info: http://cpapx.xunta.es/portal/secretaria/asociacions.htm
anexo: papelame completa

>Que asociacións se inscriben no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia?
>Inscríbense as asociacións sen ánimo de lucro, así como as
>federacións, confederacións e unións de ámbito galego

no problem

>Onde rexistrar a asociación? Se é unha asociación de: ámbito autonómico:
>Rexistro Central de Asociacións.Conselleríade Presidencia,
>Administracións Públicas e Xustiza.

sería de ambito autonómico, non provincial, así que en Santiagho en 
presidencia

>Cómo rexistrar unha asociación?
>Documentación a presentar mediante orixinal ou certificado, por duplicado:
>Solicitude* dirixida ao rexistro competente (ver apartado anterior). A 
solicitude debe realizarse, cando menos, por un dos promotores ou fundadores.

>Acta fundacional* que debe conter: nome e apelidos,  NIF, nacionalidade e 
domicilio dos promotores; a vontade de constituír a asociación, a elección da 
Xunta Directiva; lugar, data e sinaturas dos promotores ou dos seus 
representantes. Se son persoas xurídicas: certificación do acordo do órgano 
competente e designación persoa física.

tranquilos, non hai tanto que cubrir. Sería xuntarnos todos os interesados, 
traer fotocopias do DNI, levantar acta de constitución, firmala, decidir o 
presidente... e firmar os estatutos e presentar iso en Presidencia. 

>Estatutos*, co contido que establece a Lei orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora do dereito de asociación, data e sinatura do socios promotores en 
todas as súas follas.

Temos o modelo do GPUL, gracias Tsao,que nos vale perfectamente. Dádeme 3-4 
días e presento un borrador que poidamos discutir. 

>Xustificante do pagamento da taxa prevista**.
>Número de persoas precisas para constituír unha asociación: Tres ou máis 
persoas físicas ou xurídicas. O mesmo número se se trata dunha federación, 
confederación e unión de asociacións de ámbito galego.

estimo que anda sobre dos 100€ o rexistro

>Denominación da asociación.
>Non pode coincidir con outra previamente inscrita. Se a denominación non 
figuraen galego ou en castelán, debe achegarse certificado asinado pola mesma 
persoa que presenta a solicitude no que se expoña a tradución.

Non temos problema coa denominación. Valería:
Asociación Trasno
... pero é necesario dicir "asociación" e recoméndase seguir cunha 
especificación do que a asociación fai seguida do nome desta: ie.
Asociación para a Localización de Software Libre ó Galego Trasno

O maior problema é o domicilio fiscal. É posible que outra asociación nos 
permita aloxamento: teñen que firmar en asamblea que nos ceden o local para as 
nosas actividades. 

Por último, as asociacións de máis de dous anos poden solicitar a declaración 
de 'utilidade pública' que reporta beneficios fiscais e administrativos. 
Trasno, pola propia natureza do asunto, podería serlle concedida nalgún 
momento. 

Saúdos, 

Miguel Branco

Attachment: zipFXwcjosP9v.zip
Description: Zip archive

Responderlle a