Hello,

Tôi có thử program it nhất 6, 30phút mỗi lần trong 
máy
Fedora3 linux, tôi cũng coi trang vi.openoffice.org. Bây giờ
nhất đầu quá, không có cách nào mà viết dấu 
trong
soffice.


Dưới đây là những điều đóng góp:


Positive:
1) đó là 1 công việc lớn của VN-organisation đã
chuyển ngôn OpenOffice. Program đó rất là thông dụng.
Rất tiếc tôi không hiểu những chữ việt
chuyên môn đó.
Sống và làm việc ở nước ngoài tôi chỉ
muốn làm việc với language English để có
thể xài khắp nơi. Anyway the product với tiếng
việt là rất tốt cho người việt ở VN.
2) all programs (excel, draw, word) run well when I tried to execute it.


Negativ:
1) help is still on english
2) cái đầu tiên tôi tìm là "how to đánh dấu và 
sẽ
xài font nào và where to download font", tôi tìm và tìm, nhưng 
không có
kết quả (neither on vi.openoffice.org). Under Help có một
menu called "Đánh dấu", nhưng nó thì BLANK, không có gì
cả. Thất vọng lớn.

Sau đó tôi tiềm ở trang vietfun.com và tìm link to X-UNIKEY
0.9.2, đọc và installere utf8 fonts,    i18n, enviroments etc
(http://vietunicode.sourceforge.net/howto/fontlinux.html) . Thử cách
đánh VNI, Telex, utf8 etc, different combinations, but still a1 or aa in
steady of á3 or â.
Đến đây tôi đấu hàng, my curious is gone.

Chúc các anh continue with công việt tồt đó.

Best regards,
Tuan


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho