Chào các thành viên :)

Trang tải về đã được cập nhật lên mã nguồn OOH680_m5: nó chứa các bản xây dựng mới.

Bạn tải vê và thử nhé. :)

Bản xây dựng Windows .zip sẽ được tải lên trước ngay mai, trong thư mục:

http://www.riverland.net.au/~clytie/OpenOffice/

(lúc nào cũng trong thư mục này, vì vậy bạn hãy theo dõi để tìm bản xây dựng mới.)

Để theo dõi các bản xây dựng mới, trong trường hợp tôi chưa cập nhật trang tải xuống, bạn hãy theo dõi địa chỉ:

Windows
ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/
http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/

Mac OSX
ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/
http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/
ftp://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/MacOSX/
http://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/MacOSX/

Linux
ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/.newserver/
http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/.newserver/

và mở thư mục có ngày mới nhất (sắp xếp danh sách theo ngày).

Chúc bạn thử vui vẻ. :)

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho