O Luns, 28 de Decembro de 2009 17:40:25 Leandro Regueiro escribiu:
> É broma, non?

Case, (a ship owner é un armador.)

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a