Hiện nay mình đang dùng OpenOffice Writer 2.3 và cứ mỗi lần nhấn vào Tuỳ
chọn... là nó lại xổ ra hộp hội thoại "Phục hồi tài liệu..." ()
Máy mình mới cài lại, có cài 1 số chương trình như: Eclipse, TortoiseSVN, MS
Desktop Engine, MS Office, Netbeans, Total Commander, AutoCAD 2007 và các
chương trình phổ dụng khác.

Trả lời cho