Vào ngày 19/02/2008, Clytie Siddall <[EMAIL PROTECTED]> viết:
>
> Chào các bạn :)
>  Chào bạn. OpenOffice.org Việt m7 chạy được trên máy
> Windows XP của tôi. Tôi đã sử dụng nó để tạo tài
> liệu, in ấn và xem một trình diễn
> Theo lịch phát hành [1] cho OpenOffice.org 2.4, chúng ta có
> khoảng hai tuần để thử OpenOffice.org Việt 2.4 trước khi
> phát hành.
>
> Ghi chú : KHÔNG thẻ phát hành một bản xây dựng chưa
> được thử.
>
> Dù các bản xây dựng sẽ vẫn còn được hiển thị trên
> trang tải xuống của dự án này, chỉ những bản xây
> dựng đã được phát hành chính thức có thể được truy
> cập thông qua các liên kết tải xuống của dự án
> OpenOffice.org chính, hoặc qua đĩa CD/DVD chính thức.
>
> Để phân phối rộng rãi OpenOffice.org Việt, chúng ta cần
> phải thử và phát hành nó.
>
> Đây không phải là một thủ tục phức tạp.
>
> 1. Tải về bản xây dựng m7 [2].
>
> 2. Dùng nó một cách bình thường: chúng ta nên biết nếu
> nó có thể làm các việc hàng ngày. Nó chạy được không?
>
> 3. Nếu bạn có rảnh, cũng sao chép biểu mẫu đơn giản
> này [3] và điền vào.
>
> 4. Muốn thử đặc biệt các tính năng mới của
> OpenOffice.org 2.4 thì xem trang này [4].
>
> Bất chấp bạn có rảnh làm mấy bước trên danh sách này,
> xin hãy viết thư cho tôi _trước khi ngày 4, tháng 3_, cho
> tôi biết nếu OpenOffice.org Việt phiên bản m7 chạy được
> trên máy tính và hệ điều hành của tôi.
>
> Không cần viết báo cáo chi tiết. v.d.
>
> « Chào bạn. OpenOffice.org Việt m7 chạy được trên máy
> Windows XP của tôi. Tôi đã sử dụng nó để tạo tài
> liệu, in ấn và xem một trình diễn. Trong trình diễn,
> OpenOffice.org hiển thị một số phông chữ (v.d. (tên)) một
> cách không đẹp. Xem ảnh chụp màn hình đính kèm. »
>
> Tuy nhiên, mỗi chi tiết sẽ giúp đỡ. ;)
>
> Chúc bạn thử vui nhé. :)
>
> Clytie
>
> Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
> http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n
>
> [1] http://wiki.services.openoffice.org/wiki/OOoRelease24
>
> [2] http://vi.openoffice.org/about-downloads.html
>
> Bản xây dựng OOH680_m7 cũng là phiên bản 2.4.0rc1, bản
> ứng cử phát hành thứ nhất.
> Giờ cũng có bản xây dựng cho FreeBSD, dù chỉ phiên bản
> 2.3.1.
>
> [3]
> http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Th%E1%BB%AD_ra_Ph%C3%A1t_h%C3%A0nh
>
> [4] http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Vi-Th%E1%BB%AD_2.4
>
> Xem thêm:
> http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Th%E1%BB%AD_ra
>
>
>

Trả lời cho