Chào các bạn :)

On 05/03/2008, at 6:31 PM, Vu Do Quynh wrote:

Tôi có thấy những tài liệu hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org do Cty Misa
soạn và cung cấp trực tuyến.

http://www.misa.com.vn/Default.aspx?Page=ProductView&ProductID=OpenOffice

các bạn có thể tham khảo để dùng (trong thẻ "download").

Những tài liệu này là khác với những tài liệu trên trang Tài Liệu của dự án OpenOffice.org Việt không?

http://vi.openoffice.org/about-documentation.html

Có thì chúng ta nên liên kết tới chúng từ trang Tài Liệu.

Chúc các bạn có công tác tốt. :)

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho