Cám ơn Đức Nam Trần và xin nhận lỗi đã xớn xác nhầm tên. Cứ nghĩ Đức Trần
vừa quất thêm một cái Nick nữa.

Nhân tiện: Trước nói "nạp chậm không thua gì Firefox", nay đếm thử (có
reboot vài ba lần để nạp mỗi app một lần) thì thấy Vivaldi hình như nạp
chậm hơn FF khoảng 8 *tiếng đếm.*

2016-04-15 22:52 GMT+07:00 Đức Nam Trần <dynamo.f...@gmail.com>:

> Cháu đã chạy thử rồi, trên AUR có PKGBUILD rồi đó bác. Hoặc bác cài qua
> yaourt cho nhanh
>
> Vào 21:35 Ngày 07 tháng 04 năm 2016, maikhai <mkh...@gmail.com> đã viết:
>
>> Thấy họ ca Vivaldi quá bắt nóng ruột, down về rồi làm cái rpmextract
>> nhưng thất bại. Nhảy qua hướng dẫn làm bằng deb file, hóa ra phải cài cái
>> steam rất to nặng gần 300MB lận. Đành thụt lui, chờ & xem vậy.
>>
>> --
>> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
>> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "ArchLinux Việt Nam" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To view this discussion on the web visit
>> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/db335c37-7664-42f9-9c8a-2ff5ad168b24%40googlegroups.com
>> .
>>
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to a topic in the
> Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this topic, visit
> https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/xO8Rr0vCcYo/unsubscribe.
> To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to
> archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CA%2B2SxegcU50RfZ%2Bhfxyv7wW%3D-i7ccuig8%3DRtOUWPTS%3DMsPHh0Q%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CA%2B2SxegcU50RfZ%2Bhfxyv7wW%3D-i7ccuig8%3DRtOUWPTS%3DMsPHh0Q%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
>-- 
m k h _ s g n

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAJNTmdMoZeez_pOtXb72RUTZHzdhZm82SAP-NCeOBdYTJa7WVA%40mail.gmail.com.

Trả lời cho