O Martes 23 Xuño 2009 12:18:22 Miguel Bouzada escribiu:
> É correcto en galego empregar o dobre "o" en "retículas booleanas",
> "números booleanos" ou debe ser cunha soa "o"?
>
> E o plural "booleano/as" ou "bo(o)leans"?
n -> ns, supónse

En canto ao dobre o... por que non? como palabra adoptada doutro idioma.

Saúde!
-- 
karl

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a