commit 63a2b3b22dba7ef0c9d181e790553ed04709e225
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Mon Oct 17 09:46:38 2016 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 vi/torbutton.dtd | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/vi/torbutton.dtd b/vi/torbutton.dtd
index f3d7f41..a797098 100644
--- a/vi/torbutton.dtd
+++ b/vi/torbutton.dtd
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Mạch nối Tor mới cho trang 
này">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Security Settings…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Những cài đặt về an 
ninh...">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Những cài đặt Mạng 
Tor...">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
@@ -11,7 +11,7 @@
 <!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Những sự bảo vệ 
Cookie...">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
 <!ENTITY torbutton.button.tooltip "Bấm chuột để khởi chạy 
Torbutton">
-<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Security Settings">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Những cài đặt về an ninh">
 <!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Khôi phục Mặc định">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Manage Cookie Protections">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Protected">

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to