On 15/02/2008, at 8:33 PM, Vu Do Quynh wrote:

Chào các bạn,

Trước đây đã có nhiều người than phiền về "bug" chuyển chữ 'ư' mã TCVN
sang 'ư' Unicode sẽ không hiển lên chữ 'ư' trong OpenOffice.

Có một cách thủ công để giải quyết (nhưng vẫn hơn là không có gì hết) là
bộ chuyển đổi mã trực tuyến của VN.NET :

http://www.vn.net/staticpages/index.php/VietConvert

Nếu đọan văn không quá dài có thể dùng công cụ này để chuyển mã TCVN cũ
sang Unicode, rồi dán lại trong tài liệu OOo.

CHúc mừng năm mới Mậu Tý tốt đẹp cho mọi người

Cám ơn Quýnh. :)

Chúng ta nên thêm mục này vào Hỏi Đáp không?

http://vi.openoffice.org/faq.html

Hiện thời nó chỉ có vài mục cơ bản, nhưng vẫn còn có thể tạo các phần mới. ;)

Chúc mừng năm mới !


Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho