Chào các bạn :)

Chị mới tải bản xây dựng OpenOffice.org 2.1 RC2 tiếng Việt đã nén cho Windows lên nơi Mạng của chị:

http://www.riverland.net.au/~clytie/OpenOffice/banxaydung/ OOo_2.1.0_061202_Win32Intel_install_vi.exe.zip

Không phải nhỏ hơn, nhưng vẫn còn dễ hơn tải xuống trên máy tính bị rành buộc. ;)

Chị cũng đã viết thư cho hộp thư chung <releases@openoffice.org> (bản phát hành) và <dev@l10n.openoffice.org> (phát triển bản địa hoá) về vấn đề này, yêu cầu bản tải xuống đã nén cho Windows.

(Ồ, dự án OpenOffice.org có rất nhiều hộp thư chung: chị mất toàn bộ rảnh khi theo dõi các thư !)

Chị Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN


Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho