On 08/12/2006, at 3:07 PM, Pham Tuan Phat wrote:

Các bản cài đặt OOo dành cho Windows nên định dạng theo ZIP, RAR hoặc MSI để dễ down load. Theo EXE sẽ có một số máy tính bị policy ràng buộc, không thể down load được.

Chị sẽ hỏi tại sao dự án OpenOffice.org chính không nén bản tải xuống cho Windows. Rất có thể họ chưa biết về vấn đề này.

Trong khi đợi, chị sẽ tải xuống tập tin OpenOffice 2.1 RC2 tiếng Việt, nén ZIP rồi tải lên và gửi liên kết cho hộp thư chung này (cũng ghi trên trang tải xuống ở vi.openoffice.org). Chị đang tải xuống...

Thậm chí nếu dự án OpenOffice.org không hỗ trợ bản tải xuống đã nén cho OpenOffice 2.1 tiếng Việt, chúng ta có thể hỗ trợ phiên bản đã nén tại vi.openoffice.org và các nơi Mạng hỗ trợ khác (ViệtLUG, Hà Nội LUG v.v.).

Chị Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN


Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho