2009/5/25 Vu Phan Gia <phangi...@gmail.com>

> Hưng cho mình xin một bản sao của trình chiếu để phổ biến trong này với :)
> Cám ơn trước!
>
Dạ đây ạ.
http://artjapan.homelinux.com/~hungnv/tmp/Nguyen.Vu.Hung.dhsp.20090512-04.odp-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remo...@gmail.dot.com
<vuhung16plus%7bremove...@gmail.dot.com>, YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16dg
A brief profile: http://www.hn.is.uec.ac.jp/~vuhung/Nguyen.Vu.Hung.html

Trả lời cho