Chào các bạn :)

Trong Calc (bảng tính):

1. gõ vào bất cứ ô nào chuỗi « =Game("StarWars") » ...

2. gõ vào ô A4 chuỗi « =Game(A1:C3;"TicTacToe") » ...

Chơi đi nhé. ;)

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho