Hello,

Tôi có thử program it nhất 6, 30phút mỗi lần trong máy Fedora3 
linux,
tôi cũng coi trang vi.openoffice.org. Bây giờ nhất đầu quá, không 
có
cách nào mà viết dấu trong soffice.


Dưới đây là những điều đóng góp: 


Positive:
1) đó là 1 công việc lớn của VN-organisation đã chuyển ngôn
OpenOffice. Program đó rất là thông dụng. Rất tiếc tôi không 
hiểu
những chữ việt chuyên môn đó.
Sống và làm việc ở nước ngoài tôi chỉ muốn làm việc với 
language
English để có thể xài khắp nơi. Anyway the product với tiếng 
việt là
rất tốt cho người việt ở VN.
2) all programs (excel, draw, word) run well when I tried to execute it.


Negativ:
1) help is still on english
2) cái đầu tiên tôi tìm là "how to đánh dấu và sẽ xài font nào 
và
where to download font", tôi tìm và tìm, nhưng không có kết quả
(neither on vi.openoffice.org). Under Help có một menu called "Đánh
dấu", nhưng nó thì BLANK, không có gì cả. Thất vọng lớn.

Sau đó tôi tiềm ở trang vietfun.com và tìm link to X-UNIKEY 0.9.2, 
đọc
và installere utf8 fonts,    i18n, enviroments etc
(http://vietunicode.sourceforge.net/howto/fontlinux.html) . Thử cách
đánh VNI, Telex, utf8 etc, different combinations, but still a1 or aa
in steady of á3 or â.
Đến đây tôi đấu hàng, my curious is gone.

Chúc các anh continue with công việt tồt đó.

Best regards,
Tuan

Trả lời cho