Chào cac anh chị

Hiện nay đang có tranh luận ở Việt Nam là nên dùng phiên bản OpenOffice.org bằng tiếng nào để hướng dẫn cho người dùng ?

Cụ thể là OpenOffice.org với giao diện bằng tiếng Việt hay giao diện bằng tiếng Anh?

Những người thích dùng tiếng Anh giải thích là bởi vì ở VN các người đang dùng các PM bằng tiếng Anh, cho nên là quen với tiếng Anh (các sách hướng dẫn viết bằng tiếng Việt cũng đều chụp màn hình các PM băng tiếng Anh).

Những người đề nghị dùng OpenOffice với giao diện tiếng Việt cho rằng là đối với người ít hoặc không hiểu tiếng Anh, có giao diện bằng tiếng Việt (và Trợ giúp F1 bằng tiếng Việt) là thuận lợi hơn bởi vì ít ra cũng đọc được tiếng Việt để mà hiểu biết thêm tuy có thể chưa quen thuộc với thuật ngữ tiếng Việt.

Vậy câu hỏi của tôi đối vói các anh chị hiện nay đang dùng ở Việt Nam, là các anh chị thực tế đang dùng OOo bằng tiếng nào cho bản thâm mình, và các người đồng nghiệp và bạn bè mà các anh chị đang biết đang dùng chủ yếu phiên bản tiếng Việt hay tiếng Anh?

Và theo các anh chi nghĩ đến, nếu đối tượng muốn học dùng OpenOffice.org là người Việt Nam kém hiểu hoặc không hiểu tiếng Anh, thì nên hướng dẫn người đó dùng OOO với phiên bản tiếng Việt hay tiếng Anh?

Tôi thì đương nhiên, tôi szẽ hướng dẫn bằng OOo tiếng Việt mặc dù hàng ngày tôi đang dùng OOo bằng tiếng Pháp ;-)

Cảm ơn về sự chú ý và sự hồi âm.

--

Agence universitaire de la Francophonie - Bureau Asie-Pacifique


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho