Chào các bạn :)

Dự án OpenOffice chính mời bạn chia sẻ các mẫu và ảnh riêng của bạn. Chương trình OpenOffice có sẵn một số mẫu và ảnh cho người dùng, nhưng có khả năng thêm điều mới.

__Mẫu__ (Templates)

http://documentation.openoffice.org/Samples_Templates/

Trang này liệt kê các mẫu thêm được tạo bởi người dùng. Nhấn vào tên nhóm để xem nội dung. Bạn có quyền tải xuống và sử dụng tự do các mẫu này.

Dự án OpenOffice chính cũng mời bạn đệ trình mẫu riêng. Không cần nói tiếng Anh bằng cách nào cả, chỉ sử dụng chương trình OpenOffice để tạo mẫu thích hợp với trường hợp khác nhau. Cũng có khả năng sửa đổi mẫu tồn tại, cải tiến hay thêm vào nó.

Mẫu cũng cho dịp dịch, một công việc nhanh có ích. Bạn có thể dịch mẫu tồn tại hay mẫu mới.

Khi tạo xong, bạn gửi cho chị nhé. Chúng ta cũng muốn hỗ trợ các tài nguyên OpenOffice tiếng Việt hay được tạo bởi người nói tiếng Việt, trên trang Mạng của dự án OpenOffice Việt. :)

Nếu bạn định tạo nhiều mẫu hay tài liệu khác, dự án OpenOffice chính mời bạn tham gia Dự án Tài liệu (Documentation Project).

http://documentation.openoffice.org/

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tham gia hay liên lạc với dự án này, hỏi ở đây nhé. Chúng tôi sẽ giúp đỡ.


__Ảnh__ (Images)

Nếu bạn có kỹ năng đồ họa, dự án OpenOffice chính mời bạn đệ trình ảnh riêng. (Dự án OpenOffice Việt cũng mời bạn đệ trình ảnh cho nơi Mạng. ;) )

Dự án OpenOffice cần có ảnh cho nơi Mạng (website images), biểu hình (logos) đại diện OpenOffice, ảnh trích (clipart), biểu tượng và nút cho ứng dụng. Bạn tạo nhé.

Chị không thể vẽ được. :D Hai con gái của chị vẽ nhiều, sử dụng Photoshop suốt ngày, nhưng chị không thể vẽ gì cả. Đừng yêu cầu chị vẽ ảnh cho bạn. ;)

_Ảnh trích_ (Clip art)

http://documentation.openoffice.org/Samples_Templates/

Trang này cũng liệt kê ảnh trích. Bạn có quyền tải xuống và sử dụng trong OpenOffice.

Dự án OpenOffice chính cũng mời bạn tạo ảnh trích cho chương trình OpenOffice. Trang bên trên liệt kê nhiều định dạng khác nhau, nhưng khuyên bạn sử dụng định dạng Tài Liệu Mở (OpenDocument) trong OpenOffice (.odg v.v.), .jpg hay .png.

Lần nữa, bạn gửi ảnh cho chị đệ trình và hỗ trợ trên nơi Mạng của OpenOffice Việt. Nếu bạn định tạo nhiều ảnh, Dự án OpenOffice chính mời bạn tham gia Dự án Tài liệu (Documentation Project).

http://documentation.openoffice.org/

cho ảnh trích, và Dự án Tiếp thị

http://marketing.openoffice.org/

cho ảnh khác. :)

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tham gia hay liên lạc với dự án này, hỏi ở đây nhé. Chúng tôi sẽ giúp đỡ.

Dự án OpenOffice thật là một dự án chính chứa nhiều dự án riêng:

http://projects.openoffice.org/

Mỗi dự án riêng có nơi Mạng riêng có địa chỉ « http://tên_dự_án.openoffice.org », và một số hộp thư chung (nhấn vào liên kết Mailing Lists ở địa chỉ đó). Mỗi dự án con có mục đích riêng, nhưng mà tất cả các dự án con đóng góp với nhau để tạo và hỗ trợ chương trình OpenOffice.

Dự án OpenOffice Việt là một của những Dự án Ngôn ngữ Sở hữu (Native-Language Projects: NLP):

http://native-lang.openoffice.org/

nhưng mà cấu trúc này không hạn chế người nói tiếng Việt trong phạm vị của dự án kiểu đó. Bạn có khả năng tham gia bất cứ dự án con nào của OpenOffice. Chẳng hạn, chị hiện thời tham gia trong Dự án OpenOffice Việt, Dự án Nơi Mạng:

http://website.openoffice.org/

và Dự án Chuyển sang Mac (dự án con của Dự án Chuyển Riêng):

http://porting.openoffice.org/mac/

Bạn cũng có khả năng tham gia trong vùng khác nhau. :) Phạm vị của bạn chỉ bị hạn chế bởi tổng số hộp thư chung bạn có thể theo dõi ! :D

Chúc bạn thích thú tham gia cộng đồng OpenOffice. :)

Chị Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN


Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho