---------- Forwarded message ----------
From: Nguyen Vu Hung <vuhung16p...@gmail.com>
Date: 2009/5/25
Subject: Gioi thieu ve OpenOffice cho Sinh Vien DHSP 2009/05/12
To: "Dự án \"Mandatory Open-source Software Translation\""
<du-an-m...@lists.hanoilug.org>, l...@vi.openoffice.org, Hanoi Linux
Users Group <hanoi...@lists.hanoilug.org>


Chào các bác,

Em xin lỗi gửi email chung cho cả 3 lists.

Đây là slide em phát biểu ở trường Đại Học Sư Phạm ngày 2009/05/12,
với mục đích giới thiệu về OpenOffice.org, phần mềm mã mở
và lôi kéo các bạn trẻ tham gia Việt Hóa.

Đối tượng nghe là SV năm 3 khoa Công Nghệ Thông Tin trường
Đại Học Sư Phạm.

Dưới đây là slide.
http://www.slideshare.net/vuhung16plus/nguyenvuhungdhsp20090512-04

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remo...@gmail.dot.com
<vuhung16plus%7bremove...@gmail.dot.com>, YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16dg
A brief profile: http://www.hn.is.uec.ac.jp/~vuhung/Nguyen.Vu.Hung.html

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscr...@vi.openoffice.org
For additional commands, e-mail: users-h...@vi.openoffice.org

Trả lời cho