Chào các bạn :)

Các bạn sẵn sàng thử nghiệm phần mềm OpenOffice.org 2.3 Việt phải không? Hay quá ! :D

Xem trang tải xuống của dự án Việt hoá OpenOffice.org:

http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

Ghi chú : bản xây dựng 2.3.0-223 nên chứa bản dịch OpenOffice.org 2.3 đã cập nhật. Bản xây dựng kế tiếp sẽ cũng chứa phần trợ giúp được dịch 20%. (Chúng tôi sẽ tiếp tục thêm chuỗi dịch.)

Mặc dù chúng tôi cố gắng cứ cập nhật trang này, việc cập nhật mất thời gian: nếu chúng tôi không có rảnh hay không thể tham gia, bạn vẫn còn có thể tìm bản xây dựng mới nhất bằng cách theo những hướng dẫn theo đây.

1.

Tiếng Việt là một của những ngôn ngữ có bản thử nghiệm được xây dựng đều đặn bởi Pavel Janík, một dịch giả và nhà phát triển chuyên gia của dự án OpenOffice.org chính. Kho của Pavel có địa chỉ gốc:

Web:
http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/

FTP:
ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/

(Bạn cũng có thể xem địa chỉ FTP trong trình duyệt Web.)

Chúng ta sẽ theo đường dẫn của địa chỉ FTP, đơn giản thay đổi tiền tố từ "ftp" sang "http" để đi tới trang Web thay thế.

2.

Nhánh mã nguồn chính là 680:

ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/

(Để biết thêm về thủ tục phát hành và đường dẫn mã nguồn của dự án OpenOffice.org chính, xem [2].)

3.

Lúc bây giờ bạn thấy danh sách các "milestone" (mốc lịch?) hay nhánh mã nguồn con. Chọn nhánh con mới nhất (số lớn nhất), hiện thời là "SRC680_m223", vậy "milestone" là "m223".

ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/ SRC680_m223/

4.

Lúc bây giờ bạn thấy danh sách các bản xây dụng (build) cho "milestone" này. Hôm nay có hai bản, "Build-1" và "Build-2". Chọn bản mới nhất (số lớn hơn): "Build-2".

ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/ SRC680_m223/Build-2/

Địa chỉ này liệt kê tất cả các bản xây dựng sẵn sàng. Mỗi bản có mã ngôn ngữ, v.d. "vi" cho tiếng Việt, "fr" cho tiếng Pháp; chỉ bản tiếng Anh không có mã ngôn ngữ.

5.

Để chọn bản xây dựng thích hợp với hệ thống của bạn, xem lại tên tập tin. Những kiểu bản:

Tên tập tin Hệ thống Tên tập tin đầy đủ của bản tiếng Việt ________________________________________________________________________ __________________

Win32Intel Windows, 32-bit, CPU Intel OOo_2.3.0_070801_Win32Intel_install_vi.exe

LinuxX86 Linux, CPU x86, gói .deb OOo_SRC680_m223_LinuxX86_install_vi_deb.tar.gz

LinuxX86 Linux, CPU x86, gói .rpm OOo_SRC680_m223_LinuxX86_install_vi_rpm.tar.gz

LinuxX86-64 Linux x86, 64-bit, gói .deb OOo_SRC680_m223_LinuxX86-64_install_vi_deb.tar.gz

LinuxX86-64 Linux x86, 64-bit, gói .rpm OOo_SRC680_m223_LinuxX86-64_install_vi_rpm.tar.gz

Mac   [2]       OSX, PPC, ảnh đĩa            
OpenOffice.org-2.3.0_vi.dmg
________________________________________________________________________ __________________

Những bản này là bản cài đặt hoàn toàn. Để lấy gói ngôn ngữ, để thêm vào bản cài đặt chính, xem trong những thư mục có tên chứa "langpacks" (viết tắt cho « gói ngôn ngữ »).

Hãy thông báo liên kết bị ngắt hay vấn đề khác ở đây hay ở <users@vi.openoffice.org>.

Chúc bạn thử vui nhé. :)

Clytie

(vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN

[1] Chiếu ảnh: chỉ bấm nút để tiếp qua.
http://blog.janik.cz/files/OOoCon2006/img0.html

[2] Cả hai kiểu gói Mac (PPC và Intel) sẵn sàng ở địa chỉ này:

ftp://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/MacOSX/

http://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/MacOSX/

Lại theo những hướng dẫn nói trên, mà ngay hôm nay sẽ tìm bản mới nhất ở :

ftp://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/MacOSX/SRC680_m222/

Ghi chú : bản AQUA, phiên bản sở hữu để chạy trong OSX, không phải trong X, vẫn còn RẤT THỬ NGHIỆM. Hai bản PPC và Intel là ổn định.

Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho