Tiếp tục ở dưới...

On 02/07/2008, at 12:59 PM, Hung Nguyen Vu wrote:

FYI, Hóa ra có người làm rồi.

LaTeX dùng được trên OOo đấy!

http://ooolatex.sourceforge.net/

2008/7/2 Hung Nguyen Vu
<[EMAIL PROTECTED]<[EMAIL PROTECTED]>
:2008/7/1 Minh Ngoc Le <[EMAIL PROTECTED]>:

http://ubuntucoban.googlepages.com/OpenOfficeMath.7z


Cá nhân mình thấy OOo Math vẫn rất khó sử dụng hơn so với MathType hay
thậm
chí các bộ soạn thảo dùng TeX, hy vọng thời gian tới chương trình này sẽ
được cải thiện.

Còn một bước dài để OOo Math có thể đẹp như MathType.
So sánh với TeX thì lại càng không thể.

OOo hỗ trợ Python là ngôn ngữ kịch bản dùng để lập trình,
và trên Python  cũng có người dùng TeX[1] rồi,

Chắc trong tương lai gần, OOo cũng sẽ xuất Math đẹp như TeX thôi

[1] http://www.pytex.org/

Chúng ta nên thêm thông tin này vào trang Hỏi Đáp [1]. Tiến sử dụng OpenOffice.org để chuyển đổi tài liệu sang định dạng PDF nhé. Sau đó mình sẽ tải nó lên trang Tài liệu [2], và thêm liên kết và thông tin nói trên vào trang Hỏi Đáp. :)

Rất cám ơn những người dùng đóng góp ! :)

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

[1] http://vi.openoffice.org/faq.html

[2] http://vi.openoffice.org/about-documentation.html
______________________________________________________

Luồng nói chuyện chạy ngược !
Tại sao?
Không nên.
Có nên đáp ứng thư ở đầu không?

http://www.google.com/search?q=%22top+posting%22

Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho