Bác Vũ

Hộp thư users@ có lẽ thích hợp với việc trao đổi này hơn là hộp thư l...@.

Người trả lời sau xin vui lòng xóa hộp thư l10n@ khỏi dòng To.

Trân trọng
Nam

2009/4/17 Vu Phan Gia <phangi...@gmail.com>:
> Chào mọi người!
> Tôi xin trao đổi một số suy nghĩ.
>
> 1. Về việc báo cáo lỗi: Báo cáo lỗi không nhằm mục đích gì khác ngoài việc
> phát hiện ra các lỗi (tôi tạm gọi là *lỗi thật* và *lỗi giả*) để:
> - nếu là lỗi do tự thân OOo (lỗi thật)  thì nhóm lập trình viên phải tìm
> biện pháp khắc phục
> - Nếu là lỗi do hệ thống (lỗi giả) thì cần ghi nhận để đưa vào trong các tài
> liệu hướng dẫn cho người sử dụng. Mục đích của dự án là đưa OOo đến cho cộng
> đồng người dùng không rành ICT lắm. Do đó, việc phát hiện ra những tình
> huống gây lỗi cũng là việc cần làm.
> Do đó, chỉ cần ghi nhận là đã có người gặp lỗi như vậy để phục vụ cho việc
> thống kê/tìm lỗi
>
> 2. Về OOo: Tôi có nhận xet (có thể là sai) là OOo chạy các ứng dụng theo một
> thể hoàn chỉnh. Nghĩa là các ứng dụng của OOo, một khi đã được gọi thực
> hiện, đều được quản lý chung. Do đó, khi một ứng dụng bị treo thì các ứng
> dụng khác cũng bị ảnh hưởng. (Ví dụ, tôi đang chạy Write và Calc, khi Calc
> bị lỗi phải dừng thì Write cũng dừng nốt). Như vậy thì không thuận tiện
> lắm.  Phải chăng đây là do thiết kế từ SUN và ta không sửa được?
>
>
> --
> Phan Gia Anh Vu, EdD.
> Dean of Faculty of Pedagogy
> University of Dalat
> 01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat City
> Vietnam www.dlu.edu.vn
>

Trả lời cho