check box
#: src/routines/dialogs_i386.ycp:75
msgid "R&eplace MBR with Generic Code"
msgstr "R&emprazar MBR con Código Xenérico"

#. check box
#: src/routines/dialogs_i386.ycp:78
msgid "&Activate Boot Loader Partition"
msgstr "&Activar a Partición do Cargador de Arrinque"

#. check box
#: src/routines/dialogs_i386.ycp:83
msgid "U&se Dedicated Boot Loader Area"
msgstr "U&sar Área de Cargador de Arrinque Dedicada"

#. dialog caption
#: src/routines/dialogs_i386.ycp:92
msgid "Boot Loader Installation Details"
msgstr "Detalles de Instalación do Cargador de Arrinque"

#. table header
#. menu button
#: src/routines/global_widgets.ycp:122 src/routines/global_widgets.ycp:811
msgid "Other"
msgstr "Outro"

#. table header
#: src/routines/global_widgets.ycp:124
msgid "Image"
msgstr "Imaxe"

#. table header; header for section details, either
#. the specification of the kernel image to load,
#. or the specification of device to boot from
#: src/routines/global_widgets.ycp:257
msgid "Image / Device"
msgstr "Imaxe / Dispositivo"

#. combo box
#: src/routines/global_widgets.ycp:297
msgid "&Boot Loader"
msgstr "&Cargador de Arrinque"

#. popup - Continue/Cancel
#: src/routines/global_widgets.ycp:335
msgid ""
"\n"
"If you do not install any boot loader, the system\n"
"might not start.\n"
"\n"
"Proceed?\n"
msgstr ""
"\n"
"Se vostede non instala ningún cargador de arrinque,\n"
"o sistema podería non iniciar.\n"
"\n"
"Proceder?\n"

#. continue/cancel pop-up
#: src/routines/global_widgets.ycp:352
msgid ""
"\n"
"ELILO supports only the EFI boot architecture. If yor\n"
"firmware does not support it, your computer will not\n"
"boot."
msgstr ""

#. continue/cancel pop-up
#: src/routines/global_widgets.ycp:360
msgid ""
"\n"
"Bootloader you selected does not support the EFI boot\n"
"architecture. If your firmware does not support legacy\n"
"booting, your computer will not boot."
msgstr ""

#. warning - popup, followed by radio buttons
#: src/routines/global_widgets.ycp:369
msgid ""
"\n"
"You chose to change your boot loader. When converting \n"
"the configuration, some settings might be lost.\n"
"\n"
"The current configuration will be saved and you can\n"
"restore it if you return to the current boot loader.\n"
"\n"
"Select a course of action:\n"
msgstr ""
"\n"
"Vostede elixiu cambiar o seu cargador de arrinque. Cando se convirta\n"
"a configuración, algunhas opcións poden perderse.\n"
"\n"
"A súa configuración actual gardarase e vostede poderá\n"
"restaurala se volve ao cargador de arrinque actual.\n"
"\n"
"Seleccione un curso de acción:\n"

#. radiobutton
#. menubutton item, keep as short as possible
#: src/routines/global_widgets.ycp:386 src/routines/global_widgets.ycp:772
msgid "&Propose New Configuration"
msgstr "&Propoñer Nova Configuración"

#. radiobutton
#: src/routines/global_widgets.ycp:389
msgid "Co&nvert Current Configuration"
msgstr "Co&nverter a Configuración Actual"

#. radiobutton
#: src/routines/global_widgets.ycp:393
msgid "&Start New Configuration from Scratch"
msgstr "&Comezar Nova Configuración dende Cero"

#. radiobutton
#: src/routines/global_widgets.ycp:397
msgid "&Read Configuration Saved on Disk"
msgstr "&Ler Configuración Gardada en Disco"

#. radiobutton
#: src/routines/global_widgets.ycp:403
msgid "Res&tore Configuration Saved before Conversion"
msgstr "Res&taura Configuración Gardada antes da Conversión"

#. popup message
#: src/routines/global_widgets.ycp:474
msgid "Select the boot loader before editing sections."
msgstr "Seleccione o cargador de arrinque antes de editar as seccións."

#. radio button
#: src/routines/global_widgets.ycp:528
msgid "&Master Boot Record"
msgstr "&Master Boot Record"

#. radiobutton, %1 is device (eg. /dev/hda)
#: src/routines/global_widgets.ycp:530
#, ycp-format
msgid "&Master Boot Record of %1"
msgstr "&Master Boot Record de %1"

#. radiobutton, %1 is a list of devices (eg. /dev/hda1)
#: src/routines/global_widgets.ycp:549
#, ycp-format
msgid "MB&Rs of Disks %1"
msgstr "MB&Rs dos Discos %1"

#. radiobutton, %1 is device (eg. /dev/hda1)
#: src/routines/global_widgets.ycp:560
#, ycp-format
msgid "Boot &Sector of Boot Partition %1"
msgstr "&Sector de Inicio de Partición de Inicio %1"

#. radiobutton, %1 is device (eg. /dev/hda1)
#: src/routines/global_widgets.ycp:572
msgid "Boot Sector of Roo&t Partition %1"
msgstr "Sector de Inicio da Par&tición Raíz &1"

#. radiobutton, %1 is device name, typically /dev/fd0
#: src/routines/global_widgets.ycp:584
#, ycp-format
msgid "&Floppy Disk %1"
msgstr "&Disquete %1"

#. radiobutton
#: src/routines/global_widgets.ycp:592
#, fuzzy
msgid "Ot&her"
msgstr "&Outro:"

#. yes-no popup
#: src/routines/global_widgets.ycp:703
msgid ""
"The partition selected for boot loader installation\n"
"does not have enough free space in its boot sector\n"
"to hold the boot loader because of the file system\n"
"it contains. Using this partition for the boot loader\n"
"may lead to corruption of data on the partition.\n"
"\n"
"Continue?"
msgstr ""
"A partición seleccionada para a instalación do cargador\n"
"de arrinque non ten suficiente espacio libre no seu sector\n"
"de inicio para conter o cargador de arrinque, por causa do\n"
"sistema de arquivos que contén. Usar esta partición para o\n"
"cargador de inicio pode levar á corrupción dos datos da\n"
"partición.\n"
"\n"
"Continuar?"

#. pushbutton
#. menu button entry
#: src/routines/global_widgets.ycp:746 src/routines/global_widgets.ycp:767
msgid "E&dit Configuration Files"
msgstr "E&ditar Ficheiros de Configuración"

#. menubutton item, keep as short as possible
#: src/routines/global_widgets.ycp:778
msgid "&Start from Scratch"
msgstr "&Comezar dende Cero"

#. menubutton item, keep as short as possible
#: src/routines/global_widgets.ycp:785
msgid "&Reread Configuration from Disk"
msgstr "&Volver ler a Configuración dende o Disco"

#. menubutton item, keep as short as possible
#: src/routines/global_widgets.ycp:797
msgid "Restore MBR of Hard Disk"
msgstr "Restablecer o MBR do Disco Duro"

#. menubutton item, keep as short as possible
#: src/routines/global_widgets.ycp:804
msgid "Write bootloader boot code to disk"
msgstr "Escribir código de arrinque no disco"

#. message popup
#: src/routines/global_widgets.ycp:840
msgid "MBR restored successfully."
msgstr "MBR restablecido correctamente."

#. message popup
#: src/routines/global_widgets.ycp:843
msgid "Failed to restore MBR."
msgstr "Fallo ó restablecer o MBR."

#: src/routines/global_widgets.ycp:871
#, fuzzy
msgid "Writing bootloader settings failed."
msgstr "Fallo ó escribir as opcións"

#. tab header
#: src/routines/global_widgets.ycp:949
msgid "&Section Management"
msgstr "Xestión de &Seccións"

#. tab header
#: src/routines/global_widgets.ycp:961
msgid "Boot Loader &Installation"
msgstr "&Instalación de Cargador de Arrinque"

#. push button
#: src/routines/global_widgets.ycp:1024
msgid "Boot &Loader Options"
msgstr "O&pcións do Cargador de Arrinque"

#. push button
#: src/routines/global_widgets.ycp:1043
msgid "Boot Loader Installation &Details"
msgstr "&Detalles de Instalación do Cargador de Arrinque"

#. help text 1/1 (shown during settings reading progress)
#: src/routines/helps.ycp:33
msgid ""
"<P><BIG><B>Boot Loader Configuration Tool</B></BIG><BR>\n"
"Change the settings of your boot loader.</P>"
msgstr ""
"<P><BIG><B>Ferramenta de Configuración do Cargador de Arrinque</B></BIG><BR>\n"
"Cambie a configuración do cargador de arrinque.</P>"

#. help text
#: src/routines/helps.ycp:43
msgid ""
"<P><B><BIG>Saving Boot Loader Configuration</BIG></B><BR>\n"
"Please wait...<br></p>"
msgstr ""
"<P><B><BIG>Gardando a Configuración do Cargador de Arrinque</BIG></B><BR>\n"
"Agarde...<br></p>"

#. help text, optional part of following
#: src/routines/helps.ycp:55
msgid ""
"If you have multiple Linux systems installed,\n"
"YaST can try to find them and merge their menus."
msgstr ""
"Se ten instalados varios sistemas Linux, YaST\n"
"pode intentar buscalos e fusionar os seus menús."

#. help text 1/2 (%1 may be following sentence, optionally empty)
#: src/routines/helps.ycp:58
#, ycp-format
msgid ""
"<P>From <B>Other</B>,\n"
"you can manually edit the boot loader configuration files, clear the current \n"
"configuration and propose a new configuration, start from scratch, or reread\n"
"the configuration saved on your disk. %1</P>"
msgstr ""
"<P>Dende <B>Outro</B>,\n"
"vostede pode editar manualmente os arquivos de configuración co cargador\n"
"de arrinque, limpar a configuración actual e propor unha nova configuración,\n"
"comezar dende cero ou reler a configuración gardada no seu disco. %1</P>"

#. help text 1/1
#: src/routines/helps.ycp:71
msgid ""
"<P>To edit boot loader configuration files\n"
"manually, click <B>Edit Configuration Files</B>.</P>"
msgstr ""
"<P>Para editar a man os ficheiros de\n"
"configuración do cargador de arrinque,\n"
"prema <B>Editar os Ficheiros de Configuración</B>.</P>"

#. help 1/4
#: src/routines/helps.ycp:82
msgid ""
"<P> In the table, each section represents one item\n"
"in the boot menu.</P>"
msgstr ""
"<P> Na táboa, cada sección representa un elemento\n"
"do menú de arrinque.</P>"

#. help 2/4
#: src/routines/helps.ycp:85
msgid ""
"<P> Press <B>Edit</B> to display the properties of the\n"
"selected section.</P>"
msgstr ""
"<P> Prema <B>Editar</B> para mostrar as propiedades\n"
"da sección seleccionada.</P>"

#. help 3/4
#: src/routines/helps.ycp:88
msgid ""
"<P> By pressing <b>Set as Default</b>, mark the selected \n"
"section as default. When booting, the boot loader will provide \n"
"a boot menu and wait for the user to select the kernel or other \n"
"OS to boot. If no key is pressed before the time-out, the default \n"
"kernel or OS will be booted. The order of sections in the boot loader\n"
"menu can be changed using the <B>Up</B> and <B>Down</B> buttons.</P>"
msgstr ""
"<P> Presionando <b>Fixar como 'Por defecto'</b>, marca a sección\n"
"seleccionada como por defecto. Cando inicie, o cargador de inicio proveerá\n"
"un menú de inició e agardará a que o usuario seleccione o núcleo ou outro\n"
"S.O. para iniciar. Se non se presiona ningunha tecla antes de que expire o\n"
"tempo, o núcleo ou S.O. marcado por defecto será iniciado. A orde de\n"
"seccións no menú do cargador de arrinque pode cambiarse usando os botóns\n"
"<B>Arriba</B> e <B>Abaixo</B></P>"

#. help 4/4
#: src/routines/helps.ycp:95
msgid ""
"<P>Press <B>Add</B> to create a new boot loader section\n"
"or <B>Delete</B> to delete the selected section.</P>"
msgstr ""
"<P>Prema <B>Engadir</B> para crear unha nova sección\n"
"do cargador de arrinque ou <B>Eliminar</B> para eliminar\n"
"a sección seleccionada.</P>"

#. help text for the custom boot manager installation, 1 of 7
#. %1 = name of boot loader (e.g. "LILO")
#. this should be per architecture
#: src/routines/helps.ycp:110
#, ycp-format
msgid ""
"<p><big><b>Boot Loader Location</b></big><br>\n"
"The boot manager (%1) can be installed in the following ways:</p>"
msgstr ""
"<p><big><b>Ubicación do Cargador de Arrinque</b></big><br>\n"
"O xestor de arrinque (%1) pode instalarse dos seguintes xeitos:</p>"

#. custom bootloader help text, 2 of 7
#: src/routines/helps.ycp:115
msgid ""
"<p>- In the <b>Master Boot Record</b> (MBR).\n"
"This is not recommended if there is another operating system installed\n"
"on the computer.</p>"
msgstr ""
"<p>- No <b>MBR</b> (ou Master Boot Record).\n"
" Isto é o recomendado se hai outro sistema operativo instalado\n"
"no computador.\n"
"</p>"

#. custom bootloader help text, 3 of 7
#: src/routines/helps.ycp:120
msgid ""
"<p>\n"
"- In the <b>Boot Sector</b> of the <tt>/boot</tt> or <tt>/</tt> (root) \n"
"partition.  This is the recommended option whenever there is a suitable\n"
"partition. Either set <b>Activate Boot Loader Partition</b> and\n"
"<b>Replace MBR with Generic Code</b> in <b>Boot Loader Installation Details</b>\n"
"to update the master boot record\n"
"if it is needed or configure your other boot manager\n"
"to start &product;.</p>"
msgstr ""
"<p>\n"
"- No <b>Sector de Inicio</b>de <tt>/boot</tt> ou <tt>partición /</tt> (raíz). \n"
"Isto é a opción recomendada cando hai unha partición adecuada\n"
"Tanto"
"</p>"

#. custom bootloader help text, 4 of 7
#. this part will only be shown if a floppy drive is attached.
#: src/routines/helps.ycp:133
msgid ""
"<p>\n"
"- On a <b>Floppy Disk</b>.\n"
"Use this to avoid the risk of interfering with an already existing\n"
"boot mechanism. Enable booting from floppy disk in\n"
"the BIOS of your machine to use this option.</p>"
msgstr ""
"<p>\n"
"- Nun <b>disquete</b> (se o sistema ten unha unidade de disquete),\n"
"se quere evitar o risco de interferir con algún mecanismo de arrinque xa\n"
"existente. Se selecciona esta opción, pode que teña que habilitar o arrinque\n"
"dende disquete na BIOS do sistema.\n"
"</p>"

#. custom bootloader help text, 5 of 7
#: src/routines/helps.ycp:141
msgid ""
"<p>\n"
"- In some <b>Other</b> partition. Consider your system's restrictions\n"
"when selecting this option.</p>"
msgstr ""
"<p>\n"
"- En algunha <b>Outra</b> partición. Considere as restriccións\n"
"do seu sistema cando seleccione esta opción.</p>"

#. optional part, only inserted on x86 architectures. 6 of 7
#: src/routines/helps.ycp:147
msgid ""
"<p>For example, most PCs have a BIOS\n"
"limit that restricts booting to\n"
"hard disk cylinders smaller than 1024. Depending on the boot manager used,\n"
"you may or may not be able to boot from a logical partition.</p>"
msgstr ""
"<p>Por exemplo, moitos PCs teñen un límite na BIOS\n"
"que restrinxe a capacidade de iniciar a\n"
"cilintros de disco duro menores que 1024. Dependendo do xestor de inicio usado,\n"
"vostede poderá ou non iniciar unha partición lóxica."

#. custom bootloader help text, 7 of 7
#: src/routines/helps.ycp:154
msgid ""
"<p>\n"
"Enter the device name of the partition (for example, <tt>/dev/hda3</tt> or\n"
"<tt>/dev/sdb</tt>) in the input field.</p>"
msgstr ""
"<p>\n"
"Introduza o nome do dispositivo da partición (por exemplo, <tt>/dev/hda3</tt>,\n"
"ou <tt>/dev/sdb</tt>) no campo de entrada.\n"
"</p>"

#. help text 1/1
#: src/routines/helps.ycp:166
msgid ""
"<p><big><b>Boot Loader Installation Details</b></big><br>\n"
"To adjust advanced boot loader installation options (such as the device\n"
"mapping), click <b>Boot Loader Installation Details</b>.</p>"
msgstr ""
"<p><big><b>Detalles da Instalación do Cargador de Arrinque</b></big><br/>\n"
"Faga click en <b>Detalles da Instalación do Cargador de Arrinque</b> para\n"
"axustar opcións avanzadas de instalación do cargador de arrinque (tales como\n"
"o mapeo de dispositivos).</p>"

#. help text 1/1
#: src/routines/helps.ycp:177
msgid ""
"<p><big><b>Boot Loader Type</b></big><br>\n"
"To select whether to install a boot loader and which bootloader to install,\n"
"use <b>Boot Loader</b>.</p>"
msgstr ""
"<p><big><b>Tipo de Cargador de Arrinque</b></big><br>\n"
"Para seleccionar se instalar o cargador de arrinque e cal\n"
"instalar, use <b>Cargador de Arrinque</b>.</p>"

#. help text 1/1
#: src/routines/helps.ycp:189
msgid ""
"<p><big><b>Boot Loader Options</b></big><br>\n"
"To adjust options of the boot loader, such as the time-out, click\n"
"<b>Boot Loader Options</b>.</p>"
msgstr ""
"<p><big><b>Opcións do Cargador de Arrinque</b></big><br>\n"
"Para axustar opcións do cargador de arrinque, coma o tempo de espera, prema en <b>Opcións do Cargador de Arrinque</b>.</p>"

#. help text 1/1
#: src/routines/helps.ycp:200
msgid ""
"<P><B>Expert Manual Configuration</B><BR>\n"
"Here, manually edit the boot loader configuration.</P>\n"
"<P>Note: The final configuration file may have different indenting.</P>"
msgstr ""
"<P><B> Configuración Experta Manual</B><BR>\n"
"Aquí, edítase manualmente a configuración do cargador de inicio</P>\n"
"<P> Nota: O arquivo de configuración final pode ter diferente sangrado.</P>"

#. help text 1/1
#: src/routines/helps.ycp:211
msgid ""
"<p><b><big>Section Name</big></b><br>\n"
"Use <b>Section Name</b> to specify the boot loader section name. The section\n"
"name must be unique.</p>"
msgstr ""
"<p><b><big>Nome de Sección</big></b><br/>\n"
"Utilice <b>Nome de Sección</b> para especificar o nome da sección do cargador de\n"
"arrinque. Tal nome debe de ser único.</p>"

#. help text 1/1
#: src/routines/helps.ycp:222
msgid ""
"<p><big><b>Kernel</b></big><br>\n"
"Use <b>Kernel</b> to specify the kernel image to load.</p>"
msgstr ""
"<p><big><b>Kernel</b></big><br>\n"
"Use <b>Kernel</b> para especificar a imaxe de kernel a cargar.</p>"

#. help text 1/1
#: src/routines/helps.ycp:232
msgid ""
"<p><big><b>Initial RAM Disk</b></big><br>\n"
"Use <b>Initial RAM Disk</b> to specify the initial RAM disk (initrd) to load. If it is\n"
"left empty, no initial RAM disk is loaded during boot.</p>"
msgstr ""
"<p><big><b>Disco RAM inicial</b></big><br>\n"
"Use <b>Disco RAM inicial</b> para especificar o disco RAM inicial (initrd) a cargar.\n"
"Se deixa isto valdeiro, non se cargará ningún disco RAM inicial durante o arrinque.</p>"

#. help text 1/1
#: src/routines/helps.ycp:243
msgid ""
"<p><big><b>Root Device<b></big><br>\n"
"Use <b>Root Device</b> to specify the root file system to mount after the kernel is\n"
"loaded.</p>\n"
msgstr ""
"<p><big><b>Dispositivo Raíz<b></big><br>\n"
"Use <b>Dispositivo Raíz</b> para especificar o sistema de\n"
"ficheiros raíz a montar despois de ter cargado o kernel.</p>\n"

#. help text 1/1
#: src/routines/helps.ycp:255
msgid ""
"<p><big><b>VGA Mode</b></big><br>\n"
"Use <b>VGA Mode</b> to specify the resolution and color depth to set after\n"
"the kernel has booted.</p>"
msgstr ""
"<p><big><b>Modo VGA</b></big><br>\n"
"Use <b>Modo VGA</b> para especificar a resolución e a profundidade de cor\n"
"a fixar logo de que se inicie o núcleo.</p>"

#. help text 1/1
#: src/routines/helps.ycp:266
msgid ""
"<p><big><b>Other Kernel Parameters</b></big><br>\n"
"Use <b>Other Kernel Parameters</b> to set other parameters to append\n"
"to the kernel command line.</p>"
msgstr ""
"<p><big><b>Outros Parámetros do Núcleo</b></big><br>\n"
"Use <b>Outros Parámetros do Núcleo</b> para fixar outros parámetros a engadir á liña\n"
"de comandos do núcleo.</p>"

#. help text 1/1
#: src/routines/helps.ycp:277
msgid ""
"<p><big><b>Device</b></big><br>\n"
"Use <b>Device</b> to set the device from which to load the operating system.\n"
"In most cases, it is the disk partition in which \n"
"the other system is installed.</p>"
msgstr ""
"<p><big><b>Dispositivo</b></big><br>\n"
"Use <b>Dispositivo</b> para fixar o dispositivo dende o que cargará o sistema operativo.\n"
"Na meirande parte dos casos, é a partición de disco na que está instalado o outro sistema.</p>"

#. help text 4/5
#: src/routines/helps.ycp:299
msgid ""
"<p>Select <b>Kernel via XEN<b> to add a new Linux kernel or other image,\n"
"but to start it in a XEN environment.</p>"
msgstr ""
"<p>Seleccione <b>Núcleo vía XEN<b> para engadir un novo núcleo Linux ou outra imaxe,\n"
"pero para inicialo nun entorno XEN.</p>"

#. help text 5/5
#: src/routines/helps.ycp:302
msgid ""
"<p>Select <b>Other System (Chainloader)</b> to add a section that \n"
"loads and starts a boot sector of a partition of the disk. This is used for\n"
"booting other operating systems.</p>"
msgstr ""
"<p>Seleccione <b>Outro Sistema (Carga Encadeada)</b> para engadir unha\n"
"sección que carga e inicia un sector de arrinque dunha partición do disco. Isto\n"
"úsase para iniciar outros sistemas operativos.</p>"

#. help text 1/1
#: src/routines/helps.ycp:314
msgid ""
"<p><b>Trusted GRUB Details</b><br>\n"
"allows to add aditional measured files and also to define own PCR for kernel, initrd or chainloader</p>"
msgstr ""

#. help text 1/5
#: src/routines/helps_i386.ycp:28 src/routines/helps_i386.ycp:62
#, fuzzy
msgid ""
"<p><big><b>Disks Order</b></big><br>\n"
"To specify the order of the disks according to the order in BIOS, use\n"
"the <b>Up</b> and <b>Down</b> buttons to reorder the disks.</p>"
msgstr ""
"<p><big><b>Orde De Discos</b></big><br>\n"
"Para especificar a orde dos discos dacordo á orde na BIOS, use\n"
"os botóns <b>Arriba</b> e <b>Abaixo</b> para reordear os discos.</p>"

#. help text 2/5, optional (only for autoinstallation)
#: src/routines/helps_i386.ycp:33 src/routines/helps_i386.ycp:67
msgid ""
"<p>To add a disk, push <b>Add</b>.\n"
" To remove a disk, push <b>Remove</b>.</p>"
msgstr ""
"<p>Para engadir un disco, prema <b>Engadir</b>.\n"
"Para eliminar un disco, prema <b>Eliminar</b>.</p>"

#. help text 3/5
#: src/routines/helps_i386.ycp:37
msgid ""
"<p><big><b>Replacing MBR With Generic Code</b></big><br>\n"
"To replace the master boot record of your disk with generic code (which\n"
"boots the active partition), set <b>Replace MBR with Generic Code</b>.</p>"
msgstr ""
"<p><big><b>Remprazando Rexistro Xeral de Arrinque (MBR) con Código Xenérico</b></big><br>\n"
"Fixe <b>Remprazando Rexistro Xeral de Arrinque (MBR) con Código Xenérico</b> para\n"
"remprezar o rexistro xeral de arrinque do seu disco con código xenérico (o cal\n"
"arrinca a particion activa).</p>"

#. help text 4/5
#: src/routines/helps_i386.ycp:41
msgid ""
"<p><big><b>Activating Bootloader Partition</b></big><br>\n"
"To activate the partition which contains the boot loader, set\n"
"<b>Activate Bootloader Partition</b>. The generic MBR code boots\n"
"the active partition. Older BIOSes require one partition active even\n"
"if boot loader is installed in MBR.</p>"
msgstr ""
"<p><big><b>Ativando Partición do Cargador de Arrinque</b></big><br>\n"
"Fixe <b>Partición de Cargador de Arrinque</b> para activar a partición que contén o\n"
"cargador de arrinque. O Rexistro Xeral de Arrinque inicia a partición activa. As BIOS\n"
"máis vellas requiren dunha partición activa incluso se o cargador de arrinque está\n"
"instalado no Rexistro Xeral de Arrinque.</p>"

#. help text 4/5
#: src/routines/helps_i386.ycp:49
msgid ""
"<p><big><b>Dedicated Boot Loader Area</b></big><br>\n"
"Using the dedicated boot loader area prevents\n"
"boot loader files from being moved during\n"
"automatic disk defragmentation.  The movement could prevent the\n"
"boot loader from loading.\n"
"To use dedicated boot loader area, set <b>Use Dedicated Boot Loader\n"
"Area</b>.</p>"
msgstr ""
"<p><big><b>Área de Cargador de Arrinque Dedicada</b></big><br>\n"
"Fixe a <b>Área de Cargador de Arrinque Dedicada</b> para usar un área\n"
"dedicada para o cargador de arrinque.\n"
"Usar a área dedicada para o cargador de arrinque evita que os arquivos do\n"
"cargador de arrinque de ser movidos durante a defragmentación automática\n"
"do disco. Ese movemento podería evitar a carga do cargador de arrinque.\n</p>"

#. help text 1/1
#: src/routines/helps_i386.ycp:79
msgid ""
"<p><big><b>Password Protection</b></big><br>\n"
"To protect the boot loader using a password,\n"
"set <b>Protect Boot Loader with Password</b> and set the <b>Password</b>\n"
"and <b>Retype Password</b>.</p>\n"
msgstr ""
"<p><big><b>Protección con Contrasinal</b></big><br>\n"
"Fixe <b>Protexer Cargador de Arrinque con Contrasinal</b> e fixe o <b>Contrasinal</b>\n"
"e <b>Reescribir Contrasinal</b>.</p>\n"

#. error popup - label, %1 is bootloader name
#: src/routines/lib_iface.ycp:283
#, ycp-format
msgid "Error occurred while installing %1."
msgstr "Ocorreu un erro mentres se instalaba %1."

#. part of summary, %1 is a list of hard disks device names
#: src/routines/lilolike.ycp:1448
#, ycp-format
msgid "Order of Hard Disks: %1"
msgstr "Orde dos Discos Duros: %1"

#. summary string
#: src/routines/misc.ycp:57
msgid "Do not install any boot loader"
msgstr "Non instalar ningún cargador de arrinque"

#. combo box item
#: src/routines/misc.ycp:59
msgid "Do Not Install Any Boot Loader"
msgstr "Non Instalar Ningún Cargador de Arrinque"

#. summary string
#: src/routines/misc.ycp:65
msgid "Install the default boot loader"
msgstr "Instalar o cargador de arrinque predeterminado"

#. combo box item
#: src/routines/misc.ycp:67
msgid "Install Default Boot Loader"
msgstr "Instalar o Cargador de Arrinque Predeterminado"

#. summary string
#: src/routines/misc.ycp:71
msgid "Boot loader"
msgstr "Cargador de arrinque"

#. combo box item
#: src/routines/misc.ycp:73
msgid "Boot Loader"
msgstr "Cargador de Arrinque"

#. popup, %1 is bootloader name
#. data saved to floppy disk
#. popup, %1 is bootloader name
#: src/routines/misc.ycp:113 src/routines/popups.ycp:332
#, ycp-format
msgid "The %1 boot sector has been written to the floppy disk."
msgstr "O sector de arrinque de %1 foi escrito no disquete."

#. popup - continuing
#: src/routines/misc.ycp:123
msgid "Leave the floppy disk in the drive."
msgstr "Deixar o disquete na unidade."

#. popup message
#: src/routines/popups.ycp:37
msgid ""
"This function is not available if the boot\n"
"loader is not specified."
msgstr ""
"Esta función non está dispoñible se non\n"
"se especifica o cargador de arrinque."

#. yes-no popup
#: src/routines/popups.ycp:48
#, ycp-format
msgid ""
"Clone the selected section '%1' instead\n"
"of creating a new empty section?\n"
msgstr ""
"Clonar a sección seleccionada '%1' no canto\n"
"de crear unha nova sección valdeira?\n"

#. yes-no popup question
#: src/routines/popups.ycp:58
msgid ""
"Really leave the boot loader configuration without saving?\n"
"All changes will be lost.\n"
msgstr ""
"Desexa de verdade saír da configuración do cargador de\n"
"arrinque sen gardar? Hanse perde tódolos cambios.\n"

#. yes-no popup question
#: src/routines/popups.ycp:69
msgid ""
"Really reset your settings for sections?\n"
"All your changes made in section management will be lost.\n"
msgstr ""
"Realmente desexa restablecer as súas opcións para as seccións?\n"
"Perderanse tódolos cambios feitos na xestión das sesións.\n"

#. yes-no popup question
#: src/routines/popups.ycp:81
#, ycp-format
msgid "Really delete section %1?"
msgstr "Desexa de verdade eliminar a sección %1?"

#. yes-no popup question
#: src/routines/popups.ycp:90
msgid ""
"Really reset all\n"
"your settings? All your changes will be lost.\n"
msgstr ""
"Desexa de verdade\n"
"restablecer tódalas opcións? Hanse perder tódolos cambios.\n"

#. error popup
#: src/routines/popups.ycp:100
msgid "Set the boot loader location."
msgstr "Establecer a ubicación do cargador de arrinque."

#. error popup
#: src/routines/popups.ycp:108
msgid "The password must not be empty."
msgstr "O contrasinal non debe estar en branco."

#. error popup
#: src/routines/popups.ycp:116
msgid ""
"'Password' and 'Retype password'\n"
"do not match. Retype the password."
msgstr ""
"'Contrasinal' e 'Volva a escribir contrasinal'\n"
"non concordan. Volva a escribir contrasinal."

#. message popup, %1 is sectino label
#: src/routines/popups.ycp:126
#, ycp-format
msgid ""
"The disk settings have changed.\n"
"Check section %1 settings.\n"
msgstr ""
"As opcións de disco cambiaron.\n"
"Comprobe as opcións da sección %1.\n"

#. message popup
#: src/routines/popups.ycp:136
msgid ""
"The disk settings have changed and you edited boot loader\n"
"configuration files manually. Check the boot loader settings.\n"
msgstr ""
"As opcións de disco cambiaron e vostede editou manualmente os arquivos de\n"
"configuración do cargador de arrinque. Comprobe as opcións do cargador de arrinque.\n"

#. yes-no popup
#: src/routines/popups.ycp:148
#, fuzzy, ycp-format
msgid "%1Set default boot loader location?\n"
msgstr "%1Fixar Configuración do Arrinque do Sistema por defecto?\n"

#. combobox item
#: src/routines/popups.ycp:162
msgid "Do Not Create a File System"
msgstr "Non Crear un Sistema de Ficheiros"

#. combobox item
#: src/routines/popups.ycp:164
msgid "Create an ext2 File System"
msgstr "Crear un Sistema de Ficheiros ext2"

#. combobox item
#: src/routines/popups.ycp:168
msgid "Create a FAT File System"
msgstr "Crear un Sistema de Ficheiros FAT"

#. label
#: src/routines/popups.ycp:171
#, fuzzy
msgid ""
"The boot loader boot sector will be written\n"
"to a floppy disk. Insert a floppy disk\n"
"and confirm with OK.\n"
msgstr ""
"O sector de arrinque do LILO vai ser escrito nun disquete.\n"
"Insira un disquete formatado e confirme premendo 'Aceptar'."

#. checkbox
#: src/routines/popups.ycp:177
msgid "&Low Level Format"
msgstr "Formato de &Baixo Nivel"

#. combobox
#: src/routines/popups.ycp:180
msgid "&Create File System"
msgstr "&Crear Sistema de Ficheiros"

#. yes-no popup
#: src/routines/popups.ycp:211
msgid "Low level format failed. Try again?"
msgstr "Fallou o formatado de baixo nivel. Intentar de novo?"

#. error report
#: src/routines/popups.ycp:223 src/routines/popups.ycp:233
msgid "Creating file system failed."
msgstr "Fallo ó crear sistema de ficheiros."

#. error popup
#: src/routines/popups.ycp:244
msgid ""
"The name selected is already used.\n"
"Use a different one.\n"
msgstr ""
"O nome seleccionado xa se está usando.\n"
"Use outro diferente.\n"

#. yes-no popup
#: src/routines/popups.ycp:255
msgid ""
"An error occurred during boot loader\n"
"installation. Retry boot loader configuration?\n"
msgstr ""
"Ocorreu un erro durante a instalación do\n"
"cargador de arrinque. Desexa volver intentar\n"
"a configuración do cargador de arrinque?\n"

#. message popup, gfxmenu is option name, leave as is
#: src/routines/popups.ycp:266
msgid ""
"The disk settings have changed.\n"
"Check the gfxmenu settings.\n"
msgstr ""
"Cambiaron as opcións do disco.\n"
"Comprobe as opcións de gfxmenu.\n"

#. yes-no popup
#: src/routines/popups.ycp:277
msgid "Really delete the selected option?"
msgstr "Desexa eliminar de verdade a opción seleccionada?"

#. FIXME too generic, but was already translated
#. error report
#: src/routines/popups.ycp:288 src/routines/popups.ycp:321
msgid "Unable to install the boot loader."
msgstr "Non foi posible instalar o cargador de arrinque."

#. message popup
#: src/routines/popups.ycp:312
msgid ""
"Sorry, there are currently\n"
"no options to set here."
msgstr ""
"Sentímolo, actualmente non\n"
"hai opcións que fixar aquí."

#. popup - continuing - alternative 1 ...
#: src/routines/popups.ycp:336
msgid "Leave the floppy disk in the drive. The system will now be rebooted."
msgstr "Deixe o disquete na unidade. Vaise reiniciar o sistema."

#. warning popup. %1 is device name, %2 is date/time in form of
#. 'date' command output
#: src/routines/popups.ycp:365
msgid ""
"Warning!\n"
"\n"
"Current MBR of %1 will now be rewritten with MBR\n"
"saved at %2.\n"
"\n"
"Only the booting code in the MBR will be rewritten.\n"
"The partition table remains unchanged.\n"
"\n"
"Continue?\n"
msgstr ""
"Alerta!\n"
"\n"
"O Rexistro Xeral de Arrinque actual será sobreescrito\n"
"co Rexistro Xeral de Arrinque gardado en %2.\n"
"\n"
"Soamente se sobreescribirá o código de inicio no Rexistro\n"
"Xeral de Arrinque. A táboa de particións manterase sen cambios.\n"
"\n"
"Continuar?\n"

#. PushButton
#: src/routines/popups.ycp:383
msgid "&Yes, Rewrite"
msgstr "&Si, Sobrescribir"

#. combo box item
#. %1 is X resolution (width) in pixels
#. %2 is Y serolution (height) in pixels
#. %3 is color depth (usually one of 8, 16, 24, 32)
#. %4 is the VGA mode ID (hexadecimal number)
#: src/routines/section_widgets.ycp:224
#, ycp-format
msgid "%1x%2, %3 bits (mode %4)"
msgstr "%1x%2, %3 bits (modo %4)"

#. item of a combo box
#: src/routines/section_widgets.ycp:228
msgid "Text Mode"
msgstr "Modo Texto"

#. file open popup caption
#: src/routines/section_widgets.ycp:252
msgid "Device to Boot"
msgstr "Dispositivo a Arrincar"

#. radio button
#: src/routines/section_widgets.ycp:275
msgid "Kernel (Linux)"
msgstr "Kernel (Linux)"

#. radio button
#: src/routines/section_widgets.ycp:277
msgid "Kernel via XEN"
msgstr "Kernel a través de XEN"

#. radio button (don't translate 'chainloader')
#: src/routines/section_widgets.ycp:279
msgid "Other System (Chainloader)"
msgstr "Outro sistema (Carga Encadeada)"

#. text entry
#. combo box
#: src/routines/section_widgets.ycp:399 src/routines/section_widgets.ycp:403
msgid "&Kernel"
msgstr "&Kernel"

#. text entry
#. combo box
#: src/routines/section_widgets.ycp:421 src/routines/section_widgets.ycp:425
msgid "&Initial RAM Disk"
msgstr "Disco RAM &Inicial"

#. combo box
#: src/routines/section_widgets.ycp:441
msgid "Root &Device"
msgstr "&Dispositivo Raíz"

#. combo box
#: src/routines/section_widgets.ycp:451
msgid "&VGA Mode"
msgstr "Modo &VGA"

#. text entry
#: src/routines/section_widgets.ycp:458
msgid "Other Kernel &Parameters"
msgstr "Outros &Parámetros do Kernel"

#. push button
#: src/routines/section_widgets.ycp:496
msgid "&Trusted GRUB Details"
msgstr ""

#. check box
#: src/routines/widgets_i386.ycp:79
msgid "&Show Boot Menu"
msgstr "Mo&strar o Menú de Arrinque"

#. check box
#: src/routines/widgets_i386.ycp:83
msgid "&Continue Booting after a Time-Out"
msgstr "&Continuar o Arrinque despois dun Tempo de Espera"

#. integer field
#: src/routines/widgets_i386.ycp:85
msgid "Boot &Menu Time-Out"
msgstr "Tempo de Espera do &Menú de Arrinque"

#. frame
#: src/routines/widgets_i386.ycp:205
msgid "Password Protection"
msgstr "Protección por Contrasinal"

#. check box
#: src/routines/widgets_i386.ycp:211
msgid "Prot&ect Boot Loader with Password"
msgstr "Prot&exer Cargador de Arrinque con Contrasinal"

#. error report
#: src/routines/wizards.ycp:37
msgid ""
"Because of the partitioning, the boot loader\n"
"cannot be installed properly."
msgstr ""
"Por mor do particionamento, non se puido\n"
"instalar correctamente o cargador de arrinque."

#: src/zipl/helps.ycp:24
msgid ""
"<p>Select <b>Dump Section</b> to add a section that specifies how to\n"
"create a system dump either on a DASD disk partition or tape device or to a\n"
"file on a SCSI disk partition.</p>"
msgstr ""

#: src/zipl/helps.ycp:28
msgid ""
"<p>Select <b>Menu Section</b> to add a new menu to the configuration.\n"
"Menu sections represent a list of tasks which are grouped together.</p>\n"
msgstr ""
"<p>Seleccione <b>Sección Menú</b> para engadir un novo menú á configuración.\n"
"As seccións de menú representan unha lista de tarefas que se agrupan xuntas.</p>\n"

#: src/zipl/helps.ycp:36
#, fuzzy
msgid "Default Boot Section/Menu"
msgstr "Sección/Menú de Inicio por Defecto"

#: src/zipl/helps.ycp:38
msgid "Target Directory for Image Section"
msgstr "Cartafol de destino para a Sección Imaxen"

#: src/zipl/helps.ycp:41
msgid "Optional Kernel Parameters"
msgstr "Parámetros Opcionais do Kernel"

#: src/zipl/helps.ycp:43
msgid "Optional Parameter File"
msgstr "Ficheiro de Parámetros Opcionais"

#: src/zipl/helps.ycp:44
msgid "Dump Section (obsolete)"
msgstr ""

#: src/zipl/helps.ycp:45
msgid "Target Directory for Dump Section"
msgstr ""

#: src/zipl/helps.ycp:46
#, fuzzy
msgid "Dump Device"
msgstr "Dispositivo"

#: src/zipl/helps.ycp:47
msgid "SCSI Dump Device"
msgstr ""

#: src/zipl/helps.ycp:49
msgid "Target Directory for Menu Section"
msgstr "Cartafol de destino para a Sección Menú"

#: src/zipl/helps.ycp:50
msgid "List of Menu Entries"
msgstr "Lista das Entradas do Menú"

#: src/zipl/helps.ycp:51
msgid "Number of Default Entry"
msgstr "Número da Entrada Predeterminada"

#: src/zipl/helps.ycp:52
msgid "Timeout in seconds"
msgstr "Tempo de espera en segundos"

#: src/zipl/helps.ycp:53
msgid "Show boot menu"
msgstr "Mostrar o menú de arrinque"

Responderlle a