Chào các thành viên :)

Trang tải xuống của dự án OpenOffice.org Việt:

http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

đã được cập nhật với các bản xây dựng mới, theo mã nguồn hoặc OOH680_m1 ( tên tập tin chứa 240-1) hoặc cwslocalisation27 (tên tập tin chứa 240-loc27).

Như bình thường, có các bản xây dựng cho:

Linux (.deb)
Linux (.rpm)
Linux 64bit (.deb)
Linux 64bit (.rpm)
Windows (.exe và .exe.zip)
Mac OSX PPC (.dmg, Aqua)
Mac OSX Intel (.dmg, Aqua)
Solaris Intel (.tar.gz)
Solaris SPARC (.tar.gz)

(Ghi chú : tôi đang tải bản xây dựng Windows đã nén zip lên máy phục vụ qua kết nối chậm: hãy đợi khoảng một giờ sau 2008-01-08 21:09+1030 trước khi tải xuống.)

Trừ Mac OSX, cũng có gói ngôn ngữ, không phải chỉ bản xây dựng hoàn toàn.

(Tôi vẫn còn cần phải cũng cập nhật và tải lên các tập tin cần dịch. Một khi làm xong thì tôi gửi một thư khác.)

Chúc bạn thử vui nhé. :)

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho