Chào các bạn :)

Như bạn biết được sau khi đọc các lá thư trước của chị, dự án OpenOffice.org có thủ tục đảm bảo mức chất lượng (QA) chặt chẽ, để phát hành sản phẩm có càng ít lỗi càng có thể.

Mỗi bản xây dựng OpenOffice.org phải chạy xong tiến trình QA để phát hành được. OpenOffice.org 2.1 tiếng Anh (cho phần lớn hệ thống) đã được phát hành vào ngày 12, tháng 12, năm 2006, ngày phát hành đã định.

Các hệ thống và ngôn ngữ khác theo sau. OpenOffice.org tiếng Đức đã được phát hành, rồi tiếng Pháp và tiếng Ý. Nhiều ngôn ngữ chưa phát hành, vì vẫn có lỗi quan trọng, chưa có rảnh chạy xong tiến trình QA, hoặc không hiểu được tiến trình QA. (Tiến trình QA có hai phần: việc kiểm tra sự đúng mực phát hành TCM và việc chạy công cụ tự động testool.)

Trạng thái của dự án OpenOffice.org 2.1 tiếng Việt:

Hệ thống            TCM       testtool        Phát 
hành        Người thử ra
________________________________________________________________________ _____

Mac OSX (Intel)     xong      xong          Có       
    Clytie

Mac OSX (PPC)      xong      chưa          vài ngày nữa  
Clytie

Windows 32 [1]     xong      chưa          vài ngày nữa  
Nam

Linux 386/586      chưa      chưa          ?        
    ?

Linux x64            chưa      chưa          ?    
        ?
________________________________________________________________________ _____

(Cũng có thể phát hành cho Solaris [hai kiểu] nếu có người dùng muốn thử ra.)

Nếu bạn chạy Linux kiểu nào, mời bạn trả lời những câu hỏi đơn giản trên trang này:

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/QA_TCM_VI

và gửi đơn đó cho chị. Việc đơn giản này là phần TCM. Chắc là bạn đã biết một số trả lời trong đơn này.

Chị sẽ cũng cung cấp những hướng dẫn về công cụ tự động testtool.

Dự án phần mềm tự do nhờ công đồng đóng góp. Muốn có chương trình OpenOffice.org tiếng Việt chính thức cho hệ thống riêng thì bạn tham gia.

Chúc thử ra vui nhé. :)

Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN

[1] Có một lỗi quan trọng vẫn mới sửa: xem lá thư khác của chị.

Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho