2009/5/16 Miguel Branco <bandu...@gmail.com>

> info: http://cpapx.xunta.es/portal/secretaria/asociacions.htm
> anexo: papelame completa
>
> >Que asociacións se inscriben no Rexistro de Asociacións da Xunta de
> Galicia?
> >Inscríbense as asociacións sen ánimo de lucro, así como as
> >federacións, confederacións e unións de ámbito galego
>
> no problem
>
> >Onde rexistrar a asociación? Se é unha asociación de: ámbito autonómico:
> >Rexistro Central de Asociacións.Conselleríade Presidencia,
> >Administracións Públicas e Xustiza.
>
> sería de ambito autonómico, non provincial, así que en Santiagho en
> presidencia


+1


>
>
> >Cómo rexistrar unha asociación?
> >Documentación a presentar mediante orixinal ou certificado, por duplicado:
> >Solicitude* dirixida ao rexistro competente (ver apartado anterior). A
> solicitude debe realizarse, cando menos, por un dos promotores ou
> fundadores.
>
> >Acta fundacional* que debe conter: nome e apelidos,  NIF, nacionalidade e
> domicilio dos promotores; a vontade de constituír a asociación, a elección
> da
> Xunta Directiva; lugar, data e sinaturas dos promotores ou dos seus
> representantes. Se son persoas xurídicas: certificación do acordo do órgano
> competente e designación persoa física.
>
> tranquilos, non hai tanto que cubrir. Sería xuntarnos todos os interesados,
> traer fotocopias do DNI, levantar acta de constitución, firmala, decidir o
> presidente... e firmar os estatutos e presentar iso en Presidencia.
>
> >Estatutos*, co contido que establece a Lei orgánica 1/2002, de 22 de
> marzo,
> reguladora do dereito de asociación, data e sinatura do socios promotores
> en
> todas as súas follas.
>
> Temos o modelo do GPUL, gracias Tsao,que nos vale perfectamente. Dádeme 3-4
> días e presento un borrador que poidamos discutir.
>

+1


>
> >Xustificante do pagamento da taxa prevista**.
> >Número de persoas precisas para constituír unha asociación: Tres ou máis
> persoas físicas ou xurídicas. O mesmo número se se trata dunha federación,
> confederación e unión de asociacións de ámbito galego.
>
> estimo que anda sobre dos 100€ o rexistro
>
> >Denominación da asociación.
> >Non pode coincidir con outra previamente inscrita. Se a denominación non
> figuraen galego ou en castelán, debe achegarse certificado asinado pola
> mesma
> persoa que presenta a solicitude no que se expoña a tradución.
>
> Non temos problema coa denominación. Valería:
> Asociación Trasno
> ... pero é necesario dicir "asociación" e recoméndase seguir cunha
> especificación do que a asociación fai seguida do nome desta: ie.
> Asociación para a Localización de Software Libre ó Galego Trasno


+1

>
>
> O maior problema é o domicilio fiscal. É posible que outra asociación nos
> permita aloxamento: teñen que firmar en asamblea que nos ceden o local para
> as
> nosas actividades.


Nas asocs. de recente creación, que se supón non dispoñen de medios
económicos, é costume empregar o domicilio do/a presidente/a e as veces o
do/a secretario/a ou tesoureiro/a, como sé social, e esta é a súa vez a sé
fiscal.

Eu participei na constitución de duas asocs, unha provincial e unha
autonomica e foi dabondo con empregar o domicilio do presidente.


>
> Por último, as asociacións de máis de dous anos poden solicitar a
> declaración
> de 'utilidade pública' que reporta beneficios fiscais e administrativos.
> Trasno, pola propia natureza do asunto, podería serlle concedida nalgún
> momento.
>
> Saúdos,
>
> Miguel Branco
>
>


-- 
"Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls, .xlsx,
.ppt, .pptx

Podes atoparme en GTalk e máis en jabberes.org e na sala
galpon_min...@conf.jabberes.org

Responderlle a