--- Vu Do Quynh <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

> Chào các bạn,
> 
> Một tin vui mừng :
> 
> http://vietnamnet.vn/cntt/2007/09/738799/
> 
> Trích đoạn:
> 
> "Ông Vũ Duy Lợi, Giám đốc Trung tâm Tin
> học, Văn phòng Trung ương Đảng  
> cho hay việc chuyển đổi sang ứng dụng
> phần mềm OpenOffice sẽ bắt đầu  
> từ năm 2008."
> ...
> 
> Từng bước, từng bước đi vững chắc ...
> ;-)
> -- 
> 
> Agence universitaire de la Francophonie - Bureau
> Asie-Pacifique
> 
>
---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail:
> [EMAIL PROTECTED]
> For additional commands, e-mail:
> [EMAIL PROTECTED]
> 
> 
Hi All,
Chắc chắn là các máy tính trong hệ thống
thông tin của Đảng sẽ chuyển đổi sang
OOo.
http://blog.360.yahoo.com/blog-LU.CUQA9b6gRyol5jVT.?p=474
Le Trung Nghia       
____________________________________________________________________________________Ready
 for the edge of your seat? 
Check out tonight's top picks on Yahoo! TV. 
http://tv.yahoo.com/

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho