Chào các bạn :)

Dự án OpenOffice chính đã hoãn ngày phát hành OpenOffice phiên bản 2.1 mới đến ngày 12, tháng 12, năm nay.

Trong khi đợi, họ mới tải lên các bản ứng cử phát hành (Release Candidate) OpenOffice 2.1 RC2.

Chị mới cập nhật trang tải xuống của dự án OpenOffice tiếng Việt:

http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

để hiển thị các liên kết này.

Chúc bạn thử nghiệm vui vẻ ! :)

Chị Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN


Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho