FYI, Hóa ra có người làm rồi.

LaTeX dùng được trên OOo đấy!

http://ooolatex.sourceforge.net/

2008/7/2 Hung Nguyen Vu
<[EMAIL PROTECTED]<[EMAIL PROTECTED]>
>:

>
>
> 2008/7/1 Minh Ngoc Le <[EMAIL PROTECTED]>:
>
>>  > http://ubuntucoban.googlepages.com/OpenOfficeMath.7z
>> >
>>
>> Cá nhân mình thấy OOo Math vẫn rất khó sử dụng hơn so với MathType hay
>> thậm
>> chí các bộ soạn thảo dùng TeX, hy vọng thời gian tới chương trình này sẽ
>> được cải thiện.
>>
>> Còn một bước dài để OOo Math có thể đẹp như MathType.
> So sánh với TeX thì lại càng không thể.
>
> OOo hỗ trợ Python là ngôn ngữ kịch bản dùng để lập trình,
> và trên Python  cũng có người dùng TeX[1] rồi,
>
> Chắc trong tương lai gần, OOo cũng sẽ xuất Math đẹp như TeX thôi
>
> [1] http://www.pytex.org/
>
>
>
>
> --
> Best Regards,
> Nguyen Hung Vu ( Nguyễn Vũ Hưng )
> [EMAIL PROTECTED]<[EMAIL PROTECTED]>, YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16dg
> Japan through an eye of a gaijin:
> http://www.flickr.com/photos/vuhung/tags/fav/
-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu ( Nguyễn Vũ Hưng )
[EMAIL PROTECTED]
<[EMAIL PROTECTED]>, YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16dg
Japan through an eye of a gaijin:
http://www.flickr.com/photos/vuhung/tags/fav/

Trả lời cho