Chào các bạn,

Tìm một vài thông tin tren mạng tôi đã truy cập được một vài trang web
chứng tỏ rằng OpenOffice.org bản tiếng Việt càng ngày càng có uy tín
trong nước. Sau đây một vài ví dụ :

http://www.bcvt.danang.gov.vn/dpt.do?mod=3&id_cm=/ttcn/cntt&id_bt=2008/06/1522

http://www.hca.org.vn/tin_tuc/vde_qtam/nam2008/thang6/denguonmotoasang

http://www.hca.org.vn/thong_tin_dn/gtsp_dvu/nam2007/thang7/bitgioithieusach

http://www.camau.gov.vn/forum/showthread.php?t=5080

etc.

Chúc mọi người mạnh khỏe và tiếp tục thành công !


-- 
M. VU DO Quynh
AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
Tél.: (84-4) 868.48.85 ; Fax: (84-4) 869.45.09
http://www.vn.refer.org/vietnam/


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho