Chào các thành viên :)

Các bản xây dựng Linux và Windows đã được cập nhật lên m242:

http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

Bản xây dựng Windows .zip sẽ sẵn sàng ở :

http://www.riverland.net.au/~clytie/OpenOffice/

một hai giờ sau lúc 2008-01-14 23:58+1030.

Các tập tin dịch cũng đã được cập nhật. Vài chuỗi bị sửa đổi hay mới đã được dịch/sửa. Rất nhiều chuỗi Trợ giúp mới đã được thêm: bạn thử nhé. :)

Bản dịch chính thức:

http://www.riverland.net.au/~clytie/OpenOffice/GSI_vi.sdf.bz2

Thống kê dịch hoàn toàn:

http://www.riverland.net.au/~clytie/OpenOffice/pocount_m242.txt

Thống kê dịch phần trợ giúp:

http://www.riverland.net.au/~clytie/OpenOffice/pocount_m242_help.txt

Các tập tin PO của phần trợ giúp:

http://www.riverland.net.au/~clytie/OpenOffice/helpcontent2.zip

Chúc bạn ăn Tết vui vẻ. :)

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho