Các bản cài đặt OOo dành cho Windows nên định dạng theo ZIP, RAR hoặc MSI để dễ 
down load. Theo EXE sẽ có một số máy tính bị policy ràng buộc, không thể down 
load được.If I die, please burry a computer with me!
                
---------------------------------
Hãy ghé qua trang chủ Yahoo! Việt Nam!

Trả lời cho