[Kannada Stf-13483] please add this gmail in english stf

2016-06-11 Thread Raju Baligar
NAME; GURUSIDDAPPA WALIKAR SUB; ENGLISH SCHOOL: GOVT HIGH SCHOOL NAGANATIGI TQ.SHAHAPUR DIST. YADAGIRI gmail..guruteache...@gmail.com -- *GOVT HIGH SCHOOL-HATTIGUDOOR* *TQ.SHAHAPUR DIST.YADAGIRI* * MBL.NO.9845256232* -- *For doubts on Ubuntu and other public software, visit

Re: [Kannada Stf-13236] Sethubandha 8, 9, 10 Q P in PDF

2016-06-01 Thread Raju Baligar
THANKYOU REESH SIR--SETHU BANDHA FORMET YAVARITI HAKABEKU, NIVU HAKIDRE SEND MADI PLZ On Thu, Jun 2, 2016 at 2:32 AM, purushothama. M wrote: > ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. > On 30 May 2016 18:19, "Raveesh kumar b" wrote: > >> -- >> ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ. >> ಕನ್ನಡ

[Kannada Stf-13241] DEAR RAVWWSH SIR NIVU KALUSID SETUBHAND MAHITI CHANNAGIDE SAMARTHYAGALA ANUGUVAGI FORMATALLI YAVARI HAKABEKU EMBUVUDANNU FORMAT MADIDDARE SEND MADI PLZ

2016-06-01 Thread Raju Baligar
-- *GOVT HIGH SCHOOL-HATTIGUDOOR* *TQ.SHAHAPUR DIST.YADAGIRI* * MBL.NO.9845256232* -- *For doubts on Ubuntu and other public software, visit http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see

Re: [Kannada Stf-13203] ಸೇತುಬಂಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಕಳುಹಿಸಿ.

2016-05-31 Thread Raju Baligar
On Mon, Apr 25, 2016 at 3:51 PM, Harishchandra Prabhu < hari.panjikal...@gmail.com> wrote: > ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಸೇತುಬಂಧದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಕಳುಹಿಸುವಿರಾ? (ಸಮಾಜ > ವಿಜ್ಞಾನ ) > > *ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ . ಪಿ.* > ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು > ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂವF ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ಳಾರೆ , ಸುಳ್ಯ ,ದ.ಕ 574212 > e-mail:

Re: [Kannada Stf-13753] Fwd: Pata vishleshane 2016-17

2016-06-23 Thread Raju Baligar
super ide sir.nimma prayatnakke dhanyavadagalu 2016-06-21 19:20 GMT+05:30 mallikarjuna ballari : > ಸಾರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. > > 2016-06-19 0:49 GMT-04:00 Champu Pujar : > >> ರವಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಜಡವಾಗಿರುವ ನಮಂತವರನ್ನು ಸೃಜನಶೀಲರಾಗುವಂತೆ >>

Re: [Kannada Stf-13889] 10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

2016-06-27 Thread Raju Baligar
SUPER SIR On Mon, Jun 27, 2016 at 6:14 PM, RAJASHEKHAR HALYAL wrote: > thanks sir > > On Mon, Jun 27, 2016 at 2:31 PM, vijendrahs kuppagadde < > vijendrahs...@gmail.com> wrote: > >> Thank you very much sir... >> thumbaa chennagive... >> >> >> 2016-06-26 21:03 GMT+05:30

[Kannada Stf-10947] PRABANDHA, SADHANA-4

2016-01-27 Thread Raju Baligar
- -- *For doubts on Ubuntu and other public software, visit http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ

Re: [Kannada Stf-11581] 8th & 9th Question Papers 2016

2016-02-23 Thread Raju Baligar
WORD SEND MADI SIR-THANKYOU On Tue, Feb 16, 2016 at 2:23 PM, manjula nm < manjula.marulasidda...@gmail.com> wrote: > Thank u SR. > On 15 Feb 2016 08:01, "Raveesh kumar b" wrote: > >> -- >> ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ. >> ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು >> ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ >> ಕೇರ್ಗಳ್ಳಿ -

Re: [Kannada Stf-11546] Mysore Dist.Level Preparatory Q P Feb -2016

2016-02-21 Thread Raju Baligar
thankyou sir On Fri, Feb 19, 2016 at 6:58 AM, Arasu ECO wrote: > please join me in ENGLISH STF GROUP > JT ARASU > GHS AVALAGURKI > CHIKKABALLAPURA TK DT > > On Thu, Feb 18, 2016 at 9:21 PM, Harishchandra Prabhu < > hari.panjikal...@gmail.com> wrote: > >> ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ

Re: [Kannada Stf-11547] Mysore Dist.Level Preparatory Q P Feb -2016

2016-02-21 Thread Raju Baligar
8th 9th question pepar pdf send madiddiri adannu wordalli send madi plz On Sun, Feb 21, 2016 at 2:14 PM, Raju Baligar <raju.balig...@gmail.com> wrote: > thankyou sir > > > > On Fri, Feb 19, 2016 at 6:58 AM, Arasu ECO <arasu...@gmail.com> wrote: > >> pleas

Re: [Kannada Stf-12549] 10th KANNDA YEAR,LS PLN-TM5.pdf

2016-04-12 Thread Raju Baligar
SUPER SIR THANKYOU On Tue, Apr 12, 2016 at 6:39 AM, RAJU AVALEKAR wrote: > ಧನ್ಯವಾದ > On Apr 7, 2016 5:45 PM, "basava sharma T.M" > wrote: > >> -- >> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit >>

Re: [Kannada Stf-12321] KANNADA 8TH YEAR,LS PLN -2.pdf

2016-03-30 Thread Raju Baligar
CHANNAGIDE SIR ---THANKYOU On Tue, Mar 29, 2016 at 11:07 PM, Janardhan R wrote: > ತುಂಬ ಚನ್ನಾಗಿದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು > On Mar 29, 2016 10:48 PM, "shankar Chawoor" > wrote: > >> Thanku sir 9th &10th du kalisi >> On 29-Mar-2016 10:25 pm,

Re: [Kannada Stf-12700] ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಲ್ಲವೇ ???????

2016-04-22 Thread Raju Baligar
ªÀiÁ£Àå ²ªÀgÁd ¸ÁºÉèÉæ CªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ JAzÀÄ GZÀÒj¹¢ÝÃj, ¸ÀAWÀªÀÅ EgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ¨ÉÃrPÉ,¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß §UɺÀj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ. ¸ÀAWÀzÀªÀgÀÄ vÉVzÀÄPÉÆAqÀ ¤zsÁðgÀ ¸ÀjAiÀiÁVzÉ. gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀUÉ®è vÀªÀÄä ¸ÀA§¼À ºÉZÀѼÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÁUÀ J°è ºÉÆÃVvÀÄÛ ¤ªÀÄä aAvÀ£É. 23 ªÀµÀðUÀ½AzÀ

Re: [Kannada Stf-12667] Notes Of Lesson

2016-04-20 Thread Raju Baligar
TUMBA DHANYAVADAGALU GURUJI On Wed, Apr 20, 2016 at 8:23 PM, Raveesh kumar b wrote: > -- > ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ. > ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು > ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ > ಕೇರ್ಗಳ್ಳಿ - ೫೭೦ ೦೨೬ > ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ > ಸಂಚಾರಿ ವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೯೪೪೮೯ ೫೮೪೯೮ > > -- > *For doubts on Ubuntu and

[Kannada Stf-14340] maggasaheb pathada .....maggada video clip idre send madi

2016-07-08 Thread Raju Baligar
-- *GOVT HIGH SCHOOL-HATTIGUDOOR* *TQ.SHAHAPUR DIST.YADAGIRI* * MBL.NO.9845256232* -- *For doubts on Ubuntu and other public software, visit http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see

Re: [Kannada Stf-15327] ಮೌೌಲ್ಯ0ಕನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ

2016-08-06 Thread Raju Baligar
¸ÀgÀAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ DPÀ¼ÀÄ On Sat, Aug 6, 2016 at 5:02 PM, Dinesh MG wrote: > ಬಹು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಪದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ > > ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ. > > ದಿನೇಶ್ ಎಂ.ಜಿ. > ಸಹಶಿಕ್ಷಕ > ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು > ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾ. > 9880675988 > On 6 Aug 2016 16:31, "Siddarajuys Raju"

[Kannada Stf-14131] Maggada saheb video clip idre send madi plz

2016-07-03 Thread Raju Baligar
-- *GOVT HIGH SCHOOL-HATTIGUDOOR* *TQ.SHAHAPUR DIST.YADAGIRI* * MBL.NO.9845256232* -- *For doubts on Ubuntu and other public software, visit http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see

[Kannada Stf-16317] 9 ನೇ ತರಗತಿಯ 40+10 ಸಾಧನ ಪುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.....ಅದರ ಪ್ರತಿ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಿ

2016-09-10 Thread Raju Baligar
ಅಧ೵ ವಾಷಿ೵ಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 9 ನೇ ತರಗತಿಗೆ 40+10 ತೆಗಿದು ಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಧನ ಪುಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ.ಅದರ ಪ್ರತಿ ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಾದರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ -- *GOVT HIGH SCHOOL-HATTIGUDOOR* *TQ.SHAHAPUR DIST.YADAGIRI* * MBL.NO.9845256232* -- *For doubts on Ubuntu and other public software, visit

Re: [Kannada Stf-16318] 9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಾಧನ ಪುಷ್ಠಿಯ ಮಾಹಿತಿ

2016-09-10 Thread Raju Baligar
ಅಧ೵ ವಾಷಿ೵ಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 9 ನೇ ತರಗತಿಗೆ 40+10 ತೆಗಿದು ಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಧನ ಪುಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ.ಅದರ ಪ್ರತಿ ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಾದರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ On Sat, Sep 10, 2016 at 12:13 PM, basava sharma T.M wrote: > ಗೊಂದಲ ಬೇಡ 40+10 ಆದರೂ ಮಾಡಿ > 90+10 ಆದರೂ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ 30%ಇಳಿಸಿ >

Re: [Kannada Stf-16319] 9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ

2016-09-10 Thread Raju Baligar
ಅಧ೵ ವಾಷಿ೵ಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 9 ನೇ ತರಗತಿಗೆ 40+10 ತೆಗಿದು ಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಧನ ಪುಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ.ಅದರ ಪ್ರತಿ ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಾದರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ On Fri, Sep 9, 2016 at 11:50 AM, Asha Pai wrote: > blue print haki sir > > On Fri, Sep 9, 2016 at 9:11 AM, NINGONDAPPA SINAKHED < >

Re: [Kannada Stf-16325] Document from ದೊಡ್ಡನಗೌಡ.ಎಸ್.ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್.

2016-09-10 Thread Raju Baligar
Thankyou sir On Sun, Sep 11, 2016 at 8:21 AM, Doddanagouda Malipatil < malipat...@gmail.com> wrote: > -- > *For doubts on Ubuntu and other public software, visit > http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/ > Frequently_Asked_Questions > > **Are you using pirated software? Use

Re: [Kannada Stf-15921] VIDYARATHI PRAPATRAGADEGALU-TMBK.pdf

2016-08-26 Thread Raju Baligar
super sir...thankyou On Fri, Aug 26, 2016 at 9:32 AM, Raghu Thodalabande wrote: > BELAGINA SHUBHAKAMANEGALU SIR THUMBA DANYAVADAGLU GURU VRUNDAKKE > > 2016-08-26 8:35 GMT+05:30 basava sharma T.M : > >> ಬೇಡ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ವಿಳಾಸ ಇರುತ್ತದೆ ಸಾಕು >>

Re: [Kannada Stf-17002] ಸಂಧಿ

2016-10-10 Thread Raju Baligar
ಧನು On Oct 7, 2016 4:28 PM, "Yalagondappa Y Rugi" wrote: > > > . > Sir raam laxamanarige aasramad haadi torisidavaru yaaru > > > Sent from Samsung Mobile > > > > Original message > From: ranjana.ratnaka...@gmail.com > Date: 07/10/2016 2:31 PM

Re: [Kannada Stf-17759] ಶಬರಿ ಪಾಠದ ಅಂಕ

2016-11-23 Thread Raju Baligar
ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್ ಎರಡು ಅಂಕದ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರವುದು ವಿರಳ. On 23 Nov 2016 5:27 p.m., "Sameera samee" wrote: > Board ರವರು last year Blue print ನಲ್ಲಿ ಶಬರಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ 4ಅಂಕಗಳನ್ನು > ನಿಗದಿಸಿಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ > ಒಂದು ಅಂಕ+ಸಂದರ್ಭ=4 > 4ಅಂಕದ1 ಪ್ರಶ್ನೆ > 2ಅಂಕದ 2ಪ್ರಶ್ನೆ >

[Kannada Stf-17661] ಸಾಧನ ಪುಷ್ಠಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಕಳುಹಿಸಿ

2016-11-16 Thread Raju Baligar
-- *For doubts on Ubuntu and other public software, visit http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ

Re: [Kannada Stf-17658] Kanaka jayanthi

2016-11-16 Thread Raju Baligar
529 ne ಸಾಧನ ಪುಷ್ಠಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಕಳುಹಿಸಿ On 17 Nov 2016 12:09 p.m., "sheetal patil" wrote: > 529 neyadu guruve > On 16-Nov-2016 9:01 pm, "Sowbhagya Ningaiah" > wrote: > >> ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ ಎಷ್ಟನೆಯದು? ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. >> >> -- >> *For

Re: [Kannada Stf-17658] ರವಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಸಾಧನಪರೀಕ್ಷೆಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ.3.4.ನ್ನು PDFನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಿ.

2016-11-16 Thread Raju Baligar
ಸಾಧನ ಪುಷ್ಠಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಕಳುಹಿಸಿ On 16 Nov 2016 8:07 a.m., "Raveesh kumar b" wrote: > ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. > > On 15 Nov 2016 12:14 pm, "Prakash SG" wrote: > >> Sent via Micromax >> >> -- >> *For doubts on Ubuntu and other public

Re: [Kannada Stf-17658] 3rd Formative Sadhana 3 Test Paper - 2016-17

2016-11-16 Thread Raju Baligar
ಸಾಧನ ಪುಷ್ಠಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಕಳುಹಿಸಿ On 15 Nov 2016 7:13 p.m., "Raveesh kumar b" wrote: > -- > ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ. > ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು > ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ > ಕೇರ್ಗಳ್ಳಿ - ೫೭೦ ೦೨೬ > ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ > ಸಂಚಾರಿ ವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೯೪೪೮೯ ೫೮೪೯೮ > > -- > *For doubts on Ubuntu

Re: [Kannada Stf-17661]

2016-11-16 Thread Raju Baligar
ಸಾಧನ ಪುಷ್ಠಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಕಳುಹಿಸಿ On 14 Nov 2016 9:43 a.m., "shivaraj raj" wrote: > Kampithada bagge thilisidakke danyavaada lokesh sir > > ಶಿವರಾಜ್ > On Nov 13, 2016 9:30 PM, "Lokesha h Lok" wrote: > >> Dhanyavadagalu gurugale >> On Nov

Re: [Kannada Stf-17680] Blue print

2016-11-17 Thread Raju Baligar
Blueprintಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಂತೆ. ಮನವಿ ನೀಡಿರುವುದು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. On 17 Nov 2016 11:42 p.m., "Sameera samee" wrote: > ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ . SSLC 2017 ರ ಮಾರ್ಚ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ Blue print > ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದ್ದ ಹಾಗೇಯೇ ಇದೆಯಾ ? > ಅಥವಾ

[Kannada Stf-17011] ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶಗಳು

2016-10-11 Thread Raju Baligar
✍ " ಉಪದೇಶ " ‌ ‌*ಯಾರಿಗೂ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲು ಹೋಗಬೇಡಿ...ಕಾರಣ, ದಡ್ಡರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಜಾಣರಿಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ* ಹೆರಡೋಟಸ್. ✍ "ಶಿಕ್ಷಕ" ‌ ‌ *ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸದೆ ಕೇವಲ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಶಿಕ್ಷಕನು, ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು

Re: [Kannada Stf-17056] ಈ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ , ಲಕ್ಷಣ ಬರದು ಸಮನ್ವಯಿಸಿ

2016-10-15 Thread Raju Baligar
ಉಪಮೇಯ:ಗುಂಡು ಸಿಡಿಯುವಿಕೆ(ಸುರುವಿಕೆ) ಉಪಮಾನ:ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಉಪಮವಾಚಕ:ಅಂಗ ಸಮಾನ ಧರ್ಮ :ಕಿಡಿ ಸಮನ್ವಯ :ಉಪಮಾಲಂಕಾರ On 15 Oct 2016 8:06 p.m., "nagaraja kotekar" wrote: > ಸಮಾನ ಗುಣಧರ್ಮ ಲುಪ್ತವಾಗಿದೆ > ಸಿಡಿಯುವುದು ಎಂದು ಎಲ್ಲೂ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ > ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಲುಪ್ತೋಪಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ > On 2016 10 9 23:39,

Re: [Kannada Stf-18176] CLT Pass

2016-12-12 Thread Raju Baligar
ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮೇಡಂ On 13 Dec 2016 8:26 a.m., "hazaratsab m" wrote: > Shubhashayagalu > On 12 Dec 2016 1:46 pm, "TANUJA G AIGAL" wrote: > >> ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ >> >> On Dec 12, 2016 1:38 PM, "yallappa kale" >>

Re: [Kannada Stf-18253] CLT ಅನುಭವ

2016-12-16 Thread Raju Baligar
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. On 16 Dec 2016 8:05 p.m., "Sameera samee" wrote: ಆತ್ಮೀಯರೇ ನನಗೆ ಮೊದಲಿನಿoದಲೂ ಗಣಕಯoತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ STF Group ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಯಿಂಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದೆ. ನುಡಿ Internet ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇ. ನನ್ನ ಕಲಿವು ಒoದು

Re: [Kannada Stf-18254] ನಕ್ಕು ಬಿಡಿ

2016-12-16 Thread Raju Baligar
ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವನಾ ಮೇಡಮ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ  On 15 Dec 2016 10:13 p.m., "Basavaraj S." wrote: It's nice.. On 15 Dec 2016 9:35 pm, "Vani M .G Obaleshgatti" wrote: > Nice > On 15 Dec 2016 7:26 pm, "KS NAGARAJ" wrote: > >> Fine >>

Re: [Kannada Stf-18255] ಸರ್ ೩೦೧೬_೧೭ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಬ್ಲಿವ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಳಿಸಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು

2016-12-16 Thread Raju Baligar
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಬ್ಲಿವ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಸರ್ On 15 Dec 2016 10:00 p.m., "Ramesh Kanabargi" wrote: > ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ > > On Dec 15, 2016 9:56 PM, "Padma Sridhar" wrote: > >>

Re: [Kannada Stf-18204] CLT Pass

2016-12-14 Thread Raju Baligar
SAMMER MADE NIMAGE BANDA QUESTION GALANNU MATTU NIMMA ANUBHAVAGALNFNU HANCHIKOLLI On Wed, Dec 14, 2016 at 7:14 PM, Sharadamma wrote: > Congrats > > > > Shantharaju A wrote: > > ಅಭಿನಂದನೆಗಳು > > On 11 Dec 2016 20:17, "Sameera samee"

Re: [Kannada Stf-18204] SSLC BLUE PRINT 2016-17 PPT

2016-12-14 Thread Raju Baligar
nimma shramakke abhinandanegalu sir tumba channagide sir On Wed, Dec 14, 2016 at 8:23 PM, chandregowda m d wrote: > ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ದವಾಗಿದೆ ಸರ್ > > Chandregowda m.d. pin 573119. mo 8722199344 > On Dec 14, 2016 8:20 PM, "Raveesh kumar b"

Re: [Kannada Stf-17915] ಗುರು ಲಘುತಿಳಿಸಿ

2016-12-01 Thread Raju Baligar
ಸ -ಗುರು ರ್ಕಾ-ಗುರು (ಕಾ ಕರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಇರುವುದರಿಂದ ಗುರು.ಅರ್ ಕಾವಳಿ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರವು ಗುರು ಆದ್ದರಿಂದ ಸ-ಗುರು) On 1 Dec 2016 10:22 p.m., "shivanna kc" wrote: > ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ ಗುರು ಆದ್ದರಿಂದ ಸ ಗುರು > On 1 Dec 2016 10:14 pm, "nanbalu" wrote: > >> >> ಸರ್ಕಾರಿ(

Re: [Kannada Stf-18021]

2016-12-05 Thread Raju Baligar
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ On 5 Dec 2016 9:44 p.m., "srinivas shilpi" wrote: > Gagad Jilla Rona Taluk. Ega sayyadi oorige soodi yendu kareyuttare. > > On Mon, 5 Dec 2016 at 9:33 PM, jayaramu halagur < > jayaramuhalag...@gmail.com> wrote: > >> ದುರ್ಗಸಿಂಹನ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ಸಯ್ಯಡಿ ಯಾವ

Re: [Kannada Stf-18021]

2016-12-05 Thread Raju Baligar
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಯ್ಯಡಿ(ಸವಡಿ) On 5 Dec 2016 9:39 p.m., "anand simhasanad" wrote: > ಸಯ್ಯಡಿ ಅಂದರೆ ಸವಡಿ > > On 05-Dec-2016 9:37 pm, "Kallappa Gadad" wrote: > >> ರೋಣ ತಾಲೂಕ್ >> >> On Dec 5, 2016 9:37 PM, "Kallappa Gadad"

Re: [Kannada Stf-18363] ನೋಡಿ — ಚಟುವಟಿಕೆ ರೂಪಿಸಿ

2016-12-20 Thread Raju Baligar
ಸೂ.ಪರ್ ಮೇಡಮ್  On 20 Dec 2016 9:37 p.m., "hayyali guled" wrote: > ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. > On 17 Dec 2016 9:08 pm, "Sameera samee" wrote: > >> ಹಣ್ಣುಗಳಿoದ ಮೂಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕೃೃತಿಗಳು. ಏನೆಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ರೂಪಿಸಬಹುದು .ತಿಳಿಸಿ. >> >> ಸಮೀರ

Re: [Kannada Stf-18363]

2016-12-20 Thread Raju Baligar
ಮೇದನಿಪತಿ ..ಇದು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಮೇಡಮ್ On 20 Dec 2016 9:43 p.m., "hayyali guled" wrote: > ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಅದು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸವಾಗುತದೆ. ಅನುಮಾನವೇ ಬೇಡ. > On 19 Dec 2016 9:07 pm, "gayathri v" wrote: > >> ಮೇದಿನಿಪತಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಲ್ಲಿ ತತ್ಪುರುಷ

Re: [Kannada STF-21672] ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ .( ಪಿ.ಪಿ.ಟಿ)

2017-07-02 Thread Raju Baligar
good work 2017-07-01 20:27 GMT+05:30 Suvarn Gowri : > sir/madam nanage 8,9,9ne class n ella information dayavittu kaluhisikodi > > 2017-07-01 18:37 GMT+05:30 ningamakabi : > >> ಸೂಪರ್ ಸಾರ್. >> >> >> ನನ್ನ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಿಂದ

[Kannada STF-26015] PÀ°PÉAiÀÄ°è »AzÀĽzÀ ªÀÄPÀ̽UÁV ( kalikeyalli hindulid vidyarthigalige hakikond kriyayojane)

2018-01-15 Thread Raju Baligar
-- *GOVT HIGH SCHOOL-HATTIGUDOOR* *TQ.SHAHAPUR DIST.YADAGIRI* * MBL.NO.9845256232* -- --- 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. -https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform 2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ