commit 966f1bd67cecb136e05b2ec17ad6446ed7eb3f84
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Wed Mar 25 15:17:41 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc
---
 ca.po | 12 ++++++------
 1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/ca.po b/ca.po
index da15467983..c82e1b5fd1 100644
--- a/ca.po
+++ b/ca.po
@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-03-21 09:59+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-03-25 14:46+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-03-25 14:52+0000\n"
 "Last-Translator: jmontane\n"
 "Language-Team: Catalan 
(http://www.transifex.com/otf/torproject/language/ca/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -128,11 +128,11 @@ msgid ""
 "website.</b>\\n\\nCheck your network connection, and restart Tails to try "
 "upgrading again.\\n\\nIf the problem persists, go to "
 "file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
-msgstr ""
+msgstr "<b>S'han produït un error en actualitzar la clau de 
signatura.</b>\\n\\n<b>Això evita que es pugui determinar si hi ha disponible 
una actualització des del nostre lloc web.</b>\\n\\nComproveu la connexió de 
xarxa i reinicieu el Tails per a intentar d'actualtizar una altra 
vegada.\\n\\nSi el problema persisteix, aneu a 
ile:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.ca.html"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:250
 msgid "Error while updating the signing key"
-msgstr "S'ha produït un error en actualtizar la clau de signatura"
+msgstr "S'ha produït un error en actualitzar la clau de signatura"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:279
 msgid "Error while checking for upgrades"
@@ -153,7 +153,7 @@ msgstr "no hi ha disponible cap actualització automàtica 
al lloc web per aques
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:303
 msgid "your device was not created using a USB image or Tails Installer"
-msgstr ""
+msgstr "el vostre aparell no s'ha creat una imatge USB ni l'instal·lador del 
Tails"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:308
 msgid "Tails was started from a DVD or a read-only device"
@@ -241,7 +241,7 @@ msgid ""
 "It is not possible to automatically upgrade your device to this new version: 
%{explanation}s.\n"
 "\n"
 "To learn how to do a manual upgrade, go to 
https://tails.boum.org/doc/upgrade/#manual";
-msgstr ""
+msgstr "<b>Hauríeu de fer una actualització manual del %{name}s 
%{version}s.</b>\n\nPer a més informació, sobre aquesta versió nova, aneu a  
%{details_url}s\n\nNo és possible actualitzar automàticament el vostre 
aparell a aquesta versió nova: %{explanation}s.\n\nPer a aprendre com 
actualitzar manualment, aneu a https://tails.boum.org/doc/upgrade/#manual";
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:475
 msgid "New version available"
@@ -1469,7 +1469,7 @@ msgstr "Configura el volum persistent"
 msgid ""
 "Configure which files and application configuration are saved between "
 "working sessions"
-msgstr ""
+msgstr "Configureu quins fitxers i configuració d'aplicacions es desen entre 
sessions de treball"
 
 #: 
../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Tor Browser"

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to