Hi all,

Đây là cách cài đặt nhiều phiên bản OOo trên cùng một máy tính.

1. Download file cần cài đặt OOo_3.0.1_Win32Intel_install_vi.exe
2. Chạy file .exe này và extract nó vào một folder, ví dụ \temp\install
3. Cancel installation
4. Mở một terminal và gõ lệnh
    c:\temp\install> msiexec setup.msi

Cách làm tương  tự với Linux RPM, DEB quá khó đối với tôi nên
không cover ở đây. Cụ thể hơn xin xem tại.

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Run_OOo_versions_parallel#Windows

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remo...@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16dg
A brief profile: http://www.hn.is.uec.ac.jp/~vuhung/Nguyen.Vu.Hung.html

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscr...@vi.openoffice.org
For additional commands, e-mail: users-h...@vi.openoffice.org

Trả lời cho