Mình có một văn bản, mặc dù đã đặt ngôn ngữ là tiếng Việt (Công cụ > Ngôn
ngữ > Cho mọi văn bản > Tiếng Việt) nhưng mỗi khi xuống hàng, ngôn ngữ lại
tự động chuyển thành "Anh (Mỹ)" khiến cho mình không sử dụng được những từ
viết tắt đã soạn cho tiếng Việt và mỗi từ viết ra bị gạch đỏ ở dưới rất khó
chịu. Phải làm thế nào để ngôn ngữ toàn bộ văn bản luôn luôn là tiếng Việt
bây giờ???

Trả lời cho