Vào 15:58:40 UTC+7 Thứ Bảy, ngày 16 tháng 4 năm 2016, maikhai đã viết:
> Cám ơn Đức Nam Trần và xin nhận lỗi đã xớn xác nhầm tên. Cứ nghĩ Đức Trần vừa 
> quất thêm một cái Nick nữa.
> 
> 
> Nhân tiện: Trước nói "nạp chậm không thua gì Firefox", nay đếm thử (có reboot 
> vài ba lần để nạp mỗi app một lần) thì thấy Vivaldi hình như nạp chậm hơn FF 
> khoảng 8 tiếng đếm.

GHI THÊM:

Vào kiếm phim coi, ai ngờ bị báo lúc thì lỗi connecting, khi thì "không hỗ 
trợ", linh tinh đủ thứ. Chuyển qua Firefox có đỡ hơn nhưng vẫn không hết bực 
mình. Mình đoán bừa là do JWM, bèn cài MATE như đã dùng một thời gian. Kết qủa 
trong MATE, Vivaldi vẫn xuất hiện trơ3 ngại, báo lỗi

"Lỗi mạng không ổn định!
*Lỗi này xảy ra khi mạng internet của bạn đang chập chờn hoặc link phim đang 
thay đổi. 
Giải pháp: Bạn mở trình duyệt riêng tư (CTRL+SHIFT+N) để xem được ngay. 
Nếu không, bạn có thể tắt trình duyệt và chờ vài phút để vào lại."

Trở qua dùng Firefox, cũng mở cùng phim cùng website, thì xem được ngay không 
vấn đề gì.
Do chưa config đúng hay vì nguyên nhân nào khác? Chưa biết thế nào nhưng chuyện 
làm ngay là: trảm...giam hậu 2 tên Vivaldi và JWM, để còn uống thuốc đi ngủ. 


> m k h _ s g n

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/42d11dc7-e3b2-4e4f-8d7f-35194a56331f%40googlegroups.com.

Trả lời cho