Hưng cho mình xin một bản sao của trình chiếu để phổ biến trong này với :)
Cám ơn trước!


2009/5/25 Nam T. Nguyen <n...@nntsoft.com>:
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Nguyen Vu Hung <vuhung16p...@gmail.com>
> Date: 2009/5/25
> Subject: Gioi thieu ve OpenOffice cho Sinh Vien DHSP 2009/05/12
> To: "Dự án \"Mandatory Open-source Software Translation\""
> <du-an-m...@lists.hanoilug.org>, l...@vi.openoffice.org, Hanoi Linux
> Users Group <hanoi...@lists.hanoilug.org>
>
>
> Chào các bác,
>
> Em xin lỗi gửi email chung cho cả 3 lists.
>
> Đây là slide em phát biểu ở trường Đại Học Sư Phạm ngày 2009/05/12,
> với mục đích giới thiệu về OpenOffice.org, phần mềm mã mở
> và lôi kéo các bạn trẻ tham gia Việt Hóa.
>
> Đối tượng nghe là SV năm 3 khoa Công Nghệ Thông Tin trường
> Đại Học Sư Phạm.
>
> Dưới đây là slide.
> http://www.slideshare.net/vuhung16plus/nguyenvuhungdhsp20090512-04
>
> --
> Best Regards,
> Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
> vuhung16plus{remo...@gmail.dot.com
> <vuhung16plus%7bremove...@gmail.dot.com>, YIM: vuhung16 , Skype:
> vuhung16dg
> A brief profile: http://www.hn.is.uec.ac.jp/~vuhung/Nguyen.Vu.Hung.html
>
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscr...@vi.openoffice.org
> For additional commands, e-mail: users-h...@vi.openoffice.org
>
>-- 
Phan Gia Anh Vu, EdD.
Dean of Faculty of Pedagogy
University of Dalat
01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat City
Vietnam www.dlu.edu.vn

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscr...@vi.openoffice.org
For additional commands, e-mail: users-h...@vi.openoffice.org

Trả lời cho